Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Організаційно-правова структура створення комерційних банків

21 липня 1998 року Правлінням Національного банку України затверджено Положення «Про порядок створення і реєстрацію комерційних банків». У відповідності з цим Положенням, в Україні комерційні банки різних видів і форм власності створюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю.

 

Для акціонерних товариств характерно, що власником капіталу виступає саме товариство, тобто банк У банків, функціонуючих як акціонерні товариства, статутний капітал поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, що поширюються серед юридичних осіб та громадян Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах акцій, що їм належать У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю сплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах несплаченої суми Банк не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів

 

Відповідно до ст 25 Закону України «Про господарські товариства», акціонерні банки можуть бути створені як закриті та відкриті акціонерні товариства

Акціонерні банки, створені як закриті акціонерні товариства, — це товариства, акції яких розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, передаватися та продаватися на біржі

 

Акціонерні банки, створені як відкриті акціонерні товариства, — це товариства, акції яких можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах

 

Відповідно до ст 25 Закону України «Про господарські товариства», акціонерний банк, створений як закрите акціонерне товариство, може бути реорганізовано у відкритий шляхом реєстрації його акцій V порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу і внесення змін до статуту банку

 

При створенні акціонерних банків акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у відкритих акціонерних товариствах) або розподілу всіх акцій між засновниками (у закритих акціонерних товариствах) 

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами Учасники банку несуть відповідальність в межах їх внесків У випадках, передбачених установчими документами, учасники, які не повністю зробили внески, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частки вкладу Учаснику банку, який повністю вніс вклад, видається свідоцтво товариства

 

Учасник банку може за згодою решти учасників уступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж банку, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам Учасники банку користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у статутному фонді банку або в іншому погодженому між ними розмірі Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу учасником, який й відступає

 

Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційного банку можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів, рад усіх рівнів, їх виконавчих органів Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних банків, а також засновниками засновників, акціонерів (учасників) комерційних банків не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників та джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески або сплачують акції комерційних банків

 

За станом на початок 2011 року 165 діючих банків три мають державну форму власності. Це Державний ощадний банк України, Державний експортно-імпортний банк України і створений у 2004 р. Державний банк реконструкції і розвитку України. Вони здійснюють свою діяльність на комерційній основі.

Інші мають колективну форму власності. Переважна більшість із них створена у формі акціонерного товариства, 23 комерційних банків створені зі змішаним капіталом, серед яких 9 банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом, зареєстровані як українські суб’єкти господарювання.

 

За організаційно-правовою формою в даний час, відповідно до внесених змін до ст. 6 Закону України "Про банки і банківську діяльність" комерційні банки в Україні створюються лише у формі відкритого акціонерного товариства.

Це зроблено для того, щоб кожний вкладник мав доступ до інформації про статутний фонд, керівництво та діяльність банку. Банки, які раніше були створені у інших організаційно-правових формах, зобов’язані протягом трьох років привести свою правову форму у відповідність з вимогами цього Закону.

 

Акціонерні банки, створені як відкриті акціонерні товариства – це товариства, акції яких можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та куплі-продажу на біржах. Акціонерний банк, який проводить відкриту підписку на акції, зобов’язаний щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

 

В залежності від способу формування статутного капіталу банки бувають акціонерні та пайові.

Акціонерні банки формують свій капітал шляхом об’єднання індивідуальних капіталів засновників за допомогою випуску та реалізації акцій. Пайові банки свій капітал формують за рахунок пайових вкладів засновників (пайовиків).

Пайові комерційні банки не є власником свого капіталу, оскільки кожен з учасників зберігає право власності на свою частку капіталу, а не передає його банку.

 

В залежності від наявності в статутному капіталі комерційних банків іноземного капіталу вони поділяються на:

а) банки, статутний капітал яких повністю сформовано за рахунок депозитів (вкладів) українських юридичних та фізичних осіб;

б) банки з іноземними інвестиціями.

 

До банків з участю іноземних інвестицій належать банки статутний капітал яких формується за рахунок коштів резидентів – українських юридичних та фізичних осіб і нерезидентів – іноземних юридичних та фізичних осіб (спільні банки).

 

Банки, статутний капітал яких формується за рахунок коштів нерезидентів – іноземних юридичних та фізичних осіб (іноземні банки).

 

Комерційних банків в Україні з іноземним капіталом - 23, у тому числі 9 – зі 100-відсотковим іноземним капіталом. За станом на 1 січня 2006 р. частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків України становить 19,5 відсотка.

 

Чинний Закон України "Про банки і банківську діяльність" передбачає розподіл банків на групи за мінімальним розміром статутного капіталу на момент їх реєстрації:

1) для місцевих кооперативних банків – це 1 млн. євро;

2) для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області, - 3 млн. євро;

3) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України, - 5 млн. євро. Проте зміни внесені в цей Закон у вересні 2006р. передбачають, що статутний капітал існуючих банків має становити не менше як 5 млн. євро, а для новостворених банків – не менше як 10 млн. євро.

 

Організаційна структура банку – це його підрозділи (адміністративні, виробничі, облікові, допоміжні) та їх зв’язок між собою. Банк, як фінансово-кредитний інститут, повинен володіти обов’язковим набором ряду підрозділів, що відповідають цілям банку, його функціональному призначенню. Підрозділ банку – це структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи та виконує функції, визначені банком.

Організаційна структура є важливою складовою успішного функціонування банку в цілому. Від того, як організований банк, як взаємодіють між собою його підрозділи, які відносини між керівниками і працівниками, багато в чому залежить ефективність його діяльності.

Організаційна структура банку покликана забезпечити роботу банківських службовців, успішне здійснення всіх функцій управління, максимальне задоволення потреб клієнтів і, у кінцевому підсумку досягнення основних стратегічних цілей, що постають перед банком

Структура комерційних банків, як показує практика їх діяльності, залежить від ряду факторів. Серед яких можна виділити,

по-перше, розмір банку і численність його персоналу.

По-друге серед факторів, що впливають на структуру банку є рівень його універсалізації або спеціалізації.

Структура банку обумовлюється, нарешті, завданням економії затрат, необхідністю завантаження банківського персоналу.

Організаційні структури банку дещо умовно можна умовно поділити дві групи-класичні й адаптивні.

До класичних форм організаційної побудови банків відносяться: функціональні і дивізійні підрозділи і служби.

Найбільше поширення має функціональна модель структури банку. Основним критерієм функціональної структури комерційного банку є економічний зміст та обсяг операцій, що виконує цей банк. Відповідно до цього кожний банк створює підрозділи та служби які виконують певні операції за їхнім функціональним призначенням.

Законодавство України про банки, не регламентує питання про те, які і скільки саме повинно бути в банках структурних підрозділів. У ст. 16 Закону України "Про банки і банківську діяльність" [162]лише зазначено, що статут банку повинен містити відомості про структурні управління банком, а які саме створювати структурні підрозділи це вже справа самого банку.

До адаптивних оргструктур належить дивізійна модель побудови внутрішньої структури банку. Її головна особливість полягає в тому, що вона заснована на поділі праці не по функціональному принципу, а відповідно до видів банківської продукції

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.