Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Обов'язки посадових осіб Збройних Сил України з питань метрології і метрологічної діяльності

Начальники управлінь Міністерства оборони України, коман­дувачі видів Збройних Сил України, родів військ, оперативних команду­вань, командири корпусів, морських районів, з'єднань, військових час­тин, начальники установ, організацій, підприємств, військових навчаль­них закладів здійснюють загальне керівництво і контроль за метрологі­чним забезпеченням підпорядкованих військ (сил) та забезпечують умо­ви функціонування відповідних служб метрології і стандартизації та вій­ськових метрологічних лабораторій.

 

Заступники командувачів видами Збройних Сил України, ро­дів військ, оперативних командувань, командирів корпусів, морських районів, з'єднань, військових частин, начальників установ, організацій, підприємств, військових навчальних закладів з озброєння - начальники озброєння здійснюють безпосереднє керівництво підпорядкованими службами метрології і стандартизації, керівництво метрологічним забез­печенням військ (сил).

 

Начальники управлінь, служб видів Збройних Сил України, родів військ, оперативних командувань, корпусів, морських районів, з'єднань, військових частин, установ, організацій, підприємств, військо­вих навчальних закладів організують метрологічне забезпечення у під­порядкованих службах.

 

Обов'язки командира частини визначенні Наказом МО №172 від 3.08.93 р.

З метою організації метрологічного забезпечення в авіаційно-технічній частині командир частини організує та контролює виконання заходів, направлених на забезпечення відповідної точності, своєчасності вимірів та вірогід­ності контролю параметрів озброєння та військової техніки.

Командир частини зобов’язаний організувати метрологічний нагляд в частині. В разі відсутності у частині штатної метрологічної посади, командир призначає своїм наказом метролога числа підготовлених офіцерів інженерно-технічного складу.

Командир частини зобов’язаний організувати облік, правильне засто­сування та відповідні умови експлуатації та зберігання військової вимірю­вальної техніки. Він забезпечує подання військової вимірювальної техніки на перевірку її й ремонт в установлені строки, приймати необхідні міри з забез­печення її своєчасного ремонту і заміни.Командир частини зобов’язаний забезпечити особовому складу виїздних метрологічних груп, метрологічних частин та підрозділів необхідні умо­ви для проведення робіт в підлеглих частинах, виділяти на час роботи при­міщення, необхідні витратні матеріали, житло, автотранспорт, ставити на ко­тлове постачання, забезпечувати охорону пересувних лабораторій вимірю­вальної техніки, а також призначити на період роботи виїздних метрологіч­них груп особу, відповідальну за організацію цих робіт. Він зобов’язаний по­давати встановлену звітність з питань метрологічного забезпечення.

Близько мільйону найрізноманітніших вимірювальних приладів експ­луатується сьогодні в Повітряних Силах. Високу якість та досто­вірність всіх вимірювань гарантує метрологічна служба Повітряних Сил.

У Збройних Силах України створена чітка система метрологічного за­безпечення, яка охоплює всі роди та види Збройних Сил. Ця система органі­зує свою діяльність через метрологічні служби Міністерства Оборони, нау­ково-метрологічні центри, метрологічні частини, бази вимірювальної техні­ки, служби метрології та стандартизації оперативних командувань та видів Збройних Сил, метрологів частин. Метрологічне забезпечення Повітряних Сил України підтримує їх якісну експлуатацію, застосування озброєння та безпеку польотів авіаційної техніки.

В авіаційно-технічних частинах безпосередніми організаторами метро­логічного забезпечення є командир частини, заступник з озброєння (аеродромно-технічиого забезпечення) та метролог частини. На підставі принципу єдиноначальності командир авіаційно-технічної частини повинен організува­ти, керувати та контролювати метрологічне забезпечення. Для якісного мет­рологічного забезпечення керівними документами Воєнстандарту визначені посадові обов'язки командира частини. Пильне та дбайливе виконання обов'язків метрологічного забезпечення командиром частини, сприяє підви­щенню бойової готовності, ефективної експлуатації авіаційної техніки та ви­конанню завдань, покладених на авіаційно-технічну частину.

 

Особовий склад військових частин, установ, організацій, під­приємств та навчальних закладів Збройних Сил України, який безпосе­редньо зайнятий експлуатацією метрологічної техніки, зобов'язаний знати її технічні характеристики, правила експлуатації та технічного об­слуговування, слідкувати за її справністю, своєчасністю повірки, каліб­рування і ремонту, володіти практичними навичками м застосування.

 

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.