Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Пенсії особам, які виконують обов'язки державної служби
Пенсії державним службовцям.Пенсійне забезпечення державних службовців відбувається відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.1, яким встановлено пільгові умови набуття права на пенсію цією категорією осіб. Крім того, державним службовцям встановлено пенсії у розмірах вищих, ніж для інших кате­горій пенсіонерів.

Особливістю пенсій, що передбачені Законом України «Про державну службу», є те, що за його нормами пенсії при­значаються не лише державним службовцям, але й деяким іншим категоріям осіб. Це, зокрема, стосується журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, служ­бових осіб Національного банку України, працівників дипломатичної служби, працівників органів судової експер­тизи, посадових осіб митних органів, помічників-консуль-тантів народних депутатів. При цьому необхідно пам'ятати, що особливості умов права на пенсію, а також порядку обчислення стажу, що дає право на відповідну пенсію, вста­новлюється спеціальним законодавством.


10.3. Пенси особам, які викопують обов'язки державної служби

Державними службовцями вважаються особи, які займа­ють посади в державних органах та їх апараті, здійснюють професійну діяльність щодо практичного виконання завдань та функцій держави, наділені для цього відповідними служ­бовими повноваженнями і одержують заробітну плату за ра­хунок державних коштів.

Для набуття права на пенсію державні службовці повинні дотримуватися декількох умов.

Передусім це є досягнення ними загального пенсійного віку, встановленого законодавством (чоловіки — 60 років, жінки — 55 років).

Важливою умовою є наявність в особи загального страхо­вого стажу, а також спеціального стажу державної служби. Щодо тривалості загального стажу, то він повинен становити для чоловіків 25 років, для жінок — 20 років. Спеціальний стаж перебування на державній службі закон встановлює тривалістю не менше 10 років1.

Ще однією умовою призначення цього виду пенсій є обов'язкове звільнення з посади державного службовця і вихід його на пенсію.

Варто наголосити, що у разі, коли державного службовця було звільнено з державної служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадо­вого становища, або вчиненням корупційного діяння, він позбавляється права на одержання спеціальної пенсії. У та­ких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах.

Пенсії державним службовцям призначаються у розмірі 80 % суми їх посадового окладу з урахуванням надбавок, без обмеження граничного розміру пенсії.

За кожний повний рік роботи понад 10 років на дер­жавній службі пенсія збільшується на 1 % заробітку, але не


 


'Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.//Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.


1 Порядок обчислення спеціального стажу державної служби регулюється поста­новою Кабінету Міністрів України «Про Порядок обчислення стажу державної -. служби» від 3 травня 1999 р. № 283 // Урядовий кур'єр. — 1994. — № 71.


 
©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.