Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Поняття та історія виникнення МПП. Розвиток науки МПП у країнах Європи.

Питання до державного іспиту

З міжнародного приватного права

 

Поняття та історія виникнення МПП. Розвиток науки МПП у країнах Європи.

2. Проблема визначення предмету міжнародного приватного права.

3. Місце МПП в національні системі права. Співвідношення з іншими галузями національного права.

4. Участь «іноземного елементу» у приватноправових відносинах.

5. Правові прийоми впливу на відносини з іноземним елементом.

6. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.

7. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного приватного права.

8. Участь України в багатосторонніх та двосторонніх та двосторонніх договорах у сфері МПП.

9. Внутрішнє законодавство в системі джерел міжнародного приватного права. Законодавство України в сфері міжнародного приватного права.

10. Значення кодифікації норм внутрішнього права в галузі МПП, її види.

11. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право».

12. Питання про подвійність джерел міжнародного приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства держав.

13. Правовий звичай в системі джерел міжнародного приватного права.

14. Судова та арбітражна практика в МПП. Судовий прецедент, як джерело МПП.

15. Роль доктрини в системі джерел міжнародного приватного права.

16. Lex mercatoria, її місце в сучасному МПП.

17. Поняття і значення уніфікації та гармонізації норм міжнародного приватного права. Міжнародні центри уніфікації в галузі міжнародного приватного права.

18. Поняття, функція та структура колізійної норми.

19. Класифікація колізійних норм, основні критерії класифікації.

20. Типи колізійних прив’язок (формул прикріплення) і сфера їх застосування.

21. Дія колізійних норм у часі. Інтерлокальні колізії в міжнародному приватному праві.

22. «Гнучкі» формули прикріплення, їх роль в сучасному МПП.

23. Принцип «найбільш тісного зв’язку» у міжнародному приватному праві, його значення у колізійному регулюванні.24. Автономія волі:сутність, відмінність від колізійної прив’язки.

25. Тлумачення і застосування колізійних норм. Встановлення змісту іноземного закону.

26. Правова кваліфікація в МПП. Приховані колізії в МПП (конфлікт кваліфікації).

27. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави.

28. Обхід закону та його правові наслідки.

29. Застереження про публічний порядок: поняття, види.

30. Концепція над імперативних норм. Імперативні норми іноземної держави в сфері МПП.

31. Взаємність: поняття, види. Реторсії в міжнародному приватному праві.

32. Загальна характеристика суб’єктів міжнародного приватного права.

33. Особистий закон фізичної особи: поняття, зміст та сфера його дії.

34. Колізійні питання право- та дієздатності іноземців.

35. Особливості правового становища осіб без громадянства, біженців та осіб, що потребують тимчасового або додаткового захисту.

36. Особливості визнання іноземця обмежено дієздатним та недієздатним.

37. Колізійні питання безвісної відсутності та оголошення особи померлою в міжнародному приватному праві.

38. Поняття особистого закону юридичної особи.

39. Поняття «національності» юридичної особи в міжнародному приватному праві та доктрини її визначення.

40. Іноземні юридичні особи в Україні, їх допуск до господарської діяльності в Україні. Правові режими щодо іноземних юридичних осіб в Україні, підстави їх встановлення.

41. Форми участі іноземних юридичних осіб в господарській діяльності в Україні. Представництва та філії іноземних юридичних осіб в Україні.

42. Транснаціональні корпорації та їх види.

43. Особливості створення і діяльності офшорних компаній.

44. Міжнародні юридичні особи, їх правовий статус.

45. Участь держави в приватноправових відносинах з іноземним елементом.

46. Імунітет держави в МПП. Види імунітету держави, їх зміст.

47. Основні доктрини щодо імунітету держави в МПП.

48. Міжнародні договори щодо імунітету держав.

49. Способи вираження згоди держави на незастосування до неї правил імунітету.

50. Норми про імунітет іноземної держави в законодавстві України.

51. Класифікація речей в цивільному праві та МПП.

52. Основні колізійні питання права власності та інших речових прав в сучасному МПП.

53. Колізійні аспекти виникнення та припинення права власності на майно, що перебуває в дорозі.

54. Поняття, класифікація іноземних інвестицій та форми інвестиційної діяльності. Правові режими іноземних інвестицій.

55. Особливості міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин.

56. Правовий режим власності іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних фізичних і юридичних осіб в Україні.

57. Правовий режим власності держави Україна, громадян України та українських юридичних осіб за кордоном.

58. Поняття інтелектуальної власності і її особливості в МПП.

59. Правове регулювання захисту авторських прав в МПП. Основні міжнародні договори в сфері захисту авторських прав.

60. Поняття та захист суміжних прав в МПП. Основні міжнародні договори в сфері захисту суміжних прав.

61. Поняття і особливості промислової власності в МПП. Міжнародно-правова охорона промислової власності. Поняття конвенційного пріоритету.

62. Всесвітня організація інтелектуальної власності, її функції.

63. Захист прав інтелектуальної власності в рамках СОТ. Загальна характеристика Угоди СОТ щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності.

64.

65. Правочини з іноземним елементом: поняття і види. Сфера дії права, що застосовується до правочину.

66. Колізійні питання зобов’язального права (основні формули прикріплення). Колізійні прив’язки, що застосовуються до договірних зобов’язань з «іноземним елементом».

67. Поняття та форма зовнішньоекономічного договору, порядок його укладання.

68. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі–продажу товарів від 11 квітня 1980 року (Віденська конвенція): загальна характеристика та сфера застосування.

69. Міжнародні правила Інкотермс, сфера їх застосування.

70. Особливості захисту прав споживачів за договором споживання.

71. Представництво, довіреність та позовна давність в міжнародному приватному праві.

72. Міжнародні транспортні організації та їх роль в уніфікації законодавства про міжнародні перевезення.

73. Поняття, види та особливості міжнародних перевезень.

74. Міжнародні морські перевезення: поняття та види. Колізія законів в сфері торгівельного мореплавства та уніфікація морського права.

75. Міжнародні залізничні перевезення. Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980р.

76. Міжнародні автомобільні перевезення. Конвенція про договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) 1956 р.

77. Спрощення митних процедур та створення гарантій щодо можливого спричинення шкоди при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень.

78. Міжнародні повітряні перевезення. Монреальська конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 28.05.1999р.

79. Міжнародні річкові перевезення. Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами від 22 червня 2001 р.

80. Міжнародні змішані перевезення. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів від 24. 05. 1980 р.

81. Поняття та зміст позадоговірних зобов’язань, ускладнених «іноземним елементом» та колізійні підходи до їх регулювання.

82. Колізійні питання деліктних зобов’язань.

83. Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх правового регулювання.

84. Міжнародно-правове регулювання трудових прав. Нормотворча діяльність Міжнародної організації правці (МОП).

85. Трудові права мігрантів та іноземців в Україні.

86. Особливості регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні. Працевлаштування іноземців в Україні.

87. Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном.

88. Соціальне забезпечення у міжнародному приватному праві.

89. Колізійні питання сфери шлюбно-сімейних відносин за участю іноземного елементу; їх колізійне регулювання.

90. Право, що застосовується до укладення шлюбу. Поняття консульських шлюбів. Визнання шлюбів, укладених за кордоном.

91. Колізійне регулювання правових наслідків шлюбу.

92. Колізійне регулювання майнових та особистих немайнових відносин подружжя. Шлюбний контракт.

93. Колізійне регулювання припинення шлюбу та визнання його недійсним.

94. Колізійне регулювання відносин між батьками та дітьми. Встановлення та оскарження батьківства.

95. Колізійні питання усиновлення. Усиновлення дітей громадян України іноземцями.

96. Опіка та піклування: загальні вимоги та колізійні прив’язки.

97. Права та обов’язки батьків та дітей. Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві.

98. Колізії законодавства в сфері спадкування.

99. Колізійні питання спадкування за законом та заповітом в МПП.

100. Питання спадкування в договорах про правову допомогу.

101. Колізійні аспекти успадкування рухомого та нерухомого майна.

102. Захист спадкових прав українських громадян за кордоном.

103. Перехід спадщини до держави у міжнародному приватному праві

104. Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела правового регулювання цивільних процесуальних відносин з іноземним елементом.

105. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб.

106. Процесуальне положення держави. Судовий імунітет.

107. Поняття, види та способи визначення міжнародної підсудності. Поняття конфлікту юрисдикцій.

108. Правила та підстави визначення підсудності справ з іноземним елементом судам України. Виключна підсудність.

109. Пророгаційні та дерогаційні угоди.

110. Міжнародна правова допомога та її види. Виконання судових доручень.

111. Легалізація документів. Проставляння апостилю.

112. Функції консула щодо здійснення нотаріальних функцій. Консульська легалізація.

113. Визнання і виконання рішень іноземних судів. Системи виконання рішень іноземних судів.

114. Поняття і юридична природа міжнародного комерційного арбітражу.

115. Постійно діючі арбітражні суди. Розгляд спорів в арбітражі ad hoc.

116. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. Міжнародні центри комерційного арбітражу

117. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ.

118. Арбітражна угода: правова природа і види.

119. Арбітражне рішення. Виконання іноземних арбітражних рішень. Нью-Йоркська конвенція (1958 р.) про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

120. Підстави для відмови у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.