Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Особливості нагляду НБУ за діяльністю проблемних банків

У разі порушення банками чи іншими особами, які є об'єк­том перевірки Національного банку згідно з Законом про банки, вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ними ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, Національний банк застосовує заходи впливу.

До них належать:

а) письмове застереження щодо припинення порушення та вжиття необхідних заходів для виправлення ситуації, змен­шення невиправданих витрат банку, обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами, зменшення чи відчуження неефективних інвестицій;

б) скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку;

в) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку тощо;

г) розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

д) розпорядження щодо встановлення для банку під­вищених економічних нормативів;

е) розпорядження щодо підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;

є) розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припи­нення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;

ж) розпорядження щодо заборони надавати бланкові кредити;

з) розпорядження щодо накладання штрафів на: керівників банків у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; банки в розмірі не більше 1% від суми зареє­строваного статутного фонду;

и) розпорядження щодо тимчасової (до усунення пору­шення) заборони власнику істотної участі в банку вико­ристовувати право голосу придбаних акцій (часток/паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог Закону про банки або нормативно-правових актів Національного банку;і) розпорядження щодо тимчасового (до усунення пору­шення) відсторонення посадової особи банку від посади у разі грубого чи систематичного порушення цією особою вимог Закону про банки або нормативно-правових актів Націо­нального банку;

ї) розпорядження щодо примусової реорганізації банку;

й) розпорядження щодо призначення тимчасової адміні­страції;

к) відкликання банківської ліцензії та ініціювання проце­дури ліквідації банку.

З метою усунення порушення банківського законодавства Національний банк надсилає до банку письмове застереження.

У письмовому застереженні Національний банк висловлює банку своє занепокоєння станом його справ, указує на допущені порушення з метою їх усунення та пропонує конкретні заходи, яких йому необхідно вжити з метою уникнення ризикової або неправильної банківської практики, запобігання порушенням нормативно-правових актів банківської діяльності, зокрема щодо:

а) усунення конкретних порушень чи недоліків у діяльності банку, які безпосередньо ще не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести до його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторів банку;

б) усунення конкретних порушень, що не пов'язані з рівнем достатності капіталу та призвели до отримання банком за результатами інспекційної перевірки загальної рейтингової оцінки "З" за системою CAMEL (якщо немає потреби вимагати від банку укладення письмової угоди);

в) усунення порушень банком економічних нормативів;

г) зменшення невиправданих витрат банку;

д) обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами;

е) вжиття заходів щодо зменшення чи відчуження не­ефективних (низькоприбуткових або збиткових) інвестицій;

є) виправлення (коригування) фінансової звітності банку за результатами інспекційних (планових та позапланових) перевірок, які здійснює Національний банк;

ж) забезпечення проведення обов'язкової аудиторської перевірки банку та подання висновків незалежних аудиторських організацій (аудиторів) про результати діяльності банку відповідно до ст. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність";

з) недопущення повторного порушення нормативу обов'яз­кового резервування протягом одного календарного року.

Якщо банк порушує норматив миттєвої ліквідності і його значення перебуває в межах 10-15%, Національний банк надсилає йому письмове застереження з вимогою надати прогнозні розрахунки джерел надходжень та використання коштів на наступні 90 днів, розробити заходи підвищення ліквідності до нормативного рівня. До часу підвищення показника миттєвої ліквідності до нормативного рівня ця інформація оновлюється банком щомісяця і подається до територіального управління Національного банку до 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Письмове застереження застосовується самостійними структурними підрозділами центрального апарату Національ­ного банку, що мають згідно з покладеними на них функціями контролювати діяльність банків, а також територіальними управліннями Національного банку. Про застосування іншими структурними підрозділами Національного банку (крім банківського нагляду) письмового застереження має повідом­лятися відповідний структурний підрозділ банківського нагляду Національного банку для його інформованості щодо діяльності банку в цілому.

Якщо письмове застереження складається на підставі матеріалів інспекційної перевірки (планової або позапла­нової), то воно може надсилатися до банку разом із звітом про інспекційну перевірку.

Письмове застереження також може надсилатися банку під час інспекційної перевірки, якщо територіальне управління або відповідний структурний підрозділ банківського нагляду Національного банку виявить факти, що вимагають невідклад­ного застосування такого заходу.

Банк повинен протягом п'яти робочих днів з часу отримання письмового застереження подати Національному банку відповідь із зазначенням терміну, протягом якого він зобов'язується вирішити виявлені проблеми та усунути порушення.

Контроль за виконанням банком вимог, що містяться в письмовому застереженні, здійснює відповідне територіальне управління Національного банку (відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату).

У разі невиконання банком вимог щодо усунення хоча б одного зазначеного в письмовому застереженні порушення в установлені терміни відповідне територіальне управління Національного банку протягом 5 робочих днів має подати до відповідного структурного підрозділу банківського нагляду центрального апарату пропозиції щодо застосування інших (жорсткіших) заходів впливу.

Якщо банк допустив порушення, для усунення якого потрібно більше ніж два місяці, то письмове застереження до банку не застосовується. У цьому разі до банку має застосовува­тися інший захід впливу, зокрема укладення письмової угоди з банком.

Письмова угода як захід впливу укладається з банком, що допустив порушення, які впливають на його фінансовий стан, та за умови, що банк має прийнятний план заходів для вирішення виявлених проблем.

У письмовій угоді банк письмово визнає свої недоліки в роботі та допущені порушення і подає перелік обґрунтованих заходів, яких банк зобов'язується вжити для усунення пору­шень, їх запобігання в подальшому, поліпшення фінансового стану тощо із зазначенням термінів їх виконання.

Терміни виконання зобов'язань установлюються індивіду­ально з урахуванням характеру проблем та допущених пору­шень, а також оцінки й висновку відповідного підрозділу Генерального департаменту банківського нагляду (терито­ріального управління) Національного банку щодо реальності термінів, установлених банком для виконання своїх зобов'язань без загрози погіршення його фінансового стану.

Письмова угода складається у двох примірниках та підписується від імені банку головою правління банку та/або іншою уповноваженою відповідно до вимог чинного законо­давства особою, засвідчується печаткою банку.

Якщо зобов'язання, що передбачаються банком у проекті угоди, згідно з чинним законодавством мають схвалюватися/ затверджуватися правлінням, спостережною/наглядовою радою або загальними зборами, то відповідний протокол (витяг з протоколу) має додаватися до угоди.

Прийняті банком у письмовій угоді зобов'язання мають містити конкретні заходи, спрямовані на поліпшення його фінансового стану або усунення виявлених порушень, а також запобіжні заходи щодо недопущення порушень у майбутньому, зокрема таке:

- складання та виконання бізнес-плану або програми розвитку капітальної бази банку;

- складання та виконання графіків формування в повному обсязі резервних фондів і спеціальних резервів під активні операції банків, що встановлені чинним законодавством;

- розроблення та запровадження положень щодо поліп­шення практики кредитування;

- зобов'язання щодо проведення зовнішнього аудиту фінансового стану банку;

- прийняття рішення про тимчасове обмеження на збіль­шення активів банку;

- прийняття рішення про обмеження розміру кредитів, що надаються пов'язаним особам (інсайдерам) банку;

- прийняття рішення щодо тимчасового зниження розміру процентів за депозитами, що залучаються;

- тимчасове припинення виплати дивідендів;

- прийняття рішення про обмеження розміру суми, яку банк може виплачувати своїм працівникам у формі заробітної плати та премій;

- реорганізація банку.

Укладення письмової угоди здійснюється за ініціативою банку, який розробив прийнятний план заходів щодо усунення проблем в його діяльності (виявлених Національним банком чи безпосередньо банком) та звернувся до Національного банку з проектом письмової угоди щодо усунення порушень.

Якщо банк не ініціював укладення письмової угоди, то в разі потреби її укладення для усунення встановлених порушень відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату (територіальне управління Національ­ного банку) направляє банку лист за підписом заступника Голови Національного банку (куратора служби банківського нагляду), або директора Генерального департаменту банків­ського нагляду чи керівника (його заступника) територіального управління Національного банку, що містить обов'язкові вимоги та умови, які банк зобов'язаний включити до письмової угоди, та термін подання проекту письмової угоди Націо­нальному банку.

У письмовій угоді з боку Національного банку також має обумовлюватися порядок контролю за виконанням зобов'язань банку та порядок і форми надання банком додаткової інфор­мації, потрібної для контролю за виконанням прийнятих ним зобов'язань.

Письмова угода від імені Національного банку підписується заступником Голови Національного банку (куратором служби банківського нагляду) або директором Генерального депар­таменту банківського нагляду чи іншими уповноваженими особами відповідно до вимог чинного законодавства або керівником (його заступником) територіального управління Національного банку та засвідчується печаткою Національ­ного банку (територіального управління Національного банку).

Контроль за виконанням банком зобов'язань за пи­сьмовою угодою здійснюється відповідним територіальним управлінням (структурним підрозділом центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) шляхом аналізу звітів банку, проведення спільних нарад чи перевірок.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.