Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Особливості порядку надання жилих приміщень у будинках, що належать до колективного житлового фонду
Відповідно до статті 134 Житлового кодексу Української РСР особливості порядку надання жилих приміщень у будинках, що на­лежать до колективного житлового фонду регулюються Правилами обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. за № 228.

Кооперативний облік здійснюється, як правило, за місцем про­живання громадян у виконавчому комітеті районної, міської, район­ної в місті, селищної, сільської ради.

Облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, при яких організуються житлово-будівельні кооперати­ви, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням — ще й у ви­конавчому органі відповідної ради за місцем проживання.

Кожна сім'я може перебувати на кооперативному обліку за міс­цем роботи одного з членів сім'ї (за їх вибором) і у виконавчому ор­гані відповідної ради за місцем проживання. Сім'я може одночасно перебувати на кооперативному і квартирному обліку.

Жилі приміщення в будинках громадського житлового фонду на­даються громадянам за спільним рішенням уповноваженого органу відповідної організації та її профспілкового комітету з наступним по­відомленням виконавчого органу відповідної ради. У випадках, коли згідно із законодавством жиле приміщення надається за спільним рішенням. адміністрації підприємства, установи, організації та проф­кому або за спільним рішенням громадської організації та її проф­спілкового органу з наступним повідомленням виконкому місцевої ради або місцевої державної адміністрації (статті 52, 53 ЖК), право на жиле приміщення виникає з часу його надання, тому в разі від­мови у видачі ордера може бути заявлено позов про його видачу.

Проектом нового Житлового кодексу передбачений новий поря­док надання в користування житла у фонді колективної власності.

У проекті зазначено, що Житловий фонд колективної власності формується шляхом будівництва чи придбання житла за кошти тру­дових колективів підприємств, установ і організацій.

Суб'єкти права колективної власності на житло приймають рі­шення про порядок його використання та відчуження згідно з чин­ним законодавством. Суб'єкти права колективної власності на жит­ло, виходячи з власних можливостей, самі мають право визнавати осіб такими, що потребують поліпшення житлових умов, на інших підставах приймати рішення про позачергове надання житла окре­мим працівникам з урахуванням їх трудового внеску, а також визна­чати вищу від встановленої норму надання житлової площі. Житло у фонді колективної власності може надаватися тільки в оренду. Наймач чи орендар, у свою чергу, має право тільки на викуп займа­ного житла у житловому фонді колективної власності. При цьому громадянам України, які наймають, орендують житло у житловому фонді колективної власності, гарантується право на викуп займано­го ними житла. Але умови викупу житла і порядок сплати його вар­тості встановлює власник житла.

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.