Главная | Обратная связь
МегаЛекции

У чому полягає сутність поняття валюта?
а) грошові одиниці іноземних держав;

б) грошова одиниця країни;

в) грошові одиниці як власні, так і іноземні, а також кредитні і платіжні документи, вартість яких виражена в іноземній валюті, які застосовуються в міжнародних розрахунках;

г) векселі, чеки, кредитні картки.

4. Основне правило монетаризму полягає в тому, що:

а) кількість грошей має зростати відповідно до цін;

б) кількість грошей має зростати відповідно до кількості товарів;

в) кількість грошей має зростати рівномірно і незалежно від кон'юнктури ринку;

г) усі відповіді не вірні.

5.Які з названих функцій виконує банк банків:

д) кредитує уряд;

е) здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних банків;

ж) зберігає золотовалютний запас країни;

з) здійснює валютне регулювання?

6.До банків другого рівня відносять:

д) центральний банк;

е) кредитні союзи;

ж) ощадні каси;

з) комерційні банки.

7.Які кредитні установи беруть участь в емісії депозитних грошей:

а) центральний банк;

б) трастові компанії;

в) страхові компанії;

г) комерційні банки?

З наведених нижче визначень найбільш повно виражає сутність грошей: гроші - це

а) мірило вартості;

б) найбільш ліквідний актив;

в) знаряддя обміну;

г) загальний еквівалент;

д) речова форма суспільних відносин;

е) все те, що використовується як гроші.

9. Неповноцінні гроші – це:

г) гроші, які знецінюються;

д) гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу;

е) грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал;

ж) гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету.

10. Кредитні гроші – це:

г) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету;

д) будь-які неповноцінні гроші;

е) гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного дефіциту;

ж) гроші, що емітує центральний банк для кредитування реальної економіки.

ЗАДАЧА

Під-во 5 березня поточ року одержало кредит на 30 тис гр на 6 міс під 30% річних.З 5 червня процентна ставка підвишілась на 10%.В кредитному деговорі передбачені строки погашення кредиту рівними частинами 5 червня та 5 вересня.Яку суму повинно повернути під-во банку 5 вересня поточ року.

ВАРІАНТ 9.

Тести

1.Функцією грошей є:

е) розподіл вартості;

ж) створення фінансових фондів;

з) засіб обігу;

и) надання ділової інформації;

к) гальмування інфляції.

2.Чинники впливу на швидкість обігу грошей, які діють на боці платоспроможного попиту:

г) зміна попиту на гроші, розвиток структури споживання, зміна культурних потреб населення;д) розвиток суспільного виробництва, розвиток відносин, інфраструктури ринку;

розвиток суспільного виробництва, ринкових відносин, інфраструктури ринку

3.Швидкості обігу грошей визначається:

а) за рівнянням І. Фішера;

б) за середньою частотою використання грошової одиниці в оплаті доходів населення;

в) за частотою проходження готівки через каси банків;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді не вірні.

4. Які канали виділяються у секторі прямого фінансування:

а) канал не опосередкованого фінансування;

б) канал запозичень;

в) канал акціонерного фінансування;

г) канал опосередкованого фінансування.

5.Економічними передумовами для проведення грошової реформи є:

а) бездефіцитність бюджету;

б) збільшення імпорту порівняно з експортом;

в) отримання зовнішніх позик;

г) накопичення золотовалютних резервів.

6.Яку назву має антиінфляційна політика, пов'язана зі ско­роченням платоспроможного попиту через фінансові та грошово-кредитні механізми:

а) політика доходів;

б) політика витрат;

в) дефляційна політика;

г) політика керованого бюджету?

7.Валютна система – це:

а) сукупність валютних цінностей;

б) державно-правова форма організації валютних відносин;

в) інституціональний механізм, який визначає відносини з приводу купівлі-продажу іноземної валюти;

г) сукупність економічних відносин, пов'язаних з функціонуванням валюти і сформованих на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків.

8.Готівкові грошові знаки, які випускаються емісійним банком, мають назву:

д) казначейські білети;

е) банківські білети;

ж) векселі;

з) чеки.

9. До кредитних грошей належать:

ж) кредитна картка;

з) банкнота;

и) чек;

к) електронні гроші;

л) вексель;

м) казначейські зобов'язання.

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.