Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Види програмних документів

ДЕРЖСТАНДАРТ ГОСТ 19.101-77 [1] визначає види програмних документів. Програмними документами є такі документи, що містять відомості, необхідні для розробки, супроводу й експлуатації програм. Для можливості посилання на програмні документи у ГОСТах їм присвоєні відповідні коди, що для експлуатаційних документів наведені в таблиці 4.

Таблиця 4 – Види експлуатаційних програмних документів

Код виду документа Вид документа Вміст документа
немає коду Специфікація Склад програми та перелік документації на неї
Текст програми Програмний код з коментарями
Опис програми Відомості про логічну структуру та функціонування програми
Керівництво оператора Необхідні відомості для забезпечення роботи оператора при виконанні програми
Програма й методика випробувань Вимоги, що підлягають перевірці при випробуваннях програми, а також порядок і методи їхнього контролю
Пояснювальна записка Схеми та опис алгоритмів, опис функціонування програми, обґрун-тування прийнятих рішень

Шифри документів

Для ідентифікації документа ЄСПД ГОСТ 19.103-77 [2] визначає структуру його шифру. На рисунку 1 подано структуру шифру для специфікації, а на рисунку 2 – для інших програмних документів.

 

  А. В. ХХХХХ - ХХ
1. Код країни, код організації-розробника      
2. Реєстраційний номер програмного виробу      
3. Номер редакції (версія програми)      
             

Рисунок 1 – Структура шифру специфікації

  ХХ . ХХ . ХХХХХ -ХХ ХХ ХХ - ХХ
1. Код країни, код організації-розробника          
2. Реєстраційний номер програмного виробу          
3. Номер редакції (версія програми)          
4. Код виду документа          
5. Номер документа даного виду          
6. Номер частини документа          
                   

Рисунок 2 – Структура шифру інших програмнихдокументів (крім специфікації)

 

Для студентських робіт, присвячених розробці програм та програмних документів, на кафедрі ОТП вирішено, що у загальній частині шифру замість коду країни та організації (перша кодова група) необхідно вказувати назву факультету та індекс навчальної групи студента, а замість реєстраційного номера програмного виробу (друга кодова група) – п'ятизначний номер залікової книжки.

Таким чином, наприклад, шифр документа «Пояснювальна записка», що розроблена студентом групи КІТ39А із заліковою книжкою за номером 20176, буде такий: КІТ.39А.20176-01 81 01-1

Відповідно до вимог ГОСТ 19.106-96 [3] шифр документа проставляється на кожному аркуші текстової частини документа у верхньому його колонтитулі посередині.

Опис програмних документів

Загальні вимоги

Згідно вимог ГОСТ 19.105-78 [4] програмні документи складаються:

– з титульної частини;

– інформаційної частини;

– основної частини.

Титульна частина програмного документа містить:

– аркуш затвердження (див. додаток А). Це завжди перший аркуш документа. Він не нумерується;

– титульний аркуш (див. додаток Б), це друга сторінка документа; її номер – 1, але номер на цій сторінці не ставиться.

Інформаційна частина документа містить:

– анотацію – це стисла інформація (до 5 рядків) про зміст доку-мента; пишеться українською, російською та англійською мовами на одній сторінці; розташовується за титульним аркушем; номер аркуша анотації два, але цей номер на аркуші не ставиться;

– зміст (зміст містить усі документи, крім специфікації).

Основна частина документа містить:

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (цей аркуш може бути відсутнім у документі);

– текстову частину документа.

Зверніть увагу. Нумеруються всі сторінки документа, починаючи з титульного аркуша. Проставляються номери, тільки починаючи здругої сторінки змісту. Номер сторінки записується у верхньому її колонтитулі справа.

На всіх сторінках (починаючи з анотації) у верхньому колонтитулі посередині проставляється шифр документа.

Увага: при описі програмних документів у пунктах 5.3.2 – 5.3.7 буде подано склад основної частинивідповідного документа, а курсивом – приклади, що можуть бути використані студентами як зразки при розробці даного документа.

Специфікація

Специфікація розробляється згідно з вимогами ЄСПД ГОСТ 19.202-78 [5]; є основним програмним документом для розроблюваних програмних продуктів; розробляється на форматних аркушах (рис. 3) і, по суті, є переліком документів, що розроблені на програмний виріб.

 

Позначення Назва Примітка
     
     
     
80 70

Рисунок 3 – Форма специфікації

У специфікацію вносять програмні документи на дану програму, крім специфікації та технічного завдання, у порядку зростання коду виду документа, що входить до складу шифру документа (див. додаток Г).

Лист затвердження будь-якого програмного документа у специфікації записується окремим рядком.

У графі «Позначення» указують шифри розроблених документів програми, у графі «Назва» – назву і вид документа на дану програму та повну назву програми, у графі «Примітка» – додаткові відомості про програму.

Текст програми

Оформлення тексту програми регламентуються ЄСПД ГОСТ 19.401-78 [6], код - 12.

Текст програми повинен бути простим для сприйняття, для цього необхідно забезпечити форматування тексту та наявність коментарів.

Основна частина документа повинна складатися з текстів одного або декількох розділів, яким присвоєні назви. У випадку наявності більше одного розділу необхідно передбачити Зміст документа.

Текст кожного програмного файла починається з «шапки», у якій указується: назва програми, автор, дата створення програми, номер версії, дата останньої модифікації. У додатку Д подано приклад тексту програми.

Опис програми

Документ Опис програми регламентується ЄСПД ГОСТ 19.402-78 [7], код - 13.

Основна частина документа складається із вступу й таких розділів:

– функціональне призначення;

– опис логічної структури,

– умови застосування;

– вхідні та вихідні дані;

– склад і функції;

– виклик і завантаження.

У вступній частині документа подається інформація загального характеру про програму: повна назва, позначення, її можливі застосування.

Наприклад: Програма «Інформаційно-пошукова система» призначена для робітників служби … , може використовуватися в установах …, реалізована на мові програмування … .

У розділі «Функціональне призначення» вказують призначення програми й наводять загальний опис функціонування програми, її основні характеристики.

Наприклад: Програма призначена для розв’язання завдань пошуку ... Програма використовується самостійно (не вимагає інших програм). Користувач має можливість знайти ..., відредагувати дані про …( додати, видалити, змінити вже існуючі), переглянути дані про ….

У розділі «Опис логічної структури»вказують:

– опис структури програми та її основних частин.

– опис функцій складових частин і зв'язків між ними;

– відомості про мову програмування;

– опис вхідних і вихідних даних для кожної зі складових частин;

– опис логіки складових частин.

При описі структури програми та її основних частин можна вказати, наприклад, таке:

До складу програми входять наступні модулі:

інтерфейсний;

базового класу CbazeClass;

класу спадкоємця Cavto;

класу - колекції CAvtoServise.

При описі функцій складових частин і зв'язків між ними можна написати так:

Програма складається із чотирьох модулів: інтерфейсного та модулів класів. Інтерфейс побудований на діалозі типу «меню». Інтерфейсний модуль керує взаємодією ... . Модуль базового класу BazeClass містить опис ... Він є базовим в ієрархії класів ... і т.д.

Коли подаються відомості про мову програмування можна вказати таке, наприклад:

Програма написана мовою ... з використанням компілятора ... .

При опису вхідних і вихідних даних для кожної зі складових частин вказують, наприклад:

Вхідними даними для функції читання даних з файла є текстовий файл, що містить дані про … . Вихідними даними є:

- двонаправлений список з головним та хвостовими елементами ….

При опису логіки складових частин потрібно навести опис структури програми. Приклад структури програми подано у додатку Е.

При опису логіки програми необхідна прив'язка до тексту програми.

У розділі «Умови застосування» вказуються умови, які необхідні для виконання програми, наприклад:

Програма експлуатується на IBM-сумісних ПК під керуванням ОС Windows 2000/XP/2003/Vista. Для роботи в діалоговому режимі використається екран монітора, клавіатура та маніпулятор типу «миша». Вхід-ні дані зберігаються на зовнішніх носіях CD-R/RW, FLASH-RAM або HDD.

У розділі «Вхідні та вихідні дані»вказують:

Вхідними даними для програми є текстовий файл, що містить дані про … . Вихідними даними є:

виведена на екран текстова інформація про … ;

текстовий файл – результат редагування даних.

У розділі «Склад і функції» вказують опис складу й функції програми, застосовуваних методів розв’язання завдань.

У розділі «Виклик і завантаження» можна вказати, наприклад, так:

Завантаження програми здійснюється набором у командному рядку DOS імені завантажувального файла INFO.EXE з можливою вказівкою імені файла даних.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.