Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Поточний контроль знань студентів та розрахунок рейтингової оцінки за змістовний модуль

Поточний контроль знаньє органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни "Банківське право".

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни "Банківське право", включаючи відповіді на семінарських та практичних заняттях, написання та захист реферату, участь у науковій роботі факультету та написання наукової роботи, підготовка рецензій з фінансово-правової тематики, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів з банківського права тощо;

2) через виконання завдань для самостійної роботи, включаючи ведення конспекту лекцій, ведення конспекту для підготовки до семінарських і практичних занять, ведення словника термінів з банківського права тощо;

3) через виконання двох модульних контрольних робіт.

Поточний контроль на семінарських та практичних заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких формах:

· вибіркового усного опитування перед початком занять;

· фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями заняття;

· фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику до дошки окремих студентів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій;

· експрес-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Питання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення банківської діяльності; назвати банківські операції; перерахувати форми безготівкових розрахунків). При експрес-опитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз;

· тестування;

· реферативних повідомлень та їх обговорень;· інше.

В ході семінарського чи практичного заняття студент може отримати як позитивну оцінку (3-5 балів), так і негативну оцінку (-2 бали).

В ході вивчення дисципліни студент має право підготувати і захистити один реферат на обрану ним особисто тему. Реферат оцінюватиметься за 10 (5 балів за написання і 5 балів за презентацію і захист реферату) бальною шкалою і буде входити до підсумкової рейтингової оцінки за дисципліну як додатковий коефіцієнт.

Також студент має право підготувати та захистити наукову роботу по темі, обраній і затвердженій викладачем. Оцінка написання і захисту наукової роботи становитиме 10 балів як додатковий коефіцієнт до підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни "Банківське право". Кращі наукові роботи будуть представлені на інститутських конференціях і подані до участі у конкурсі наукових робіт студентів НАВС, що проводиться навесні щорічно.

Самостійна робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни "Банківське право", свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Самостійна робота студента оцінюється за 10-бальною шкалою за кожен змістовний модуль, а оцінка за її виконання сумується до кількості набраних балів за модульну контрольну роботу. Тобто вона є одним із складових елементів модульної контрольної роботи.

Самостійна робота передбачає виконання письмових завдань до кожного змістовного модуля в окремому зошиті, які перевіряються під час написання модульних контрольних робіт.

Модульний контроль з дисципліни "Банківське право" у відповідності до робочої програми передбачає проведення 2 модульних контрольних робіт. Для написання модульної контрольної роботи студентам надається не більше 30 хвилин. Кількість варіантів модульних робіт становить 5. Відмова від написання модульної роботи розцінюється як негативна відповідь (оцінка FX).

При виконанні модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля. До складу завдань конкретної модульної контрольної роботи, відповідно до специфіки банківського права включаються:

· 30 тестових завдань;

· виконання самостійної роботи в окремому зошиті.

Враховуючи Положення про організацію навчального процесу НАВС та єдину бальну систему оцінювання академічної успішності студентів з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS, розрахунок вартості модульного контролю з дисципліни "Банківське право" здійснюється наступним чином:

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2019 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.