Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Обов'язки та права посадових осіб метрологічної служби Збройних Сил України

 

Посадові особи метрологічної служби Збройних Сип України вирішують завдання метрологічного забезпечення у відповідності до обов'язків, які покладено на них цим Положенням, відповідними поло­женнями про метрологічні служби та військові метрологічні лабораторії. Покладення на посадових осіб метрологічної служби Збройних Сил України обов'язків і завдань, не передбачених цим Положенням і не пов'язаних з метрологічним забезпеченням військ (сил), забороняється.

Основні загальні обов'язки посадових осіб метрологічної слу­жби Збройних Сил України:

планування, організація і проведення заходів з метрологічного за­безпечення військ (сил) у мирний та воєнний час;

участь у формуванні і реалізації військово-технічної політики у сфері метрологічного забезпечення Збройних Сил України;

організація і проведення метрологічного нагляду;

керівництво діяльністю підпорядкованих служб метрології і стан­дартизації і військових метрологічних лабораторій;

розробка питань метрологічного забезпечення у бойових та мобі­лізаційних документах військ (сил);

організація замовлення та постачання військ (сил) метрологічною технікою;

організація дослідної експлуатації метрологічної техніки;

організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців - метрологів;

організація метрологічної підготовки особового складу Збройних Сил України;

ведення встановленої документації та подання звітності у відпові­дності з керівними документами.

На головного метролога регіону (додатково до п 4.2.) покла­дається:

- координація діяльності служб метрології і стандартизації, війсь­кових метрологічних лабораторій, що дислоковані у закріпленому регіоні;

- планування та здійснення метрологічного нагляду у закріпленому регіоні;

- організація та здійснення атестації військових вимірювальних та метрологічних лабораторій у закріпленому регіоні для їх подальшої акредитації Воєнстандартом;- організація та здійснення атестації фахівців-метрологів на право проведення робіт з метрологічного забезпечення військ (сил);

- організація та ведення у закріпленому регіоні інформаційної ро­боти з питань метрологічної діяльності;

- забезпечення військових метрологічних лабораторій які дисло­ковані у закріпленому регіоні, повірочними таврами;

Головний метролог регіону мас право:

- проводити перевірки стану метрологічного забезпечення військ (сил) у закріпленому регіоні;

- анулювати посвідчення та довідки на право проведення робіт з метрологічного забезпечення військ (сил), а також вилучати повірочні тавра у військових метрологічних лабораторій в разі виявлення порушень вимог нормативних документів;

- клопотати перед начальником Воєнстандарту про анулювання сертифікатів про акредитацію військових вимірювальних та метрологіч­них лабораторій в разі виявлення порушень вимог нормативних документів.

Для виконання своїх обов'язків головному метрологу регіону ви­дасться іменне посвідчення за підписом начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

На начальників служб метрології і стандартизації видів Збройних Сил України та родів військ додатково покладається :

- організація розробки керівних та нормативних документів з мет­рологічного забезпечення виду Збройних Сил України, роду військ, за­безпечення ними підпорядкованих служб метрології і стандартизації та військових, метрологічних лабораторій;

- розробка переліків засобів вимірювальної техніки військового призначення, що підлягають калібруванню (повірці), з визначенням міжкалібрувальних інтервалів і узгодження цих переліків з начальником Воєнстандарту;

- підготовка пропозицій з тематики науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з питань метрологічного забезпечення військ (сил);

- організація взаємодії зі службами метрології і стандартизації ін­ших видів Збройних Сил України, родів військ, оперативних команду­вань з питань метрології та метрологічної діяльності;

- здійснення контролю за включенням до тактико-технічних за­вдань, програм та методик випробувань зразків озброєння і військової техніки, що замовляються, вимог до метрологічного забезпечення, а та­кож за виконанням цих вимог;

- розробка норм постачання (табелізації) військових метрологічних
лабораторій виду Збройних Сил України, роду військ та подання їх на
затвердження начальнику Воєнстандарту;

- участь у розробці норм постачання (табелізації) військових час­тин та норм недоторканих запасів по засобам вимірювальної техніки військового призначення;

- участь в організації випробувань засобів вимірювальної техніки військовою призначення, узгодження методик калібрування (повірки) спеціальних засобів вимірювальної техніки військового призначення;

- підбір га розстановка кадрів фахівців-метрологів підпорядкова­них метрологічних служб та військових метрологічних лабораторій.

Начальники служб метрології і стандартизації видів Збройних Сил України та родів військ мають право:

- перевіряти встановленим порядком стан метрологічного забезпе­чення у виді Збройних Сил України, роді військ, оперативному команду­ванні;

- анулювати посвідчення та довідки на право проведення робіт з метрологічного забезпечення військ (сил), а також вилучати повірочні тавра у військових метрологічних лабораторій в разі виявлення пору­шень вимог нормативних документів;

- розглядати та візувати проекти наказів, директив та інших нор­мативних документів, які розробляються в управліннях виду 3бройних Сил України, роду військ, оперативного командування і стосуються пи­тань метрологічного забезпечення військ (сил);

- розглядати та узгоджувати плани метрологічного обслуговуван­ня регіонів;

- заслуховувати начальників підпорядкованих служб метрології і стандартизації;

- вести листування з Центральним управлінням метрології і стан­дартизації Міністерства оборони України (Военстандартом), службами метрології і стандартизації видів Збройних Сил України, родів військ, оперативних командувань, територіальними органами Держстандарту з питань організації метрологічного забезпечення.

 

На начальників служб метрології і стандартизації оперативних командувань, корпусів, морських районів, з'єднань, військових частин, установ та підприємств покладається додатково:

- організація взаємодії військових метрологічних лабораторій з питань калібрування (повірки) та ремонту засобів вимірювальної техні­ки військового призначення з'єднань, військових частин, підприємств та установ;

- організація рекламаційної роботи по метрологічній техніці;

- надання допомоги в освоєнні і контроль за правильністю засто­сування нових засобів вимірювальної техніки військового призначення, що надходять до військових частин, установ, підприємств.

- участь у підборі та розстановці кадрів підпорядкованих служб метрології і стандартизації і військових метрологічних лабораторій;

- участь у розробці норм постачання (табелізації) військових час­тин по засобам вимірювальної техніки військового призначення;

- участь у створенні запасів та обмінних фондів засобів вимірю­вальної техніки військового призначення.

Начальники служб метрології і стандартизації оперативних ко­мандувань, корпусів, морських районів, з’єднань військових частин, установ та підприємств мають право:

- перевіряти встановленим порядком стан метрологічного забезпе­чення військ (сил);

- розглядати та візувати проекти наказів та інших нормативних документів, які розробляються в відділах та службах і стосуються питань метрологічного забезпечення військ (сил);

- заслуховувати начальників підпорядкованих служб метрології і стандартизації (метрологів);

- клопотати перед начальником служби метрології і стандартизації, що стоїть вище, про анулювання посвідчень та довідок на право прове­дення робіт з метрологічного забезпечення військ (сил), а також вилу­чення повірочних тавр у військових метрологічних лабораторій в разі виявлення порушень вимог нормативних документів;

- вести листування з питань організації метрологічного забезпе­чення за підпорядкованістю по службі.

 

На начальників служб метрології і стандартизації (метрологів) науково-дослідних інститутів, центрів та полігонів додат­ково покладається:

- участь у розробці нормативної документації з метрологічного за­безпечення озброєння та військової техніки, що розробляється;

- участь у розробці та розгляді методичних документів з калібру­вання спеціальних засобів вимірювальної техніки військового призна­чення та проектів ТТЗ на спеціальні засоби вимірювальної техніки вій­ськового призначення;

- участь у військово - метрологічному супроводженні та проведенні метрологічної експертизи документації на зразки озброєння та військо­вої техніки на етапах їх розробки та випробувань;

- розробка методик проведення метрологічної експертизи докумен­тації на зразки озброєння та військової техніки (в тому числі метрологі­чної);

- участь у розробці програм випробувань зразків озброєння та вій­ськової техніки та в прийманні етапів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в частині метрологічного забезпечення.

Начальники служб метрології і стандартизації (метрологи) науково-дослідних інститутів, центрів та полігонів мають право:

- перевіряти встановленим порядком стан метрологічного забезпе­чення;

- повертати на доопрацювання науково-технічну продукцію, яку виконано з порушенням метрологічних норм та правил;

- вести листування з питань організації метрологічного забезпе­чення за підпорядкованістю по службі.

 

4.7. На начальників служб метрології і стандартизації (метрологів) військових навчальних закладів додатково покладається :

- підготовка пропозицій про включення до учбових планів вивчен­ня питань військової метрології, стандартизації і уніфікації озброєння і військової техніки, метрологічного забезпечення військ (сил);

- участь у проведенні метрологічної експертизи учбово-методичної літератури, що видається, дисертаційних робіт та дипломних проектів;

- узгодження переліків учбових засобів вимірювальної техніки вій­ськового призначення і складу параметрів, що контролюються на учбо­вому озброєнні і військовій техніці.

Начальники служб метрології і стандартизації (метрологи) війсь­кових навчальних закладів мають право:

- перевіряти встановленим порядком стан метрологічного забезпе­чення;

- вести листування з питань організації метрологічного забезпе­чення за підпорядкованістю по службі.

 

Обов'язки та права посадових осіб військових метрологічних лабораторій визначаються відповідними положеннями про них, що роз­робляються на підставі цього Положення і затверджуються встановле­ним чином.

 

 

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.