Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Управління і культура безпеки
Хоча помилки людини мають потенціал створення загрози для захисту, дії людини вкрай важливі для безпечної експлуа­тації, а професіоналізм і культура безпеки дозволяють персона­лу робити свій внесок у забезпечення надійної експлуатації, ви­явлення і запобігання аномалій на ранній стадії. Більш того, при наявності достатнього часу і відповідної інформації людина може конструктивно реагувати у таких ситуаціях, які не можуть бути цілком передбачені у планах і тому не можуть контролюватися діями автоматичних засобів. Однак для успішних дій людини потрібен високий рівень кваліфікації і професійної підготовки, включаючи навчання на тренажерах, у широкому діапазоні екс­плуатаційних ситуацій.

Культура безпеки широко застосовується в усіх галузях, по­в'язаних із глибоко ешелонованим захистом і особливо важли­ва для експлуатаційної безпеки. Одним з найбільш важливих уроків тяжких аварій є те, що необхідно сприяти розвитку кри­тичного підходу і прагненню до більш глибокого розуміння пи­тань захисту і безпеки, не допускати почуття заспокоєності, для того щоб:

а) були встановлені політика і процедури, у яких першочер­гова увага приділяється питанням захисту і безпеки персоналу і населення;

б) проблеми, що впливають на захист і безпеку, негайно вияв­лялися і виправлялися в порядку, встановлюваному на основі ступеню їхньої важливості;

в) була чітко визначена відповідальність кожного, включаю­чи керівників старшої ланки, за забезпечення захисту і безпеки, щоб увесь персонал пройшов відповідну професійну підготовку і мав кваліфікацію;

г) були встановлені чіткі розмежування повноважень у відно­шенні прийняття рішень з питань захисту і безпеки;

д) були встановлені організаційні структури і лінії зв'язку, що забезпечують відповідний потік інформації з питань захисту і безпеки на різних рівнях у експлуатуючій організації і між ними;

є) організація виявляла реальну прихильність підвищенню культури безпеки, залучаючи до участі в цьому процесі персонал на всіх рівнях.

Безпосередня відповідальність за безпеку станції завжди ле­жить на адміністративному керівництві станції. Експлуатуюча організація делегує керівництву станції усі необхідні повнова­ження для забезпечення безпечної експлуатації. Керівництво станції забезпечує безпечну експлуатацію установки і, зокрема, її експлуатацію відповідно до експлуатаційних меж і умов. Старші керівники експлуатуючої організації несуть основну відпові­дальність за сприяння розвитку культури безпеки і розгляд ви­конання задач керівництвом станції і показників роботи самої станції з огляду безпеки.Експлуатуюча організація створює детальну структуру з опи­сом технічних і управлінських функцій на різних рівнях ієрархії із встановленням чітко визначеної звітності щодо виконання різних задач. Крім того, робоча організація визначає засоби внут­рішнього обміну інформацією і зворотного зв'язку, а також взає­мини з компаніями-субпідрядниками. Чітко встановлюється по­рядок використання технічної підтримки для усіх режимів екс­плуатації. Визначаються процеси виявлення, проведення заглиб­леного аналізу і вживання корегуючих заходів у випадку ви­никнення будь-яких відхилень і подій. Забезпечуються необхідні фінансові і людські ресурси, у тому числі ресурси для проведен­ня наукових досліджень і для інженерно-технічної підтримки.

На випадок аварійних режимів організаційна структура може бути змінена таким чином, щоб забезпечити операторам додат­кову підтримку й оперативні інструкції. У рамках цієї організа­ційної структури періодично проводяться тренування для відпра­цьовування методів управління аварійними станами.

Перераховані вимоги і правила встановлюються документа­ми системи якості. Хоча спочатку термін культура безпеки відно­сився тільки до АС, як найбільш небезпечного ПНО, незабаром його дія як одного з основних принципів безпеки була поширена на радіоактивні відходи і на джерела іонізуючого випроміню­вання. У зв'язку зі збільшенням НС техногенного і природного характеру на Україні, впровадження РОП як основного принци­пу управління безпекою, нагальною необхідністю є вивчення ма­теріалів і впровадження принципів культури безпеки на всіх ПНО.

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.