Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Українська філософська думка
 

Григорій Сковорода (1722-1794) народився в с. Чернухи на Лубенщині у родині козака. У своїх творах Сковорода активно досліджує філософію життя, моральні проблеми, ставить проблему людського щастя. Головним в людині є не теоретико-пізнавальні здібності, а емоційно-вольова сутність людського духу - «серце» людини.

Сковорода висунув концепцію трьох світів, поділивши світ на три реально існуючі частини: «макрокосм» (природа, безмовний світ, що складається з множини малих світів), «мікрокосм» (людина), світ символів (духовне життя, основу якого становить Біблія). «Макрокосм» і «мікрокосм» не створені якоюсь надприродною силою, це закономірне продовження загальної природи. Третій світ - сукупність символів, які забезпечують пізнання невидимої натури (Бога). Це Всесвіт, «світ світів». Символічне мислення має свої витоки з часів, коли символи, образи були у мислителів засобами передачі думок. Виходячи з принципу двох натур, він пояснює природу мікрокосму, світу людини. В людині істинною є невидима натура, а тілесна людина є лише тінь.

З розпадом кріпосницької системи і розвитком капіталізму (кінець XVIII ст.) в Україні пробуджувалася національна свідомість у творах І.П.Котляревського, П.П. Гулака-Артемовського, Г.Ф.Квітки-Основ'яненка, Є.П. Гребінки, Л.І.Глібова та ін. Антикріпосницький характер мала також творчість письменників м. Львова М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького, які обстоювали право на українську мову і літературу, боролися за возз'єднання західноукраїнських земель із Східною Україною.

Проблеми суспільно-політичної філософської думки українського народу знайшли глибоке відображення у творчості Тараса Шевченка (1814-1861). У його духовній спадщині найзначніше місце зайняла проблема людини, її буття, внутрішнього світу - переживань, прагнень, інтересів.

Тарас Шевченко надавав великого значення боротьбі проти так званого чистого мистецтва, теорії мистецтва для мистецтва.

Необхідно зазначити, що центрами боротьби прогресивних вчених України за наукові підходи до вивчення світу були природничі факультети Київського та Харківського університетів. Такі відомі вчені, як Т.Ф.Осиповський, П.М.Шумлянський, А.І.Стойкович, М.В.Остроградський, В.І.Лапшин, М.О.Максимович, М.І.Козлов та ін., активно використовували філософські знання для аналізу природознавства, показували, що антиматеріалістичні принципи гальмують його розвиток.

Видатним діячем культури України був М.П.Драгоманов (1841-1891), прогресивною рисою діяльності якого була боротьба проти російського самодержавства. Він вважав, що соціальну несправедливість можна усунути лише докорінними змінами економічного ладу. Народна бідність, на думку Драгоманова, існуватиме доти, доки вся земля і всі фабрики не стануть власністю трудівників.Непересічне місце у розвитку української філософсько-соціологічної думки належить І.Я.Франку (1856-1916). В основі світогляду І.Франка - філософський матеріалізм та ідея розвитку природи і суспільства. У природі, підкреслював мислитель, все підлягає змінам, рухові та обміну матерії. Основою усього існуючого він визнавав природу в її багатоманітності і вічності.

Він доводив необхідність зміцнення зв'язку науки з практикою, розвивав революційно-демократичні принципи в галузі мистецтва, літератури, художньої творчості. І. Франко критично переосмислював його, мав власне розуміння сутності та спрямованості суспільного розвитку.

Леся Українка - Косач-Квітка Лариса Петрівна (1871-1913) у своїх філософських поглядах виходила з того, що природа перебуває в постійних змінах і розвиткові. Вона не визнавала надприродних сил, рішуче критикувала пасивне ставлення до дійсності. На думку Лесі Українки, філософія повинна активно служити справі перетворення світу.

Глибокий слід в науці залишив В.І.Вернадський (1863-1945), який виходив з того, що з виникненням людського розуму починається новий етап розвитку Всесвіту. Під впливом діяльності людини біосфера поступово перетворюється в нове середовище - ноосферу (сферу розуму). Це приведе до радикальних змін в самій біосфері.

Якісно новий етап у розвитку філософської думки в Україні почався в 60-ті роки.

 

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.