Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Облік операцій з банківськими рахунками

У типовій конфігурації 1С:Бухгалтерияпередбачено як можливість підготовки платіжних документів для подання до банку, так і введення інформації за банківськими (у тім числі валютними) рахунками. Прова­дячи цей розділ обліку, можна вручну вводити операції в журналі операцій (тут суворих обмежень немає), однак у цьому випадку потрібно самостійно задати відповідні рахунки, об'єкти аналітичного обліку і суми проведень. Тому, звичайно, зручніше вести облік за допомогою документів, що відоб­ражені в призначеному для цього журналі Банк/Банк(рис. 7.9).

Для виписування платіжних доручень призначений документ Платеж­ное поручение/Платіжне доручення,діалогова форма якого зображена на рис. 7.10. Нумерація платіжних доручень окрема для кожного банківського рахунка. Рахунок, з якого виконуватиметься оплата, вибирають, задаючи відповідне значення реквізиту Расчетный счет/Розрахунковий рахунок.У реквізиті Номер платежки/Номер платіжного дорученняавтоматично пропонується черговий номер документа для вибраного рахунка. Для оформлення платіжного доручення на сплату податків чи інших обов'яз­кових платежів треба задати прапорець Оплата налога/отчисления/ Оплата податку/відрахуванняі вибирати для реквізиту Вид налога/Вид податкуз довідника Налоги и отчисления/Податки і відрахуваннявід­повідний вид. Значення реквізиту Контрагент/Контрагентвибирають з однойменного довідника - це назва організації, якій буде перераховано гроші, а в реквізиті Р/Счет/Р/Рахунокзадають рахунок клієнта. Значення реквізиту Счет/Рахуноквибирають згідно з бухгалтерським рахунком, на якому відображено взаєморозрахунки з цим контрагентом. У випадку оплати постачальникам або повернення грошей покупцям треба вибрати замовлення за допомогою кнопки "...", яка відкриває журнал Отбор за-казов/Вибір замовленьдля конкретного клієнта. Якщо вибрати замов­лення, то сума платіжного доручення і ПДВ автоматично набудуть зна­чення відповідно до залишку щодо вибраного замовлення, однак їх можна скоректувати вручну. Заповнюючи призначення платежу, можна скориста­тися списком його типових значень з довідника Назначение платежей/ Призначення платежів.Кнопка Печать/Друкуватидає змогу надруку­вати створене платіжне доручення.Після проведення документа Платежное поручение/Платіжне дору­ченнязалишки на рахунку, де обліковані операції з банком, не змінилися. Так повинно бути, адже цей документ не формує жодних проведень. Для відображення в бухгалтерському обліку руху коштів на банківських рахун­ках підприємства призначено інший документ Банковская выпис-ка/Банківська виписка(рис. 7.11). Дані в цей документ вносять на підставі отриманих з банку даних про фактичний рух коштів на банківсь­кому рахунку. Типова конфігурація потребує введення окремих банківсь­ких виписок на різних рахунках підприємства. До речі, банківські рахунки в типовій конфігурації чомусь називають розрахунковими. Насправді сьогодні розрахункових рахунків нема (це застарілий термін). Банківські ра­хунки можуть бути поточними, позиковими, транзитними, рахунком бюд­жетного фінансування, та аж ніяк не розрахунковими.

Для реквізиту Расчетный счет/Розрахунковий рахунок треба задати значення відповідно до банківського рахунка, за яким виконують операції, вибравши його з довідника Счета нашей фирмы/Рахунки нашої фірми. Табличну частину документа потрібно заповнювати у такій послідовності:

· задати ознаку надходжень - "+" (надходження коштів на рахунок) або видатків - "-" (списання коштів з рахунка);

· вибрати відповідний вид надходжень (видатку коштів) із запро­понованого списку в графі Вид прихода/расхода/Вид прибутку/ видатку;

· увести рахунок, який буде в кореспонденції з відповідним субрахун­ком рахунка 31;

· визначити вид ПДВ, вибравши значення із запропонованого списку (20%, 0%, без ПДВ);

· у разі потреби вибрати об'єкт аналітичного обліку (значення суб­конто) відповідного рахунка;

· якщо платіж стосується взаєморозрахунків з контрагентами (покуп­цями або постачальниками), вказати замовлення, для якого викону­ється операція. Додаткові зручності під час заповнення даних щодо взаєморозрахунків надає кнопка Подбор по заказам/Підбір за за­мовленнями. Вона відкриває спеціальний Отбор заказов по контрагенту/Відбір замовлень контрагента, який забезпечує низку додаткових можливостей. По-перше, щодо всіх замовлень буде відображено їхнє поточне сальдо взаєморозрахунків, що виво­диться або безпосередньо в списку, або окремо в інформаційному рядку залежно від того, який режим вибрано за допомогою реквізи­ту Способ отображения/Спосіб відображення. По-друге, у цьому журналі можна відібрати замовлення клієнта (відображатимуться тільки замовлення вибраного клієнта);

· увести суму з ПДВ і ПДВ платежу. Програма за замовчуванням про­понує підсумкову суму з ПДВ і підсумкову суму ПДВ документа-замовлення;

· у графі Д/Р ввести "+" або "-" ("+" означає, що операція стосується валових доходів, а "-" - валових витрат). Можливий і третій варіант - операція не стосується ні валових доходів, ні валових витрат. У такому випадку в цій графі треба ставити "О";

· увести для операції пояснювальну інформацію, що буде виводитися як текстовий коментар до сформованих за цим рядком проведень.

Розробники конфігурації 1С:Бухгалтерия подбали про те, щоб макси­мально полегшити працю бухгалтера. Наприклад, у разі роботи з доку­ментом Банковская виписка/Банківська виписка не треба повторно вводити дані, уведені під час заповнювання платіжного доручення. Цю інформацію легко внести у Банковскую виписку/Банківськувиписку автоматично, якщо скористатися кнопкою Заполнить по платежкам/За-повнити за платіжними дорученнями.Під час автоматичного заповню­вання також можна відібрати платіжні доручення з тією ж датою, що й виписка (увімкнути можливість За дату документа/Датою документа),або платіжні доручення, виписані за довільний період (увімкнути можли­вість Произвольный период/Довільний період).

Для розрахунку підсумкових сум прибутку і видатку за випискою застосовують кнопку "?".

Як зазначено, розробники конфігурації прагнули максимально спрос­тити роботу з програмою і тому, коли у разі введення виписки відбува­ється зарахування коштів від покупця, яке спричиняє виникнення подат­кових зобов'язань, то під час проведення виписки на підставі її даних може автоматично формуватися документ Налоговая накладная/Подат­кова накладна.Цей документ автоматично формується лише у випадку, якщо константа Автоматическое создание налоговых накладных/Авто-матичне створення податкових накладнихмає значення Да/Так.

Підсумкову та детальну інформацію про рух коштів на рахунках у банках можна отримати за допомогою стандартних звітів. Дані про за­лишки на початок, обіг за період і залишки на кінець періоду звітності за всіма банківськими рахунками надає стандартний звіт Оборотно-сальдо­вая ведомость по счету/Обігово-сальдова відомість за рахунком(рис. 7.12). У діалоговому вікні налаштування параметрів звіту треба задати пе­ріод звітності, рахунок 31.1,а Вид субконто І/Вид субконто 1 - Наши денежные счета/ Наші грошові рахунки.

Стандартний звіт Анализ счета/Аналіз рахункамістить зведені обіги рахунка 31 з іншими рахунками за період звітності (рис. 7.13).

Звіт Карточка счета/Картка рахункадає змогу отримати детальну інформацію про рух коштів на банківських рахунках (рис. 7.14).

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:

XI. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби
XIII. Організація обліку платників податків в органах державної податкової служби
АВТОМАТИЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ І КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
Арешт рахунка і призупинення операцій по рахунку.
Архітектура ОС. Визначити типові архітектури операційних систем. Навести приклади
Банківський нагляд за операційним ризиком на основі вітчизняного досвіду та положень Базеля-П
Банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх поділяють на пасивні й активніВоспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.