Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Обґрунтування ділової стратегії підприємства

Методику розробки бюджету інвестиційної програми підприємства ілюструє приклад за даними ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» Звітність ПАТ наведена у додатках А, Б.

Доцільно проаналізувати рентабельність основної та рентабельність іншої операційної діяльності підприємства. Обов’язково розрахуйте економічну рентабельність активів (Rе) та фінансову рентабельність власного капіталу (Rф):

 

(1.1)

 

або , (1.2)

де По – прибуток від операційної діяльності;

– середньорічна вартість активів;

– середньорічна вартість кредиторської заборгованості і забезпечень;

– середньорічна вартість власного капіталу;

– середньорічна вартість позикового капіталу (без кредиторської заборгованості і забезпечень).

Для ПАТ «АТП-1» за даними додатку Б середньорічна вартість власного капіталу становить 29504 тис. грн. (29099+29909)/2, а позикового – 61 тис. грн. (0+122)/2. Тоді економічна рентабельність активів (з урахуванням даних додатку В) складає: 697*100/(29504+61)=2,4 %.

 

(1.3)

 

де ЧП – чистий прибуток.

Оцінити ризик втрати платоспроможності можна за допомогою основних показників ліквідності, фінансової стійкості. Проаналізуйте також технічний стан основних засобів. Формули для розрахунку основних показників, якими слід керуватися при виборі інвестиційної стратегії, наведені в додатку Г.

На вибір ділової стратегії підприємства суттєво впливають очікування щодо тенденцій розвитку зовнішнього економічного середовища. Прогнозний його стан Ви визначаєте самостійно.

Результати аналізу діяльності підприємства та прогнозу макроекономічних показників дозволять Вам вибрати ділову стратегію з трьох можливих:

¨ контролю над витратами (ґрунтується на зниженні витрат);

¨ зростання (для підприємств, що швидко розвиваються; передбачає постійне підвищення рівня доходів);

¨ обмеженого зростання (для підприємств, що діють обережно з мінімальними ризиками; передбачає помірне збільшення доходу від досягнутого рівня).Для вибору ділової стратегії необхідно проаналізувати діяльність підприємства із метою визначення її ефективності та рівня ризиків, що впливають на неї. Доцільно проаналізува тирентабельність роботи підприємства, оцінити ризик втрати платоспроможності за допомогою показників ліквідності, фінансової стійкості, ділової та інвестиційної активності, проаналізувати технічний стан основних засобів.

¨ Отже, розрахуємо такі показники:

1) Коефіцієнт зносу

( ) =

кін. = = 0,61

поч. = = 0,62

¨ 2) Коефіцієнт поточної ліквідності

¨ ( ) =

кін. = = 1.73

поч. = = 1.93

¨ 3) Рентабельність доходу іншої операційної діяльності = = 2.22 = 222 %

Рентабельність доходу іншої операційної діяльності дорівнює 222%. Це означає, що кожна гривня приносить 2грн 22 копійок доходу.

¨ 4) Загальна рентабельність доходу ( ) =

= 499/109463+6720=0.004=0.4%

¨ 5) Економічна рентабельність активів ( ) =

= = 0.05 = 5 %
6) Фінансова рентабельність =

= = 0,009 = 0.9%

¨

Тоді екон.рентабельність активів складає:

1911*100/(25240.5+16267)=191100/41507.5=4.6%

7) Рент.осн.діяльності : ВП-АдВ-ВВ/ЧДр = 9950-6154-392/109463=0.03=3.1%

¨ 8) Плече фінансового важелю

¨ (ПФВ) =

ПФВ = = 0.58/0.7=0.83

Отже, зробивши аналіз фінансового стану підприємства, проаналізувавши всі показники можна зробити висновок, що підприємству доцільно застосовувати стратегію скорочення витрат, оскільки ефективність роботи підприємства є в край низькою. В першу чергу потрібно підняти загальну рентабельність більше 5 % (адже на підп.. це 04%) та рентабельність доходу основної діяльності більше 10 %(бо на підп.. воно становить 3.1%,що є занизькою). Можливості для запозичання коштів є обмеженими, оскільки поточна платоспроможність є низькою,плече фінансового важеля становить 0.83). Отже потрібно скоротити витрати підприємству «Рапід».

Після вибору стратегії необхідно визначитися щодо додаткових вихідних даних (табл. 1.1). При цьому слід враховувати, що Ви розробляєте один варіант прогнозу, а саме оптимістичний. Частину вихідних даних обираєте самостійно, після чого іншу їх частину визначає викладач.

Таблиця 1.1 – Додаткові вихідні дані для розробки бюджету інвестиційної програми

Показники Код ряд. Один. вим. Дані
Коефіцієнт зносу основних засобів - 0,6
Коефіцієнт вибуття основних засобів - 0,038
Строк корисного використання нових основних засобів     роки   6.9
Щопіврічний індекс інфляції - 1,005
Частка індексованих матеріальних витрат і витрат на оплату праці у загальному обсязі операційних витрат         -     0,55
Очікуваний річний приріст економічної рентабельності активів % 3.1
Середня ставка за кредитами % 7.0
Річні ставки відсотка за кредитами: ü довгостроковими     %  
ü короткостроковими %
Річні ставки за строковими банківськими депозитами     %   5.2
Очікуване річне скорочення витрат основної діяльності 11а % 12.8
Очікуване річне зростання доходу від продажу продукції (товарі, робіт, послуг) 11б % X
Частка змінних витрат у собівартості проданої продукції (товарів, робіт, послуг)     -   0,36

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2020 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.