Главная | Обратная связь
МегаЛекции

У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення?
и) засіб обігу;

к) міра вартості;

л) засіб накопичення;

м) засіб платежу.

ЗАДАЧА

Комерційний банк установив такий курс долара США: купівля — 8,10 грн, продаж — 8,20 грн.

Скільки гривень можна одержати за 500 доларів 90 центів? Скільки доларів можна купити за 15 тис. грн?

ВАРІАНТ 10.

Тести

1.Вихідна форма повноцінних грошей:

а) грошима спочатку були предмети розкоші, а потім срібні, золоті та мідні монети;

б) грошима спочатку були предмети першої необхідності, а потім паперові гроші;

в) грошима спочатку були предмети першої необхідності, а потім предмети розкоші

2.За допомогою грошового агрегату М4 економісти можуть визначити:

а) необхідну масу грошей для обігу;

б) багатство держави;

в) сукупну вартість грошової маси в обігу в певний період часу.

3.Підвищення рівня грошово-кредитної мультиплікації може призвести до:

а) підвищення відсоткової політики банків;

б) порушення рівноваги на грошовому ринку і посилення інфляції;

в) зниження платоспроможності населення.

4.Який тип грошової системи характеризується наявністю обмежень за функціонуванням грошей:

а) ринкова;

б) паперово-кредитна;

в) неринкова;

г) регульована.

5.Вкажіть складові грошового обігу, класифіковані за економічною роллю окремих стадій кругообігу коштів:

д) готівковий обіг;

е) безготівковий обіг;

ж) грошовий обіг;

з) фінанси.

6.Грошовий ринок можна поділити на два сектори:

а) ринок грошей;

б) ринок цінних паперів;

в) ринок капіталів;

г) ринок валют.

7.Норма доходу, яку стягує банк за позиками, наданими
іншим банкам, - це:

а) обліковий процент;

б) позичковий процент;

в) міжбанківський процент;

г) депозитний процент.

8. Ревальвація це:

в) офіційне зниження курсу грошової одиниці;

г) збільшення курсу грошової одиниці щодо валют інших країн;

д) одна із якісних характеристик грошей, як реального економічного інструменту.

9. Різниця між грошима і «майже грошима» складається в тому, що:

а) гроші можна витрачати негайно;

б) «майже гроші» включають в себе депозити на банківських рахунках, тоді як гроші не включають їх;

в) гроші обертаються скоріше ніж «майже гроші».

10. За допомогою грошового агрегату М2 можна визначити:

а) гроші на рахунках до запитання; строкові депозити;

б) гроші на рахунках до запитання та поза банками;

в) гроші поза банками, на рахунках до запитання та строкові депозити.

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді не вірні.

 

ЗАДАЧА

На основі наведених даних необхідно визначити плату за факторингові послуги: - комерційний банк викупив рахунки фактури у підприємства на суму 150 тис грн; плата за кредит визначена у розмірі 30% річних; - середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцями складає 20 днів; - комісійна винагорода за факторингове обслуговування 5%.ВАРІАНТ 11.

 

Тести

1.Ставка якого процента повинна бути нижче ставки позичкового процента:

а) обліковий процент;

б) депозитний процент;

в) міжбанківський процент;

г) облігаційний процент?

2.До якого типу грошових систем відносять сучасну грошо­ву систему:

а) металева;

б) паперова;

в) кредитна;

г) паперово-кредитна?

3.Ознаки неринкової грошової системи - це:

а) вільний обіг грошей;

б) необмежені сфери обігу готівкових і безготівкових грошей;

в) встановлення заборони та обмежень на окремі грошові операції;

г) встановлення черговості списання коштів з рахунка клієнтів

4.До елементів світової валютної системи варто віднести:

а) міжнародні платіжні засоби;

б) механізм встановлення і підтримки валютних курсів;

в) порядок балансування міжнародних платежів;

г) права й обов'язки міждержавних інститутів, що регулюють валютні відносини.

5.Металева теорія грошей стверджує, що:

а) паперові гроші є грошами завдяки золоту;

б) паперові гроші мають цінність завдяки обміну на золото;

в) лише металеві гроші є справжніми грошима;

г) усі відповіді не вірні.

6.Вкажіть функції центрального банку:

а) емісійна;

б) "банк банків";

в) "банкір уряду";

г) кредитування підприємств.

7.Які кредитні установи беруть участь в емісії депозитних грошей:

а) центральний банк;

б) трастові компанії;

в) страхові компанії;

г) комерційні банки?

8.. Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей:

а) гроші – це законний платіжний засіб;

б) гроші – це абстрактне мірило вартості;

в) гроші – це абсолютно ліквідний актив;

г) гроші – це загальний еквівалент;

9. В яких двох функціях гроші найбільш потерпають від інфляції:

а) як міра вартості;

б) як засіб платежу;

в) як засіб обігу;

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.