Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Критерії оцінювання роботи студента

Лабораторна робота оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

Ÿ 4 бали ставляться за роботу, яка:

- вчасно здана та захищена з відмінними знаннями;

Ÿ 3 бали ставляться за роботу, яка:

- захищена з відмінними знаннями, але виконана у обсязі 75%;

- здана вчасно, і захищена з достатніми знаннями;

- здана з невеликим запізненням ( на наступну пару) та захищена з відмінними знаннями;

Ÿ 2 бали ставляться, якщо робота:

- захищена з відмінними знаннями, але виконана у обсязі 50%;

- здана із невеликим запізненням та захищена з достатніми знаннями;

- здана вчасно, але захищена с задовільними знаннями;

· 1 бал ставиться, якщо робота здана із значним запізненням ( у такому разі робота до захисту не приймається);

Ÿ 0 балів ставиться, якщо робота не здана.

Практична робота оцінюється від 0 до 2 балів:

· 2 бали ставляться за виконання практичної роботи, яка вчасно здана з отриманням результатів у повному обсязі згідно з завданням;

· 1 бал ставиться за роботу, яка вчасно здана але отримані результати містять незначні помилки або обсяг роботи складає не менше 50%;

· 0 балів ставиться якщо робота:

- здана вчасно, але отримані результати не відповідають завданню;

- не здана.

Письмовий тестоцінюється від 0 до 3 балів.

Тест містить 3 запитання, кожне з яких оцінюється по 1 балу.

Усне опитуванняоцінюється від 0 до 2 балів;

· 2 бали ставляться за повну та чітку відповідь на запитання;

· 1 бал ставиться за відповідь яка містить незначні помилки; на поставлене запитання;

· 0 балів ставиться за неправильу відповідь або її відсутність.

Контрольне завдання або письмова робота оцінюється від 0 до 2 балів.

Робота містить 2 завдання, кожне з яких оцінюється по 1 балу.

Модульне завдання оцінюється від 0 до 6 балів.

БАЛИ ЗА СЕМЕСТР

Максимально можлива кількість балів за поточне оцінювання у семестрі:

лабораторні роботи 3*4 бали – 12 балів,

модульні завдання 2*6 балів – 12 балів,

практичні роботи 3*2 бали – 6 балів,

оперативний контроль– 15 балів,індивідуальні завдання та самостійна робота – 5 балів

РАЗОМ: 50 балів

Технологія підсумкового оцінювання за результатами поточної успішності та іспиту

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточної успішності та іспиту, який проводиться у письмовій формі.

На іспит виносяться вузлові теоретичні питання, задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати набуті знання і застосовувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 100-бальною шкалою РІВЕНЬ ЗНАНЬ
відмінний
добрий
задовільний
незадовільний

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів уключно.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за поточну успішність і за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів).

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше, ніж у 30 балів (до 50%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за іспит бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці, тобто загальна підсумкова оцінка включає лише бали за поточну успішність.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.