Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок визначення та повернення переплат.

Міністерство освіти і науки молоді та спорту

Бердичівський коледж промисловості економіки та права

На тему: «Порядок проведення платежів поміркові або надмірно сплачених до держ бюджету»

Підготувала

Студентка групи А-316

Шацило-Куликівська І.В

Бердичів 2012

План

1. ВСТУП

 

2. Порядок визначення та повернення переплат

 

Організація касового виконання державного бюджету за доходами та порядок зарахування платежів

ВСТУП

Платіж — фінансово-грошові операції, пов'язані з оплатою фінансово-господарських операцій з розрахунками за договірними зобов'язаннями, покриттям витрат, відшкодуванням збитків, виконанням зобов'язань перед державою, органами місцевого самоврядування тощо.

Види платежів

Безакцептні платежі – платежі, що здійснюються списанням коштів з розрахункового рахунку платника без його безпосередньої згоди на підставі документів, поданих банкові постачальником.

Комунальні платежі – платежі юридичних осіб і громадян за користування комунальними послугами. Накладений (накладний) платіж – спосіб розрахунків, при якому вантаж або поштове відправлення (посилка, бандероль) видається одержувачу після сплати встановленої відправником вартості.

Неторгові платежі – термін, який застосовується у міжнародних розрахунках для характеристики угод, які не відносяться до продажу або купівлі товарів, що мають речову форму; нерідко у світовій практиці застосовується термін «невидимі операції» – ті, за якими неможливо простежити фізичний рух товарів; це розрахунки за поштові, телефонні та транспортні послуги, туристичне обслуговування, гастролі артистів, виступи спортсменів, погашення кредитів, виплати по приватних грошових переказах і т.п.

Платежі до бюджету – платежі юридичних та фізичних осіб, що вносяться до державного (федерального, регіонального, місцевого) бюджету.

Рентні платежі – форма вилучення до державного бюджету частини прибутку підприємств, отриманої завдяки кращим, ніж в ін. виробників, умовам виробництва.Трансферні платежі – усі види платежів, які є простим переміщенням коштів від одного власника до іншого без отримання в обмін товарів або послуг.

Умови платежу, ек. – договірно-правові реквізити контракту, що визначають умови продажу товару: обсяг, строки, місце платежу, форми (за готівку або в кредит); умови платежу визначають не тільки форму розрахунків, але й різного роду гарантії, захисні заходи проти необґрунтованої затримки платежу, неплатежу, інших порушень умов контракту. Фактичні податкові платежі – сплата до бюджету податків та податкових платежів.

Порядок визначення та повернення переплат.

Під переплатою розуміють всі суми податків і зборів , які на певну дату надійшли понад податкові зобов’язання, визначені як безпосередньо у податковій звітності платника, так і за іншими документами, які є підставою для нарахування податкових зобов’язань.

Надмірно сплачені платежі до бюджету – це суми податків і зборів(об. пл), що ннадійшли понад податкові зобов’язання за звітний період з додержанням тнермінів сплати.

Попередньо сплачені платежі – податки і збори (об.пл.) , що сплачуються до настання строку погашення податкового зобов’язання, встановленого законом.

Поверненню із бюджету підлягають:

а) переплати , що виникли з ппричини скасування за рішенням суду або вищого (центрального) податкового органу податкових зобов’язань, донарахованих контролюючими органами та сплачених плпптниками податків.

б) надмірно сплачені платежі.

в) попередньо сплачені платежі, якщо матеріалами документаль­них перевірок контролюючих органів підтверджено, що вони є над­мірно сплаченими.

Не підлягають поверненню переплати, що виникли внаслідок будь-якої форми безгрошових розрахунків. Такі суми зараховуються в рахунок майбутніх платежів за відповідним кодом платежу.

Повернення надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) у випадках, передбачених податковим законодавством, здійснюється за заявою платника, яка може бути подана не пізніше 1095 дня, наступного за днем виникнення такої переплати. Заява подається платником податків до податкового органу у довільній формі, де обов'язково зазначаються напрями зарахування коштів:

· у погашення податкового боргу за іншими податками, зборами (обов'язковими платежами) як до державного, так і місцевих бюджетів;

· для зарахування на поточний рахунок платника;

· для повернення за чеком або на вкладний (депозитний) рахунок платника через установи банків у разі повернення готівкових сум.

У разі зміни в новому бюджетному році спрямування податків, зборів (обов'язкових платежів) за видами бюджетів (до державного чи місцевих) повернення надмірно сплачених коштів здійснюється з тих бюджетів, на рахунки яких зазначені кошти надходять у поточ­ному році.

Переплати повертаються за таким порядком:

1. державні податкові органи за місцем реєстрації платника податків на підставі даних його особових рахунків протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви платника готують висновок, який подається відповідним територіальним органам Державного казна­чейства або фінансовим органам для виконання;

2. на підставі висновків органи Державного казначейства або фінансові органи готують платіжні документи на перерахування кош­тів з відповідних рахунків на рахунок, вказаний у висновку, та про­тягом п'яти робочих днів від дати одержання висновку податковогооргану здійснюють повернення відповідно до Порядку виконання
державного бюджету за доходами, затвердженого наказом Держав­
ного казначейства України від 19 грудня 2000 року № 131;

3. висновки органів державної податкової служби про повернен­ня переплат реєструються органами Державного казначейства в Журналі обліку висновків, при цьому суми, зазначені у цих виснов­ках, відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

4. орган державної податкової служби на підставі даних відомо­стей про повернення надмірно сплачених сум платежів у вигляді реєстру розрахункових документів та копій відповідних висновків органу державної податкової служби про наявність переплати здій­снює облік повернення платнику зайво внесених сум платежів до бюджету або зарахування їх у рахунок сплати інших платежів у його особовому рахунку.

При поверненні переплат необхідно враховувати ряд особливостей:

 

1. повернення надмірно сплачених платежів, за якими платники не подають декларацій до податкових органів, здійснюють органи Державного казначейства в частині надходжень за поточний рік до державного бюджету та фінансові органи в частині надходжень за поточний рік до місцевого бюджету на підставі висновків органу, який здійснює адміністрування цього платежу;

2. при поверненні скасованих штрафів платник подає до органу Державного казначейства та (або) фінансового органу заяву, копію платіжного документа про сплату та довідку органу, який наклав штраф, про те, що рішення про накладання штрафу скасовано;

3. при поверненні коштів за рішенням суду орган Державного казначейства або фінансовий орган не пізніше наступного дня після одержання такого рішення передає його копію до податкового орга­ну, який формує висновок протягом п'яти робочих днів з дати над­ ходження рішення до податкового органу.

У всіх трьох випадках органи Державного казначейства та фі­нансові органи також протягом п'яти робочих днів з дня надходження відповідних документів здійснюють повернення коштів платникам.

Повернення надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових) платежів готівкою фізичним особам, що не мають рахунка в банку, здійснюється органами Державного казначейства та фінансовими органами протягом п'яти робочих днів з дати одержання висновків органів податкової служби:

· з відповідних рахунків, відкритих органами Державного казна­чейства та фінансовими органами в установах банків, уповноважених згідно з укладеними угодами здійснювати виплату готівки чеком на одержання готівки, виписаним на ім'я фізичної особи;

· з рахунків установ банків, уповноважених згідно з укладеними угодами здійснювати виплату готівки за реєстром одержувачів, який підготовлений податковим органом (у тому числі у випадках повер­нення зайво утриманого прибуткового податку).

Розрахунок зайво сплачених сум прибуткового податку з грома­дян проводиться податковим органом на підставі поданої платником декларації за звітний календарний рік.

При поверненні сум зайво утриманого прибуткового податку громадянам готівкою орган державної податкової служби складає ре­єстр одержувачів коштів у чотирьох примірниках, в яких зазнача­ється: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, його ідентифіка­ційний номер та сума, що підлягає поверненню. Один примірник реєстру, підписаний начальником податкового органу або його зас­тупником, а також працівником, який його виписав, і скріплений печаткою, разом з двома примірниками реєстру (без підписів та скріплення печаткою) та висновком передаються органу Державного казначейства або фінансовому органу.

Органи Державного казначейства або фінансові органи переві­ряють правильність оформлення в.сіх документів, готують платіжне доручення на повернення коштів фізичним особам. У ньому зазнача­ються реквізити установи банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою, або реквізити підприємства поштового зв'язку, з рахунка якого сплачуватимуться перекази їх одержувачам.

Також два примірника реєстру, підготовлені податковим органом (без підписів та скріплення печаткою), підписуються керівником органу Державного казначейства або фінансового органу (його заступником) ї головним бухгалтером та скріплюються печаткою, після чого один примірник передається до установи банку або підприємства поштового зв'язку, які здійснюватимуть повернення платникам зайво утриманого прибуткового податку готівковими коштами згідно з зазначеним ре­єстром. Взаємовідносини між підприємством зв'язку, платником та одержувачем щодо переказу коштів регулюються відповідними нор­мативно-правовими актами Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". Поштові витрати на проведення по­вернення податку здійснюються за рахунок бюджету.

Органи Державного казначейства або фінансові органи надсила­ють платникам повідомлення про те, що вони можуть отримати належні їм за розрахунком кошти зайво утриманого прибуткового податку. Кошти зайво утриманого прибуткового податку, не отримані платником протягом ЗО календарних днів, підлягають поверненню до бюджету.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.