Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Основна частина – 70 хв.
Організувати детальний розгляд окремих питань по даній темі, вирішення практичних завжань.

1. Вирішення задачі №1.

2. Вирішення задачі №2.

3. Вирішення задачі №3.

4. Вирішення задачі №4.

Заключна частина – 5 хв.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

План проведення

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА № 9. Допомоги і інші соціальні послуги по соціальному страхуванню.

З навчальної дисципліни: Право соціального забезпечення.

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Навчальна мета: вироблення у студентів умінь, навичок, самостійного пошуку, тлумачення та застосування норм права і теоретичних знань для вирішення навчальних задач.

Виховна мета: виховувати у студентів уміння творчо дискутувати, аналізувати різні погляди, робити узагальнені аргументовані висновки.

Розвивальна мета: прищепити студентам навики пошуку, користування і викладання навчального матеріалу з вивченої теми.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: закони, підручники, посібники, навчально-методичний комплекс з дисципліни «Право соціального забезпечення».

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: трудове право, адміністративне право, сімейне право.

Навчальні питання:

5. Система страхових допомог в Україні: її характеристика.

6. Особливості допомоги при нещасних випадках та професійних захворюваннях, пов’язаних з виробничою діяльністю.

7. Порядок призначення і виплати страхових допомог.

8. Соціальні послуги, що надаються за рахунок коштів соціальних страхових фондів, правове регулювання, порядок та умови надання.

Література:

1. Конституція України від 28.06.1998

2. Загальна декларація прав людини /Прийнята і проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. //Права людини (Основні міжнародно-правові документи): Збірник документів. - К.: Офіційне видання,1989.

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня1966 р. //Права людини (Основні міжнародно-правові документи): Зб. документів. - К.: Офіційне видання,1989.

4. Конвенція 1952 року № 102 МОП "Про мінімальні норми соціального забезпечення": Зб. документів. - К.: Офіційне видання,1989.

5. Європейська соціальна хартія, підписана в Туріні 18.10.1961 р. Переглянута і підписана у Страсбурзі 03.05.1996 р.: Зб. документів. - К..: Офіційне видання,1989.

6. Угода від 13 березня 1992 року "Про гарантії громадян країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у сфері пенсійного забезпечення" //http://www.rada.Kiev.ua/laws/pravo/new/7. Угода України та Російської Федерації від 15 січня 1993 року "Про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі" //http://www.rada.Kiev.ua/laws/pravo/new/

8. Концепція соціального забезпечення населення України від 21.12.1993 р. (ВВР. – 1994, № 6).

9. Основи Законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98 (ВВР. – 1998. - № 23).

10. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 19.12.1991 р. № 2001-ХІІ (ВВР. – 1991 р. - № 16. – ст. 16).

11. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ (ВВР. – 2001. - № 14. – ст. 71).

12. Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням" //ВВР. – 2001. - № 14. – Ст. 71; станом на 17 січня 2002 р. – ВВР. – 2002. - №. 17. – Ст. 124.

13. Положення про пенсійний фонд України. Затверджено Указом Президента України від 01.03.2001 р. № 121/2001 (Офіційний вісник України – 2001. - № 9. – ст. 350)

14. Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівників допомоги по тимчасовій непрацездатності: Затверджені постановою Кабміну України від 19.10.1998 р. (ОВУ. – 1998. - № 42. – ст. 1556).

15. Постанова Кабміну України від 06.05.2001р. № 439 “Про затвердження порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності” (ОВУ. – 2001. - № 20. – ст. 852).

16. Наказ МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян” (ОВУ. – 2001. - № 49. – ст. 2216).

17. Закон України “Про державну соціальну допомогу, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам” від 18.05.2004 р. № 1727-ІV (ВВР. – 2004. - № 33, ст. 404).

18. Закон України “Про соціальний захист дітей війни” від 18. 11.2004 р. № 2195-ІV (ОВУ. – 2004. - № 50. – ст. 3258).

19. Законодавство України “Про соціальний захист населення”. К. – 2005. 488 с.

20. Закон України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” від 02.06.2005 р. (ОВУ. – 2005. № 25. – ст. 1412).

21. Право соціального забезпечення: Навч. Посібник за редакцією П.Д.Пилипенка. – К.:2006. – 496.

22. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. Посібник – К. – Знання. – 2005. – 405 с.

23. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні. Підручник. – Х. 2006. – 432 с.

24. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту. Навч. посібник – К.. – 2006.

25. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення. Навч. посіб. К. – 2006.

26. Сивак С.М. Страховий стаж як пенсійний юридичний факт. (Вісник Львівського Державного уні-ту. Вип.. 36. – 2001).

27. Бурак В.Д. Синчук С.М. Право соціального забезпечення. Навч. посібник – К. 2004.

Методичні поради з викладання теми:

Організація дискусію за визначеною темою, оцінити активність студентів у дискусії уміння формулювати та відстоювати свою позицію..

План проведення практичного заняття (2 год)

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.