Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Перелік тем індивідуальних науково-дослідних завдань

Міністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів Українського державного університету

Фінансів та міжнародної торгівлі

 

Кафедра фінансів і кредиту

 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання

З навчальної дисципліни «Страхування»

Для студентів денної форми навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки - 6.030508 «Фінанси і кредит»

Укладач: Щербань О.Д., викладач

 

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні кафедри фінансів і кредиту

Протокол від №

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання вважається одним з обов’язкових елементів самостійної роботи студентів III курсу фінансового факультету, які вивчають дисципліну «Страхування», і оцінюється окремо від підсумків поточного контролю і контролю зі змістовних модулів за встановленими критеріями.

Варіанти завдань та видів робіт для виконання індивідуального завдання складаються викладачем і надаються студентам на початку вивчення дисципліни. Зміст індивідуальних завдань спрямований на більш поглиблене вивчення навчального матеріалу, вимагає від студента творчого підходу до виконання, проведення порівняльного аналізу, аналогій і співставлень, розвиває логічне мислення, спрямовує на роботу з навчальною літературою і джерелами.

Для виконання індивідуального завдання необхідно опрацювати теоретичний матеріал з тем курсу на підставі опрацювання різних інформаційних джерел, включаючи законодавчу та нормативну базу, навчальні посібники, довідкову літературу, систематизувати та узагальнити його.

Перевірка індивідуального завдання, виконаного студентом, надає викладачу можливість визначити рівень знань студента, його можливість оперувати поняттями і термінами, проводити аналіз та порівняння ситуації в різних секторах фінансового ринку України, проводити аналогії зарубіжного досвіду, використовуючи навчальну літературу і джерельну базу, та робити відповідні висновки.Індивідуальне завдання готується студентом протягом семестру, оформлюється на аркушах А-4 в друкованій формі з вказівкою використаної літератури і подається на перевірку викладачу не пізніше, ніж на 15 днів до закінчення поточного навчального семестру.

 


Перелік тем індивідуальних науково-дослідних завдань

1. Скласти україно-російський та російсько-український словник термінів страхування та перестрахування.

2. Розробити анотований покажчик статей про страхування, виданих у спеціальних журналах і засобах масової інформації протягом 2010-2012 років.

3. Розробити анотований покажчик статей про страхування, виданих за кордоном протягом 2010-2012 років.

4. Виконати порівняльний аналіз балансів двох страхових компаній України за 2010-2011 роки.

5. Виконати порівняльний аналіз організації страхування двох країн світу.

6. Розробити класифікацію ризиків, які потребують втручання страхової компанії.

7. Розробити показники для рейтингової оцінки страхових компаній України.

8. Провести анкетування учасників регіонального страхового ринку.

9. Розробити прогноз і фінансовий план економічного розвитку страхової компанії з метою її ліцензування за одним з видів страхування.

10. Використовуючи теорію ігор, визначіть ціни на страхову послугу та її зміни під впливом ринкових коливань.

11. Розробити модель організації діяльності страхової компанії.

12. провести розрахунок тарифів для страхування фінансових ризиків операцій лізингу.

13. Провести розрахунок тарифів для страхування кредитів.

14.Провести розрахунок тарифів для страхування фінансових ризиків комерційних операцій.

15. Проаналізувати вірогідність використання економетричних моделей для розрахунку ризику розміщення технічних резервів страхової компанії.

16. Розглянути можливість використання методів нечіткої логіки для визначення рейтингу страхових компаній.

17. Провести опитування серед студентів про перспективи розвитку страхового ринку України та окремого регіону.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.