Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Пояснювальна записка

Код – 81. Оформлення документа Пояснювальна записка регламентується ЄСПД ГОСТ 19.404-79.

Документ повинен містити вступ і наступні розділи:

– призначення й область застосування;

– постановку завдання до розробки;

– опис вхідних та вихідних даних;

– опис складу технічних та програмних засобів;

– список використаних джерел інформації.

У Вступі можна дати, наприклад, таку інформацію:

Інформаційно-довідкові системи – це такі програмні оболонки, що призначені для керування базами даних і використовуються, наприклад, для ведення статистики, складання каталогів тощо. Так, інформаційні системи підтримують ведення…..

У розділі «Призначення й область застосування» вказується призначення програми, дається характеристика області застосування.

Наприклад: Призначення розробки – оперування даними про ...; дозволяє виконувати пошук за зразком, сортування, додавання даних, їх видалення тощо. Може використовуватися в …

У розділі «Постановка завдання до розробки» вказують таке:

– аналітичний огляд інформації з порушеного питання;

– завдання на розробку програми;

– опис застосовуваних математичних методів, обґрунтовується вибір сучасної технології програмування, вказується середовище програмування;

– відповідно до обраного шляху проектування словесно описується обрана структура даних, розроблена структура програми та алгоритм її функціонування. Обґрунтовується коректність алгоритму або окремих його фрагментів;

– аналогічно описуються розроблювані підпрограми.

Аналітичний огляд інформації в даному РЗ можна почати так:

В основі функціонування інформаційно-довідкових систем лежить обробка інформації. Режими її обробки можуть бути такими: пакетний, діалоговий, реального часу [2].

Діалоговий режим забезпечує безпосередню взаємодію користувача з системою. Ініціатором діалогу може бути як користувач, так і ЕОМ. В останньому випадку на кожному кроці користувачу повідомляється, що треба робити. …В роботі буде реалізовано….Дані, що обробляються, в оперативній пам’яті можуть зберігатися у вигляді масиву або лінійного (одно- чи двонаправленого) списку[1] . …

До переваг масиву можна віднести …, до недоліків ….

До переваг списку можна віднести …, до недоліків ….

Виходячи з …в розроблюваній програмі для подання даних буде реалізовано ….

У завданні на розробку, виходячи з аналітичного огляду, конкретизується перелік завдань щодо розробки.

При виборі мови і середовища програмування можна зазначити таке:

Об’єктно-орієнтоване програмування має такі переваги: …. Мова програмування … забезпечує …. Тому для розробки програми обрано мову програмування …, а середовище програмування ….

При розробці структур даних слід виходити з заданого об’єкта та його властивостей. Тут можна запропонувати, наприклад, таке:

Для опису властивостей заданого об’єкта має сенс розробити структуру TPeople з такими полями, як показано в таблиці1.

Таблиця 1 Поля структури TPeople

Змінна Тип Опис
iName [20] char прізвище людини
iYear int рік народження

. . .

Абстрактний клас СPeople – базовий. Його наслідують класи CStudent та CProfessor . . .

На рис. 1 показано внутрішню структуру та відносини розроблених класів у вигляді UML діаграми.

Рисунок 1 Схема ієрархії розроблених класів

Дані про всіх студентів будуть заноситися до списку. Для цього треба ввести структуру TList з такими полями, як у таблиці 2.

Таблиця 2 Поля структури TList

Змінна Тип Опис
Info TAvto інформаційне поле елемента списку
Next TList * адреса наступного елемента списку

Для роботи із списком розроблено клас CList з закритим атрибутом

TList *head ( адреса голови списку) і відкритими методами, перелік яких подано в таблиці 3.

Таблиця 3 – Методи класу CList

Назва функції Тип результату Опис
ReadFile() void введення даних з файла
ReadConsole() void введення даних з клавіатури
WriteFile() void запис даних у файл
WriteMonitor() void видача даних на екран монітора
Edit() void редагування даних
Poisk() void пошук даних за зразком
Help() void виведення підказки

При опису структури програми можна вказати, наприклад, таке:

Програма складається з таких модулів:

інтерфейсного, містить функцію main і функції реалізації діалогу;

модуля, що містить опис класу Сpeople;

модуля, що містить опис класу Cstudent;

. . .

На рис. 2 подано структуру проекту розробленого програмного продукту.

Рисунок 2 – Структура проекту

 

При опису функцій слід висвітлити таке:

– призначення;

– посилання на схему алгоритму функції (якщо є);

– порядок роботи.

При опису головної функції main можна зазначити, наприклад, таке:

Функція main координує роботу всіх функцій програми.

Схема алгоритму подана на рис.3.

Порядок роботи: В циклі видається меню, вводиться команда оператора (блок 1) , яка розпізнається в блоці 2 і залежно від значення команди керування передається відповідній функції. Програма припиняє роботу після введення команди «8» .

У розділі «Опис вхідних та вихідних даних» подається обґрунтований вибір методу організації вхідних і вихідних даних, перераховується необхідний набір і джерело вхідних даних, спосіб їх одержання розроблювальною програмою.

Наприклад: Вхідні дані можуть вводитися оператором з клавіатури в такій послідовності …, або з типізованого файла.

Для вихідних даних аргументується вибір носія для їх зберігання та спосіб відображення для користувача.

Вихідні дані зберігаються в типізованому файлі. Типізований файл обрано тому, що у порівнянні з текстовим файлом він має такі переваги: …. До недоліків слід віднести таке ….

У розділі «Список використаних джерел інформації» наводять перелік науково-технічних публікацій, нормативно-технічних документів і інших науково-технічних матеріалів. Докладна інформація про надання переліку джерел подана в п. 6.2.9 даних вказівок.

Увага.В разі необхідності можна об’єднувати окремі розділи документа або додавати інші. В додатку В подано приклад змісту Пояснювальної записки.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.