Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Які фактори не є аргументом на користь страхування як засобу гарантування безпеки банку:.

a) поширення нових фінансових та інформаційних технологій;

b) наявність обов'язкового страхування професійних учасни­ків фінансових ринків (зокрема фінансових посередників;

c) оптимізація співвідношенні вартість — якість банківських послуг;

d) дезінтеграція страхової та інших галузей фінансового ринку.

Баланс банку складається для органів банківського нагляду:

a) щомісяця;

b) щоденно;

c) щоквартально;

d) за потребою, але не рідше 1 разу намісяць.

23 Залучення вкладів фізичних осіб спеціалізованими ба­нками (крім спеціалізованих ощадних банків) не може стано­вити більше:

a) 5 % регулятивного капіталу банку;

b) 20 % статутного капіталу;

c) 0 % регулятивного капіталу;

d) 10 % статутного капіталу.

24 Рефінансування комерційного банкуце:

a) отримання кредиту від НБУ та іншого комерційного банку;

b) надання кредиту іншому комерційному банку;

c) надання кредиту у вигляді врахування векселів;

d) фінансування експортно-імпортних операцій клієнта.

25 Звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку ра­ніше 5 років, мають назву:

a) гибридніх капітальних інструментів;

b) субординованого капіталу;

c) нерозкритих резервів;

d) розкритих резервів.

26 Мінімальний розмір статутного капіталу на момент ре­єстрації банку банків, які здійснюють свою діяльність на те­риторії всієї України, не може бути менше:

a) 1 мільйона євро;

b) 3 мільйонів євро;

c) 5 мільйонів євро;

d) 10 мільйонів євро.

27: Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися:

a) виключно у грошовій формі — у гривні;

b) виключно у грошовій формі: у гривні— для резидентів України, у іноземній вільно конвертованій валюті або у грив­нях — для нерезидентів України;

c) за рахунок грошових внесків і нерухомого майна (у пропо­рції 90:10);

d) виключно у грошовій формі — у євро.

28 Банкам забороняється:

a) емітувати акції на пред'явника;

b) емітувати привілейовані акції;c) оголошувати підписку на акції у разі наявності збитків;

d) придбавати власні акцій, якщо це не призводить до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень.

29 Норматив адекватності регулятивного капіталу розраховується як співвідношення:

a) балансового капіталу і зважених за ступенем ризику акти­вів і зобов'язань;

b) регулятивного капіталу і зважених за ступенем ризику ак­тивів;

c) балансового капіталу і загальних активів;

d) регулятивного капіталу і загальних активів.

30 Для діючого комерційного банку норматив адекватності основного капіталу повинен складати не менше:

a) 4 %;

b) 8 %;

c) 10%;

d) 12 %.

31 Норматив миттєвої ліквідності визначається як спів­відношення:

a) співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентсь­ких рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за поточ­ними рахунками;

b) активів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку з відповідними строками виконання;

c) ліквідних активів до короткострокових зобов'язань;

d) загальних активів до загальних зобов'язань.

32 Норматив поточної ліквідності визначається як спів­відношення:

a) співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентсь­ких рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за поточ­ними рахунками;

b) активів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку з відповідними строками виконання(до 31-дня включно);

c) ліквідних активів до короткострокових зобов'язань;

d) загальних активів до загальних зобов'язань.

33 Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення:

a) співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентсь­ких рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за поточ­ними рахунками;

b) ліквідних актиів до короткострокових зобов'язань банку зі строком виконання до одного року;

c) ліквідних активів до короткострокових зобов'язань;

d) загальних активів до загальних зобов'язань.

34 Для комерційного банку норматив миттєвої ліквідності повинен складати не менше:

a) 15%;

b) 20%;

c) 40 %;

d) 100 %.

35 Для комерційного банку норматив поточної ліквідності повинен складати не менше:

a) 15%;

b) 20%;

c) 40 %;

d) 100 %.

36 Для комерційного банку норматив короткострокової ліквідності повинен складати не менше:

a) 15%;

b) 20%;

c) 40 %;

d) 100%.

37 Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) має складати:

a) Не перевищувати 10%.

b) Не перевищувати 15%.

c) Не перевищувати 20%.

38 Банкам забороняється інвестувати кошти в капітал підприємства, статутом яких для власників передбачено:

a) Обмежену відповідальність.

b) Повну відповідальність.

c) Закриту форму акціонування.

39 У якій частині балансу показуються нематеріальні засоби, що пов'язані з інтелектуальною власністю банку:

a) . В активах.

b) У зобов'язаннях.

c) У капіталі.

d) Поза балансом.

40 Банк вважається добре капіталізованим, якщо:

a) Н2 не менше 17%, а Н3 менше 8%.

b) Н2 не менше 17%, а Н3 більше 8%.

c) Н2 більше 8%, а Н3 не менше 8%.

41 Банк вважається достатньо капіталізованим, якщо:

a) Н1 відповідає вимогам, Н2 не менше 8%, а Н3 не більше 8%.

b) Н1 відповідає вимогам, Н2 не більше 17%, а Н3 не менше 4%.

c) Н1 відповідає вимогам, Н2 не менше нормативу і не більше 17%, а Н3 не менше нормативу і не більше 8%.

42 Банк вважається недокапіталізованим, якщо:

a) Н1 відповідає вимогам, Н2 не менше 6%, а Н3 не менше 3%.

b) Н1 відповідає вимогам, Н2 не більше 8%, а Н3 не більше 4%.

c) Н1 відповідає вимогам, Н2 у межах від 6% до 8%, а Н3 у межах від 3% до 4%.

43 Банк вважається значно недокапіталізованим, якщо:

a) Н1 складає не менше 50% до встановленого мінімального розміру регулятивного капіталу.

b) Н2 знаходиться в межах від 4% до 12%.

c) Н3 знаходиться в межах від 1,1% до 4%.

d) Обсяг активів з негативною класифікацією, що знаходяться в межах від 45% до 60%, повністю сформовано резерви.

e) Під активи з негативною класифікацією, що знаходяться в межах від 45 % до 60 %, повністю сформовано резерви.

44:Рейтингова система оцінки фінансового стану банку CAMELS призначена для:

a) Відкритого користування.

b) Службового користування.

c) Професійного користування.

d) Міжбанківського інформування.

45 Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) має складати:

a) Не перевищувати 10%.

b) Не перевищувати 15%.

c) Не перевищувати 20%.

46 Банкам забороняється інвестувати кошти в капітал підприємства, статутом яких для власників передбачено:

a) Обмежену відповідальність.

b) Повну відповідальність.

c) Закриту форму акціонування.

47 Яким органом видається банківська ліцензія в Україні:

a) Міністерством фінансів України;

b) Кабінетом Мінистрів України;

c) НБУ;

d) Верховною Радою.

48 Вищим органом управління державного (100% статутного капіталу якого належать державі) банку є:

a) Загальні збори;

b) Наглядова рада і правління банку;

c) НБУ

d) Спостережна рада

49 Органами контролю банку є:

a) Загальні збори учасників;

b) Спостережна рада;

c) Правління банку (Рада директорів);

d) Ревізійна комісія;

e) внутрішній аудит банку.

50 Банк має право здійснювати (розпочати) банківську діяльність за умови отримання:

a) банківської ліцензії;

b) письмового дозволу;

c) банківської ліцензії та письмового дозволу;

d) ліцензії на виконання окремих операцій.

51 Національний банк України може відкликати банківську ліцензію у випадках:

a) порушення порядку створення банку;

b) якщо виявлено, що документи, надані для отримання ліцензії, містять недостовірну інформацію;

c) у Національного банку України є докази, що підтверджують відсутність бездоганної ділової репутації чи відсутність задовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, що мають істотну участь у банку;

d) якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;

e) у разі порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність» або нормативно-правових актів Національного банку України, що спричинило значну втрату активів і настання неплатоспроможності банку;

52: До нормативів капіталу, які регламентуються НБУ, не належить норматив:

a) мінімального розміру регулятивного капіталу;

b) адекватності регулятивного капіталу;

c) адекватності основного капіталу;

d) мінімального розміру основного капіталу.

.53 Щоденною формою звітності банку є така:

a) Баланс комерційного банку;

b) Звіт про кредитний портфель;

c) Звіт про дотримання економічних нормативів;

d) інформація про вклади фізичних осіб у комерційних банках.

54 Банкам забороняється:

a) емітувати акції на пред'явника;

b) емітувати привілейовані акції;

c) оголошувати підписку на акції у разі наявності збитків;

d) придбавати власні акцій, якщо це не призводить до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень.

55 Норматив адекватності регулятивного капіталу розраховується як співвідношення:

a) балансового капіталу і зважених за ступенем ризику акти­вів і зобов'язань;

b) регулятивного капіталу і зважених за ступенем ризику ак­тивів;

c) балансового капіталу і загальних активів;

d) регулятивного капіталу і загальних активів.

56: Для діючого комерційного банку норматив адекватності основного капіталу повинен складати не менше:

a) 4 %;

b) 8 %;

c) 10%;

d) 12 %.

57 Яка функція не притаманна власному капіталу банку:

a) захисна;

b) перативна;

c) стимулююча;

d) регулююча.

58 Резервний капітал банку формується:

a) за рахунок відрахувань від прибутку у процентах до регу­лятивного капіталу;

b) за рахунок собівартості у залежності від ризику операцій;

c) за рахунок коштів на кореспондентському рахунку у зале­жності від обсягу залучених коштів;

d) за рахунок прибутку у залежності від ризику операцій.

59 Розмір недосформованого резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних банків впливає безпосередньо на вартість:

a) субординованого капіталу;

b) oсновного капіталу;

c) додаткового капіталу;

d) нематеріальних активів.

60 До відвернень банку при розрахунку регулятивного капіталу не відносять:

a) вкладення в цінні папери в портфелі банку на інвестиції;

b) вкладення в цінні папери в портфелі банку продаж;

c) вкладення в асоційовані установи;

d) вкладення в дочірні установи.

61 До депозитів не відносять:

a) депозитні сертифікати;

b) залишки на рахунках ЛОРО;.

c) залишки на поточному рахунку з овердрафтом;

d) дебетові залишки на контокорентних рахунках.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.