Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Технологічні основи організації групового виробництва
 

Під груповою організацією виробництва розуміємося така форма, що характеризується спільним виготовленням груп деталей різної конфігурації на спеціалізованих робочих місцях.

Побудова технологічної класифікації заготівель для групової обробки відрізняється від класифікації заготівель для типових технологічних процесів (ТТП), При ТТП у загальний клас поєднують заготівлі за принципом спільності: конфігурації деталі; технологічного маршруту; змісту окремих операцій.

При груповій обробці під групою (підгрупою) розуміється сукупність деталей, які характеризуються спільністю устаткування, необхідного для обробки деталі.

Таким чином, основна ознака для об'єднання деталей у групи по окремих технологічних операціях - спільність оброблюваних поверхонь.

Проектування групової обробки й організації групового виробництва містить у собі наступний комплекс робіт:

- по кресленнях виробів заводу (цеху) проводиться аналіз і добір заготівель (деталей), що можуть бути оброблені на однаковому устаткуванні, при установці в пристосуваннях зі змінними елементами і з застосуванням однакового інструментального налагодження;

- аналіз номенклатури виробів і виробничих умов підприємства (цеху);

- класифікація і кодування деталей;

- групування деталей;

- визначення фактичної трудомісткості обробки відібраних деталей у кількості, що забезпечує повне виконання місячної програми (з урахуванням періодичності запуску заготівель у виробництво);

- встановлення остаточного складу групи деталей виходячи, з необхідності завантаження устаткування протягом місяця при мінімальних переналагодженнях для інших груп деталей (час на переналагодження 3-4 дня);

- уніфікація деталей і відпрацьовування їх на технологічність;

- розробка комплексної деталі;

- установка послідовності і змісту переходів групової операції;

- визначення типу устаткування;

- розробка схеми групового налагодження верстата (для найбільш складної (комплексної) деталі групи);

- проектування і виготовлення групового оснащення;

- створення системи нормування групових технологічних процесів;

- створення системи керування (АСУП) груповим виробництвом.

Щоб організувати групове виробництво, крім перерахованих раніше підготовчих робіт з ТПП, необхідно провести й організаційну перебудову структури самого виробництва, його внутрішньозаводської спеціалізації у випадку модернізації, а для випадку проектування нових цехів і ділянок необхідно планувати організаційну структуру підприємства (цеху) з урахуванням спеціалізації підрозділів усередині підприємства (цеху).Існують три форми внутрішньозаводської спеціалізації:

1) технологічна, 2) предметна, 3) подетальна.

(Нерідко по детальну форму спеціалізації розглядають як окремий випадок предметної, однак, з погляду організації групового виробництва це форми, що виключають одна іншу).

Технологічна форма створюється в механічних цехах і на їхніх ділянках на основі спільності технологічних операцій, а отже, і технологічного устаткування. Прикладом можуть служити, цехи або ділянки холодного штампування, токарські, шліфувальні і т.п.

Формування цехів або ділянок механічної обробки на основі концентрації однорідних технологічних операцій приводить до перекидання партій оброблюваних заготівель з ділянки на ділянку. Це ускладнює маршрут їхньої обробки, надмірно завантажує транспортні засоби, утрудняє планування і подовжує цикл обробки. В даний час технологічна форма спеціалізації механічних цехів і ділянок застосовується, як правило, тільки при обробці заготівель простих деталей з одноопераційним технологічним процесом або для зосередження однойменних складних у налагодженні операцій (автоматні, зуборізні ділянки і т.п.).

Предметна форма створюється в механічних цехах і на їхніх ділянках зосередженням на них виготовлення різних деталей, призначених для зборки в один виріб (одну складальну одиницю або один предмет). Іноді такий комплект різнотипних деталей виготовляється для декількох однотипних виробів (декількох типорозмірів).

Таку форму спеціалізації доцільно застосовувати при масовому типі виробництва, коли за кожним робочим місцем закріплена одна операція, або, у крайньому випадку, при великосерійному виробництві. У цих умовах зручно в тім же цеху виконувати і зборку виробів. Тоді організуються механоскладальні цехи.

При серійному, а особливо дрібносерійному й одиничному виробництві, така форма спеціалізації нераціональна. У цьому випадку її застосування знижує можливість використання уніфікованої технології, оскільки ті самі деталі або деталі, що мають велику конструктивно-технологічну спільність, обробляються на різних ділянках або навіть в. різних цехах. Показники спеціалізації робочих місць у даному випадку будуть різко знижуватися, а отже, буде знижуватися і продуктивність праці.

Подетальна форма створюється в механічних цехах і на їхніх ділянках зосередженням на них виготовлення однорідних виробів, що мають конструктивно-технологічні або тільки технологічні ознаки спільності незалежно від приналежності цих деталей до тих або інших виробів (безлико).

Така форма спеціалізації цехів і ділянок в умовах серійного й одиничного типів виробництва, найбільшою мірою сприяє утворенню груп деталей з великий праценасиченістю, що дозволяє широко впроваджувати групові і типові технологічні процеси й у найбільшій мері спеціалізувати робочі місця.

Саме на основі подетальної спеціалізації створюються реальні можливості для переходу до якісно більш зробленої форми організації виробництва - груповому виробництву.

Групове виробництво в механічних цехах характеризується груповою формою організації технологічних процесів і подетально формою спеціалізації цехів і ділянок для спільного виготовлення на спеціалізованих робочих місцях груп виробів (деталей), що володіють загальними технологічними ознаками (ДСТ 14.519-77).

Ціль організації групового виробництва - підвищення основних техніко-економічних показників виробничої діяльності підприємств і рівня якості продукції, що випускається, за рахунок застосування методів і засобів, властивих великосерійному і масовому виробництву.

Організація групового виробництва доцільна, в основному, в умовах одиничного, дрібно- і середньосерійного виробництва як у механічних, так і в заготівельних, оздоблювальних, складальних і навіть допоміжних (інструментальному, ремонтної і т.п.) цехах.

ГОСТ 14.312-74 ЕСТПП, крім групового, передбачає потокову форму організації технологічних процесів.

Потокова форма організації технологічних процесів може створюватися на основі кожної з форм внутрішньозаводської спеціалізації або будь-якої серійності виробництва (від масового до дрібносерійного й одиничного). Основні ознаки потокової форми організації технологічних процесів:

- спеціалізація робочих місць;

- розміщення устаткування в послідовності виконання технологічних операцій;

- створення ритмічності виробництва, тобто випуск визначеної кількості виробів в одиницю часу. За одиницю часу можна прийняти годину, зміну, декаду і т.д.

Можлива також змішана форма організації технологічних процесів - поточно-групова.

Потокова і поточно-групова форми організації технологічних процесів реалізуються створенням потокових ліній.

Останні мають кілька видів і класифікуються по наступних ознаках:

- по ступені механізації й автоматизації - немеханізовані, механізовані, механізовані і автоматичні;

- по характері руху оброблюваних деталей або виробів, що збираються - безперервні і переривані.

Безперервними, або безперервно-потоковими, називаються лінії, у яких заготівля або складальні одиниці передаються з однієї операції на іншу негайно послу її виконання, без затримки біля робочого місця, Обов'язкова умова створення таких ліній - забезпечення синхронності операцій, тобто досягнення їхньої рівності або стислості величині такту виробництва, а також чіткості ритму. Під тактом розуміється відрізок часу, через який випускається чергова готова деталь або складальна одиниця.

Для преривно-потокових ліній синхронізація операцій необов'язкова, Допускається міжопераційна затримка заготівель або складальних одиниць, тобто вільний ритм,

По числу виготовлених на лінії найменувань деталей або складальних одиниць розрізняють однономенклатурні (при механічній обробці їх можна назвати однодетальньми) і многономенклатурные (многодетальные) потокові лінії.

Однономенклатурними
називаються потокові лінії, розраховані на обробку деталі або зборку виробі одного найменування і типорозміру. Такі лінії з розумінь завантаження устаткування раціонально організувати тільки в умовах масового типу виробництва. Їхня організація завжди заснована наодиничному технологічному процесі. Останнім часом однономенклатурні потокові лінії переважно виконуються автоматичними, що складаються з агрегатних або спеціальних верстатів.

Багато номенклатурніпотокові лінії організуються для виготовлення на них деталей або зборки виробів декількох найменувань і типорозмірів. Технологічна основа їхньої організації - уніфіковані технологічні процеси. Сфера застосування таких потокових ліній - серійне і, рідше, одиничне виробництво.

Багато номенклатурні потокові лінії можуть організовуватися як перемінно-потокові і як групові потокові лінії.

Перемінно-потоковими називаються такі многономенклатурні лінії, на яких ведеться виготовлення або зборка декількох типорозмірів деталей або складальних одиниць, що мають досить близькі ознаки спільності як конструктивні, так і технологічні. Тому і технологічний процес для них загальний ,який має незначні відрізнив, тобто .типовий. Виготовлення деталей або зборка виробів ведеться партіями, що чергуються, так що одночасно на всіх робочих місцях, як правило, виготовляються вироби або обробляються деталі одного типорозміру. У кожний окремо узятий момент вони працюють як однономенклатурні.

Групові потокові лінії можуть організовуватися комплектно-груповими або партійно-групповими.

Комплексно-групові лінії використовуються рідше, і технологічною основою їхній може служити як типовий так і груповий технологічний процес. Ці лінії застосовуються для механічної обробки постійної групи (комплекту) заготівель деталей в умовах стабільного серійного, частіше великосерійного виробництва.

Обробка заготівель комплекту деталей на робочому місці проводиться паралельно, наприклад: I) розточеннядвох втулок комбінованою борштангою на вертикально-розточувальному верстаті; 2) обробка комплекту заготівель на фрезерному верстаті; 3) свердлення отворів у групі заготівель деталей на радіально-свердлильному верстаті з застосуванням поворотного столу, на якому установлені всі кондуктори виготовленого на лінії комплекту деталей. Оснащені груповими пристосуваннями робочі місця спеціалізовані тут на беспереналаживаемую обробку всього закріпленого за лінією комплекту заготівель деталей.

У серійному і дрібносерійному виробництві найбільш рентабельна організація партионно-групповых (або просто групових) багатономенклатурних потокових ліній.

Групові потокові лінії організуються для виготовлення групи деталей або зборки групи виробів, що мають на кожній з операцій ознаки технологічної спільності. Таким чином, технологічна основа організації потокових ліній - групова технологія на базі організації групових операцій.

Для установки технологічного устаткування в потік за основу беруть комплексний маршрут. На робочих місцях такої потокової лінії в те саме час може вироблятися обробка заготівель різних деталей або зборка різних складальних одиниць.

Таким чином, за груповими потоковими лініями може закріплюватися велика номенклатура деталей з обробкою на кожнім спеціалізованому робочому місці до 50 і більш різних заготівель з використанням групових швидко переналагоджуваних пристосувань.

На закінчення відзначимо, що застосування по детальної спеціалізації, уніфікованої (групової і типовий) технології з організацією на їхній базі багатономенклатурних потокових ліній, оснащених високопродуктивним устаткуванням і груповим переналагоджуваним оснащенням, дозволяє наблизити культуру дрібносерійного, а іноді й одиничного виробництва до рівня технічної культури великосерійного і масового виробництва. У той же час досягається значне підвищення показників рівня механізації й автоматизації виробництва.

 

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.