Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Порядок виконання роботи

1. Відкрити та запустити приклад, що знаходиться у каталогу Examples:...\Borland\CBuilder6\Examples\Apps\Canvas.

Проглянути вихідний код.

2. Розробити алгоритм вирішення наступної задачі. В пам’яті організовано масив координат вершин многогранника на площині. Кількість вершин відповідає кількості перших не негативних елементів масиву. Заповнення масиву реалізувати на формі. По натисканню на клавішу маніпулятора виконати перетворення координат, що відповідають пропорційному збільшенню многогранника. Реалізувати відстеження позиції графічного маніпулятора і відмітити її на формі у вигляді кола.

Пояснення до виконання завдання:

Спочатку необхідно створити базовий клас Base1, в якому необхідно з сформованих із масиву координат многогранника (не негативних елементів) побудувати геометричну фігуру.

Х1 X2 X3 -1 -1 ….
Y1 Y2 Y3 -1 -1 ….

а) б)

Рисунок 6.3 – Многогранник з координатами зі сформованого масиву

Клас-нащадок пропорційно перетворює координати і будує новий багатогранник (рисунок 6.3 - б). Координати нового многогранника:

X1*= X1;

X2*=k·X2;

X3*=k·X3.

Де k – коефіцієнт пропорційності.

Інший клас Base2 відстежує позицію графічного маніпулятора і відмічає її на формі у вигляді кола.

А його клас-нащадок будує многогранник аналогічно попередньому класу.

3. Модифікувати програму таким чином, щоб відстеження позиції графічного маніпулятора і його відмітка на формі здійснювалась за допомогою многогранника, параметри котрого задані в п.1. Реакція на натискання клавіші і збільшення многогранника повинна зберегтися.

4. Провести декомпозицію задачі і виділити програмні об’єкти використовуючи властивість спадкування класів. Скласти дерево класів.

5. На схемі дерева класів вказати всі данні і функції-члени, а також модифікатори доступу.

6. Запустивши додаток C++Builder, створіть новий проект, що містить одну форму.

7. В header-файлі об’явити базові і породжені класи.8. В срр-файлі реалізувати всі функції-члени.

9. Написати обробники подій на формі користувача, в яких відбувається створення і видалення нових екземплярів класів. Засобами візуальних компонентів продемонструвати коректну роботу додатка відповідно завданню.

Зміст звіту

1. Номер, тема й мета лабораторної роботи.

2. Поетапно відзначений хід виконання роботи з поясненнями й реалізацією коду.

3. Робочі форми з отриманим результатом.

4. Висновки по роботі.

Контрольні запитання

1. Що таке клас? Назвіть чим він подібний і чим відмінний від структур та об’єднань? Наведіть синтаксис оголошення класу.

2. Де слід розміщувати оголошення класів? А де реалізацію функцій-елементів?

3. Опишіть ідентифікатори класів.

4. Що таке дані-елементи і функції-елементи?

5. В якому випадку список класів-батьків опускається?

6. Опишіть розділи оголошення класів.

7. Чи обов’язкова наявність конструктора в оголошенні класу і чому?

8. Оголошення даних-елементів та функцій-елементів.

9. Що таке конструктор та деструктор?

10. Як створюється динамічно розміщуваний об'єкт класу?

11. В яких випадках можливе створення об'єктів класу простим оголошенням змінних?

12. Що таке спадкоємство в C+ + та множинне спадкоємство?

13. Як здійснюється доступ до членів об'єкту (даним і функціям)?


14.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бьерн Страуструп. Язык программирования С++. Специальное издание. Издательства: Бином, Невский Диалект, 2008 г., 1104 стр.

2. Фьюер А. Язык программирования Си. Задачи по языку С. – М.: Финансы и статистика, 1985. – с.193-278.

3. Стефан Р. Дэвис. C++ для "чайников", 4-е издание.: Пер. с англ.: – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 336 с.

4. Культин Н.Б. C++Builder в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

5. Архангельский А. Я., Тагин М. А. Программирование в C++ Builder 6 и 2006. Разработка программ для Windows. – М.: Издательство «Бином-пресс», 2006 г. 1184 стр.

6. Архангельський А. Я. Программирование в C++ Builder 6. – М.: «Издательство БИНОМ», 2003. – 1152 стр.

7. Культин Н. Б. Самоучитель C++ Builder 6. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004 г. – 320 стр.

8. Гэри Неббет Справочник по базовым функциям API Windows NT/2000. – М.:"Диалектика-Вильямс", 2002.- 870с.

9. Архангельський А. Я. C++ Builder 6. Справочное пособие. – М.: «Бином-пресс», 2002. – 526 стр.


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Програмування" для студентів за напрямом 6.050201 – “Системна інженерія” (у тому числі скорочений термін навчання). Частина 1.

 

Укладачі: старш. викл. І.С. Конох

асист. Є.В. Носач

Відповідальний за випуск зав. кафедри САУЕ Д. Й. Родькін

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

 

 

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.