Главная | Обратная связь
МегаЛекции

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
Контрольне завдання 1. – 2 год.

Тема: « Робота журналіста над структурно - композиційними особливостями журналістського тексту»

Кожен студент добирає із друкованих газет неякісно написані тексти на такі теми: економіки, фінансів, будівництва житла, освіти, медицини, культури. Завдання: 1. Проаналізувати всі наведені факти у публікації , визначити чи їх достатньо чи ні для розкриття теми. Запропонувати власне зібрані факти. 2. Проаналізувати заголовковий комплекс публікації та запропонувати свою назву. 3. Проаналізувати структуру дібраного тексту і доопрацювати його, використовуючи всі методи і прийоми роботи з текстом, набуті під час вивчення першого змістового модуля.

 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

Контрольне завдання 2. – 2 год.

Тема: « Журналістська творчість»

Кожен студент добирає з друкованих газет кращі з кращих публікації відомих українських журналістів і на їх основі визначає складові журналістської майстерності.

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т1         Т2     Т3
           

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

1.1. Методичне забезпечення дисципліни «Журналістська майстерність» складається з підручників, навчальних посібників, інтерактивного комплексу, куди входять електронні підручники, посібники, словники, електронного банку методичного забезпечення дисципліни, інструктивно-методичної літератури тощо.

 

 

Рекомендована література

Базова

1. Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми: наук.видання / Укл.: Петрів Т., Сафаров А., Сюмар В., Чекмишев О., – К.: Ніч лава, 2006. – 100 с.

2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. Підручник. – Львів: ПАІС, 2008. – 270 с.3. Капрон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед прес. – К.: Видавничій дім: «Києво-Могилянська Академія», 2005.

4. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2006. – 270 с.

5. Українське законодавство: засоби масової інформації / Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ IREX У-Медіа. – К., 2004. – 368 с.

 

 

Допоміжна

1. Винтерхофф-Шпурк Петер . Медиапсихология. Основные принципы. – Харьков, 2007.

2. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с

3. Кібл Р. Журналістська етика. - К.: Інститут журналістики, 2007. – 188 с.

4. Коппервуд Р., Нельсон Р. П. Как преподносить новости. – М.: Національній інститут преси, 1998. – 125 с.

5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б.Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995. – 304 с.

6. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.:Наука, 2000.

7. Петрова Н., Якубенко В. Медіа право. – К.: Інститут журналістики, 2007. – 275 с.

8. Потятиник Б. Ключі до мас-медіа. – Львів: ПАІС, 2002 . – 235 с.

9. Пронин Е.И. Текстовые факторы эффективности журналистского воздействия. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 158 с.

10. Путівник ретельного журналіста. - К.: Інститут журналістики, 2007. –175 с.

11. Різун В.В. Маси: Тексти лекцій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 118 с.

12. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста. – М.: Академический проект, 2007. – 528 с.

13. Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики: Підручник-практикум. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 98

14. .Халер М. Пошук і збір інформації. – К.: Академія української преси. – 2006. – 307 с.

15. Уллмен Дж. Журналистское расследование: современные методы и техника. – М.: Национальный институт прессы,1998. – 222 с.

16. Універсальний журналіст. – К.: Інститут журналістики, 2007. –150с.

 

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.