Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Поняття цінних паперів

Тема 5. Цінні папери, порядок їх випуску та обігу.

Мета:

Освітня: визначення порядку заповнення цінних паперів. Вивчення реквізитів.

Виховна:моделювання поведінки студента як майбутнього спеціаліста на основі отриманих знань та навичок.

Розвиваюча:Оволодіння навичками, знаннями з предмету щоб взаємопов’язати їх з раніше набутими для формування освітньої бази майбутнього юриста.

 

План

Поняття цінних паперів.

Види цінних паперів.

Реєстрація випуску цінних паперів.

Література

1. ЗУ „Про цінні папери та фондовий ринок” від 2 лютого 2006 року.

2. ЗУ „Про господарські товариства” від 19.09.91 № 1576.

3. ЗУ” Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 № 448.

4. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку „Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності” від 11.11.97 № 46

5. Бердникова Т.П. Рьнок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: ИНФРА-М, 2000

6. Дегтярева О. Биржевое дело: Учебник для вузов. ~ М., 1997

7. Єщенко П. Біржа: функції і завдання // Економіка України. - 1994. -№3

8. Корпорации и национальные фондовые рьнки на примере Америки. -М., 1992.

9. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг. - К., 1995

10. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К.: Юрінком інтер, 1998.

11. Кузнєцова Н.С., Назарчук А.И. Участники фондового рьнка: функции, организация деятельности. - К., 1998.

12. Лилин В. Ценные бумаги и фондовая биржа. - М., 1998

13. Мельник В. А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. - К .: А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998

14. Павлова Л. Операции с корпоративними ценньми бумагами. - М., 1997

15. Рубцов Б. Зарубежные фондовые биржи. - М., 1996

16. Товарні біржі України: Аналіз діяльності: законодавче поле перспективи розвитку / За ред. П.Т. Саблука, О.М. Шпичака. - К.: Віпол, 1997

17. Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АГІК / За ред. П.Т. Саблука, М. Шпичака. - К.: Віпол, 199718. Пізик І. А за „інсайд” відповісте. // Юридична газета № 3 від 25 січн 2007р.

19. Посполітак В. Правове визначення цінних паперів. Ознаки та кваліфікація цінних паперів. // Юридичний журнал, № 1 від 2005 р.

20. Григоренко Г., Михальченко Н., скорба О. Нова редакція Закону „Про цінні папери та фондовий ринок”. // Юридичний журнал, № 11 від 2004 р.

21. Посполітак В. Учасники ринку цінних паперів. // Юридичний журнал, № 1 від 2004 р.

22. Ваша акція – ваш капітал. // Цінні папери України, № 1 від 23.12.04.

23. Випуск облігацій підприємства – можливість залучення коштів. // Цінні папери України, № 2 від 19.01.06.

Питання для самоперевірки

1. Поняття цінних паперів.

2. Види цінних паперів:

2.1. Акція.

2.2. Облігація.

2.3. Казначейські зобов'язання України.

2.4. Ощадний сертифікат

2.5. Вексель

3. Реєстрація випуску цінних паперів.

4. Дозвіл на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів.

5. Перелік документів,необхідних для одержання дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів

6. Продажна або номінальна ціна цінних паперів.

Поняття цінних паперів

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують правої володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини організації між особою, яка їх випустила та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено Законом України "Про цінні папери і фондову біржу" або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно. Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними органами, підприємствами, установами й організаціями, що випустили ці папери.

Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України.

Емітент цінних паперів (далі - емітент) - держава в особі уповноваженого органу, юридична особа, а у випадках, передбачених законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає ціна папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що впливають з умов її випуску. Емітент повинен усі зобов'язання, що виникають у зв'язку І випуском цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбачеі йому Законом України "Про цінні папери і фондову біржу", іншими актами законодавства України, а також рішеннями про випуск цінний» паперів.

Права і обов'язки щодо інших цінних паперів виникають і моменту їх передачі емітентом або його уповноваженою особош одержувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.