Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника
На підставі Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» призначається та випла­чується лише пенсія в разі втрати годувальника, який помер внаслідок загального захворювання. Пенсії у зв'язку з втра­тою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, признача­ються відповідно до Закону України «Про загальнообов'яз-


 
Розділ 9. Система страхового пенсійного забезпечення


9.3.3. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника^


 


кове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричи­нили втрату працездатності» та виплачуються за рахунок Фонду загальнообов'язкового соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Умовами призначення пенсії у зв'язку з втратою годуваль­ника є: 1) належно підтверджена смерть годувальника, виз­нання його у встановленому законом порядку безвісно від­сутнім або оголошення померлим; 2) наявність у годуваль­ника на день смерті законодавчо визначеного пенсійного страхового стажу, який був би необхідний йому для призна­чення пенсії в разі інвалідності. У випадку смерті пенсіонера або осіб, які отримали інвалідність чи померли в період про­ходження строкової служби, пенсія призначається незалеж­но від тривалості страхового стажу.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається:

1. Чоловікові (дружині), батькові, матері померлого году­
вальника, якщо вони є інвалідами чи досягли загального
пенсійного віку. Цим особам пенсія призначається, якщо во­
ни: були на повному утриманні померлого; одержували від
нього допомогу, що була для них постійним і основним дже­
релом засобів до існування.

Якщо вони не були на утриманні померлого, але у зв'язку ;
з його смертю втратили джерело засобів до існування, що 1
встановлюється у судовому порядку, то їм теж може бути І
призначено пенсію. І

2. Дітям померлого годувальника (у тому числі тим, які І
народились не пізніше 10 місяців з дня його смерті), якщо їм І
не виповнилося 18 років або незалежно від віку, якщо вони І
стали інвалідами до 18 років. !

Пенсію призначають незалежно від того, чи були діти на І утриманні померлого годувальника. Право на пенсію збе- і рігається і в разі усиновлення дітей померлого годувальника. І Усиновлені діти мають право на пенсію нарівні з рідними. І Пасинок (падчерка) мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків, тг


 

3. Дітям померлого, які навчаються за денною формою на­вчання у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акреди­тації та в професійно-технічних навчальних закладах, — до закінчення ними навчальних закладів та досягнення ними 23 років. Пенсію призначають незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого.4. Дітям-сиротам (у яких померли обоє з батьків) — до до­сягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні. Пенсію призначають незважаючи на те, були вони на утриманні обох чи лише одного з померлих батьків.

5. Чоловікові (дружині), а в разі їх відсутності — одному з батьків, брату чи сестрі, дідусеві чи бабусі померлого году­вальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (во­на) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) по­мерлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років. Пенсія призначається, якщо зазначені особи були на повно­му утриманні померлого годувальника або одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним дже­релом засобів до існування.

Члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомо­га була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника обчислюється у відсотках до розміру пенсії за віком померлого годувальни­ка. При цьому на одного непрацездатного члена сім'ї пенсія становить 50 %; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї — 100 % пенсії за віком. Дітям-сиротам така пенсія призначається у встановлених розмірах з урахуванням розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Для обчислення розміру пенсії у зв'язку з втратою году­вальника до страхового стажу зараховується період від дня його смерті до дня, коли годувальник досягнув би загального пенсійного віку. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї ПО-


 ЗИ


Розділ 9. Система страхового пенсійного забезпечення

мерлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім'ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника може признача­тись як одна спільна пенсія на всіх членів сім'ї, які мають та­ке право, або ж як окремі частки, виділені із загальної суми пенсії на вимогу всіх чи одного члена сім'ї. Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за тим, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.