Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Эш-нокори Клара Эргековнала кожо

 

Б.Укачиннин jаш тужы куч ле кызаланду jуу-чакту ойлорго учурап, тороны, шыраны ла ачуны jеткилинче корорго ло одорго келишкен. «Олтурген болзом тороны» деп эске алыныжында ол ойлордоги бойын мынайда jурайт: «Борбок Кара, сенин jанында чамчазынын карды тал-туура jарылып калган, штанынын эки тизези ойылып калган, чылбак jусту уулчак туру. Онын чырайы тегин онойдо ак. Jе кунун сайын орко-момоннын ичегенин казышка jузи jаантайын ла чылбайып калган jуретен эмей. Ол мен – менин jаш тужым».

1966 jылда Москвада Б.Укачиннин «Ветка горного кедра» баштапкы ла орус тилле чыгарылган jуунтызы кепке базылган. Бу jуунтыга кирген улгерлерди орус тилге jакшынак кочуреечилер Илья Фоняков ло Борис Слуцкий кочургендер.

«Мен Алтайда оскон моштин бури» деп улгери бичиичинин чумдемелдеринин эн артык, эн jараш, алтай кижинин чындык кеберин ле санаа-корумин керелеген деп айтсабыс jастыра болбос.

1967 jылда Б.Укачинович Москвадагы Литературный институтта уредузин тугезип jат. Бу ла ойдо «Туулу-Алтайдын студенттеринин кожоны» бичилип jат. Бу кожон эмдиге jетире кожондолып jат.

Кижинин Торолинен jаан ла артык не де, байла, jок. «Торолим» деп статьязында Б.Укачин мынайда бичиген: «Мен кичинек тушта Куладыга айылдап баргам. Та беш, та jети кун откон. Jе мен ыйлап баштагам: jанар керек, jерим Кайырлык санаама кирип jат. Оркологон jаландарым ла меестерим. Онон энемнин турлузы, энемнин эрке уни, керек дезе арбаныжы. Айла Кайырлык Бажынын уйлары да чик jок jараш моороп тургандый. Бу, байла, Торол деген баштапкы ла билим».

Алтай албаты Б.Укачиновичтин jайаандык ижин бийик баалап, Алтай калык-jоннын ары jанынан jайалталу уулы деп, jурегинде алып jурер.

Байла, олзом, кийнимде

Соогим эмес, сос калар.

Кем де келер jурумде

Бир быйанын айт салар.

 

 

Jуунын кийниндеги jылдар

Jуунын кийнинен jадын-jурум бир кичинектен jаранып баштаган. Jуртка культпередвижка келип, ойын-концерт коргузип, лекциялар кычырып туратан. Ого коштой займдар берилип туратан.Кайырлык jурт. 1952 jыл.

Баштапкы библиотека 1955 jылда ачылган. Библиотекарь болуп Сергей Тимурович Пекпеевтин энези Чочкина Екатерина иштеген. 1960 jылда библиотеканы jаап салган. 1973 jылда jурттын jашоскурими «Молодежь Алтая» газетке jурттагы айалга керегинде самара бичиген. Бу самаранын аайына чыгарга Барнаул каланан корреспондент келген. «В 1960 году из Кярлыка вывезли на центральную усадьбу библиотеку. Сколько за это время выросло, сколько сформировалось людей без такого верного, незаменимого друга, как книга! Книга в Каярлыке редкость. И от этого становится просто страшно. Потребность в книге огромная, об этом сказали ребята на собрании…»[5].

Иштеп турган энелер балдарын ясли садка берер арга 1965 jылда ачылган. 1986 jылда jурт jаткандарга jаан jаны детский сад тудулганы суунчи болды. Башка-башка jылдарда балдардын садында мындый улус иштегендер: Тырышкина Ариша, Пиянтина Тана, Сюрюлова Зоя, Бордомолова Сима, Купюшева Александра иштегендер.

1954 jылда клуб Эдип контора болуп турган тураны бергендер. 1972 jылда jаны клуб тудулган. Ой ло кожо бу клуб тапчы боло берерде 1994 jылда таш телкем jаны клуб тудулган. 1994 jылдан бери клубтын заведующийи болуп, Аныева Ольга Геннадьевна иштейт.

Jурт jаткандарга медпункт jогынан кучке келишкен. Онын учун 1938 jылда ,баштапкы медпункт ачылган. Фельдшер болуп башка-башка ойлордо Ешева Юлия, Ирбичина Анна, Суремеева Татьяна, Кокулекова Зоя, Бештинова Валентина иштегендер.

1957 jылда «Jаны Jол» колхоз Кени совхозко кожулган.

1967 jылда Jоло совхозтын фермазы болуп айрылган.

Кажы ла jуртта аныланып турар «сан башка» улус бар. Ондый улустын бирузи Бордомолова Jелечи Эжеровна. Jуртта мотоциклду мантадып баштаган баштапкы уй кижи болуп jат. 1965 jылда садып алган «Габровец» мотоциклин улус эмди де ундыбаган.

Jылдар jылыжып одот, jурум солынат. Трактор, машина коптоп, механизаторский звенолор тозолгон. Jиит уулдар механизаторго уренеле торол jеринде иштеп баштагандар.

 

 

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2018 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.