Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Навчально-методичні матеріали дисципліни

104-41

 

Методичні вказівки

 

до вивчення дисципліни «Банківська справа»

та завдання для виконання контрольної роботи

студентами заочної форми, які навчаються за напрямом підготовки 6.050202

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Протокол № 11 від 05.09.08 р.

 

Рівне – 2009

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Банківська справа» та завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми, які навчаються за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Заячківська О.В., Рівне: НУВГП, 2009, – 12 с.

 

Упорядник: О.В. Заячківська, ст. викладач

 

Відповідальний за випуск: В.І. Павлов, проф., д.е.н., завідувач кафедри фінансів і економіки природокористування.

 

 

Зміст

стор.

1. Загальні вказівки
1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни
1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни
2. Тематичний план дисципліни для студентів заочної форми навчання  
2.1. Структура дисципліни
2.2. Зміст лекційного матеріалу для заочної форми навчання
3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
4. Завдання до виконання контрольної роботи
4.1. Теоретичні питання
4.2. Завдання для розрахунків
4.2.1. Задача 1.
4.2.2. Задача 2.
5. Питання гарантованого мінімуму знань
6. Додатки

 

© Заячківська О.В., 2009

© НУВГП, 2009

 

Загальні вказівки

Загальні рекомендації до вивчення дисципліни

Дисципліну «Банківська справа» вивчають студенти V курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Структура навчальної дисципліни складається з лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання поглиблює та закріплює знання, набуті при вивченні дисципліни, розвиває вміння самостійно досліджувати окремі питання пов’язані із основ та закономірностей функціонування банківської системи, закладає базу для набуття студентами теоретичних основ та практичних навиків в галузі обігу грошей, розвиває уміння працювати з літературними джерелами, законодавчими і нормативними документами.Вивчення дисципліни завершується складанням заліку у термін, встановлений навчальним планом.

 

Навчально-методичні матеріали дисципліни

Під час вивчення дисципліни студентам рекомендується користуватись наступними літературними джерелами:

1. Борейко В.І. Банківська справа: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення – Рівне: НУВГП, 2007. – 88 с.

2. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Аналіз діяльності комерційного банку, Житомир: Рута, 2001. – 383 с.

3. Тиркало Р.І. Банківська справа. Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

4. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, № 2121-III із змінами та доповненнями.

5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 року, № 679-ХIV із змінами і доповненнями.

 

2. Тематичний план дисципліни для студентів заочної форми навчання

Структура курсу

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.