Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Методичні рекомендації до виконання КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студенти заочної форми навчання згідно з навчальним планом повинні написати контрольну роботу з дисципліни "Цивільний захист". Ця контрольна робота — головна форма звіту про поточне вивчення навчальних питань дисципліни.

Варіанти завдань на виконання контрольної роботи студенти вибирають у відповідності зі своїм порядковим номером в журналі академічної групи. Під час установчого заняття при видачі завдань на виконання контрольної роботи викладач називає студентам номери їхніх варіантів.

По узгодженню з викладачем студенту може бути визначена індивідуальна (оригінальна) тема контрольної роботи.

Для виконання контрольної роботи необхідно використовувати літературні джерела і методичні вказівки, перелік якої наведений в цих методичних рекомендаціях.

Бажано, щоб при відповідях на запитання студенти розкривали специфіку свого безпосереднього місця роботи (для студентів заочної форми навчання).

Контрольна робота повинна бути оформлена у відповідності до вимог стандартів до текстових документів та пояснювальних записок.

Форма виконання:робота може виконуватися у рукописному або друкованому (на комп'ютері) вигляді (у форматі Word, або іншому текстовому редакторі, РоwerPoint, html - форматі).

Обсяг:для робіт писаних від руки: не менше 14-15-ти повних сторінок формату А4 (не включаючи титульної сторінки та листа видачі завдання), для друкованих — не менше 12-14-ти повних сторінок (шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал — одинарний. Поля: верхнє та нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см.).

Контрольна робота містить короткі змістовні відповіді на теоретичні питання з програми курсу. Об'єм тексту відповідей на кожне теоретичне запитання повинен складати не менше 4-5 стор. рукописного, або друкованого за допомогою комп'ютера тексту.

Контрольна робота містить також звіт про виконання практично-розрахункових завдань, які виконуються з використанням окремих методичних вказівок до виконання практичних розрахункових робіт з дисципліни "Цивільний захист" (за завданням викладача). Об'єм відповіді на кожне практично-розрахункове завдання – 3-4 стор. рукописного, або друкованого за допомогою комп'ютера тексту.Контрольна робота має містити:

1. Титульний лист з назвою університету, назвою факультету, кафедри, за спеціальністю, з якої навчається студент. Назва контрольної роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Цивільний захист"

Варіант №...

На титульному листі слід також вказати:

Прізвище, ім'я та по батькові студента;

Номер його академічної групи;

Вчене звання, прізвище та ініціали викладача-рецензента;

Дату виконання контрольної роботи.

2. Лист видачі завдання. Вказується перелік теоретичних запитань згідно заданого варіанту, теми питань практично-розрахункової частини та вихідні дані для проведення розрахунків у відповідності із заданим варіантом.

3. Відповіді на теоретичні запитання. Перед кожною відповіддю наводиться номер і текст власне запитання. При викладенні відповідей слід давати посилання на літературні джерела. Після цитати чи іншого посилання на джерело інформації в тексті відповіді ставиться номер джерела в квадратних дужках [...] згідно з нумерацією джерел в списку використаної літератури. При потребі у відповіді приводиться необхідний графічний матеріал та ілюстрації.

Практично-розрахункова частина. Виконується за методичними вказівками.

5. Термінологічний словничок з дисципліни – 10-15 термінів з розкриттям їх визначення(за завданням викладача).

6. Додатки (при необхідності).

7. Список використаної літератури.

На кожній сторінці контрольної роботи залишаються поля для зауважень викладача-рецензента.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.