Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Органи управління НБУ
Необхідність створення Ради НБУ, а також повноваження вищих органів державної влади щодо призначення членів Ради НБУ були встановлені Конституцією України. Зокрема, згідно зі ст. 85 Конституції України до повноважень ВРУ включено призначення та звільнення половини складу Ради НБУ. Президент України, згідно зі ст. 106 Конституції України, призначає половину складу Ради НБУ.[6]

Рада Національного банку України є вищим органом управління НБУ. Правовий статус, питання складу, формування, порядку роботи і повноважень Ради НБУ врегульовані Законом України «Про Національний банк України». Рада НБУ наділена такими основними повноваженнями:

- розробляє Основні засади грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування[7];

- здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики;

- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу НБУ;

- затверджує кошторис доходів та витрат НБУ на наступний рік і подає ВРУ та КМУ до 1 вересня поточного року (подає зміни до кошторису доходів та витрат НБУ у тижневий строк з дня їх затвердження);

- здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики тощо.

Повний перелік повноважень Ради НБУ приведений у ст. 9 Закону України «Про Національний банк України».

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про Національний банк України» до складу Ради призначається чотирнадцять осіб, строк повноважень яких становить сім років. Президент України призначає сім членів Ради НБУ шляхом видання відповідного указу. ВРУ призначає сім членів Ради НБУ шляхом прийняття відповідної постанови. Додатково до складу Ради НБУ входить Голова НБУ на строк здійснення ним повноважень за посадою. Голова Ради обирається Радою НБУ строком на три роки (ст. 12 вищевказаного Закону). Члени Ради НБУ здійснюють свої функції на громадських засадах.

Рада НБУ наділена статусом рекомендаційно - наглядового органу управління. Так, згідно зі ст. 13 Закону України «Про Національний банк України» Рада НБУ не має права втручатися в оперативну діяльність Правління НБУ. Обов’язковими для виконання є лише рішення Ради НБУ щодо основних засад грошово-кредитної політики та з питань, визначених пунктами 5-7, 9-11 ст. 9 Закону України «Про Національний банк України». Рекомендації Ради НБУ розглядаються Правлінням НБУ протягом п'яти робочих днів. За результатами такого розгляду Правління НБУ зобов'язане надіслати Раді НБУ вмотивовану відповідь.

Згідно з ст. 14 Закону України «Про Національний банк України» Правління НБУ забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики держави, організовує виконання НБУ своїх функцій та здійснює управління діяльністю НБУ.Правління Національного банку складається з одинадцяти осіб: Голови НБУ, заступників Голови НБУ та керівників структурних підрозділів НБУ, що забезпечують виконання НБУ основної функції. Перелік структурних підрозділів, що забезпечують виконання НБУ основної функції, керівники яких за посадою входять до складу Правління, визначається Головою НБУ. Повноваження такого члена Правління НБУ припиняються у разі звільнення його з посади, за якою він входить до складу Правління НБУ.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про Національний банк України» Правління НБУ:

1) приймає рішення щодо надання пропозицій Раді НБУ стосовно розроблення Основних засад грошово-кредитної політики, економічних засобів та монетарних методів для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики відповідно до прийнятих рішень Ради НБУ із цих питань та необхідності забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної валюти, щодо банківського регулювання та нагляду, щодо організації системи рефінансування, щодо визначення та здійснення валютно-курсової політики, валютного регулювання та управління золотовалютними резервами, щодо функціонування платіжних систем та організації розрахунків, про емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет, про встановлення та зміну облікової та інших процентних ставок НБУ, про диверсифікацію активів НБУ та їх ліквідності, щодо лімітів позабалансових зобов'язань НБУ, про формування резервів та покриття фінансових ризиків НБУ, щодо мінімального розміру золотовалютних резервів НБУ, про встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, які здійснює НБУ, про перелік цінних паперів та інших цінностей, придатних для забезпечення кредитів НБУ, про умови допуску іноземного капіталу до банківської системи України, про встановлення економічних нормативів для банків, про розмір та порядок формування обов'язкових резервів для банків, про застосування заходів впливу до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється НБУ відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», про створення та ліквідацію підприємств, установ НБУ, про участь у міжнародних фінансових організаціях, про купівлю та продаж майна для забезпечення діяльності НБУ, щодо встановлення плати за надані відповідно до закону послуги (здійснені операції);

2) подає на затвердження Раді НБУ річний звіт НБУ, проект кошторису доходів та витрат на наступний рік та інші документи і рішення відповідно до ст. 9 Закону України «Про Національний банк України»; надає на вимогу Ради НБУ для інформування бухгалтерські, статистичні та інші необхідні для виконання її завдань відомості щодо діяльності НБУ та банківської системи України;

3) визначає організаційні основи та структуру НБУ, затверджує положення про структурні підрозділи та установи НБУ, статути його підприємств, порядок призначення керівників підрозділів, підприємств та установ;

4) затверджує штатний розпис НБУ та форми оплати праці;

5) розробляє та подає на затвердження Раді НБУ методику визначення заробітної плати Голови НБУ та його заступників;

6) встановлює порядок надання юридичним особам, які мають намір здійснювати банківську діяльність, банківських ліцензій, а також ліцензій іншим юридичним особам у випадках, передбачених законом;

7) видає нормативно-правові акти НБУ;

8) затверджує Регламент Правління НБУ;

9) виконує функції, передбачені ст.ст. 3, 7, 23, 28 і 64 Закону України «Про Національний банк України», та інші функції, що випливають з основної мети діяльності НБУ та не віднесені до повноважень Голови НБУ та Ради НБУ.

Голова НБУ призначається на посаду ВРУ за поданням Президента України строком на сім років. Одна й та сама особа не може бути Головою НБУ більше ніж два строки підряд.

Голова НБУ:

1) керує діяльністю НБУ;

2) діє від імені НБУ і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями, іншими установами і організаціями;

3) головує на засіданнях Правління НБУ;

4) підписує протоколи, постанови Правління НБУ, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються НБУ;

5) розподіляє обов'язки між заступниками Голови НБУ;

6) видає розпорядчі акти, обов'язкові до виконання усіма службовцями НБУ, його підприємствами, установами;

7) приймає рішення з інших питань, що стосуються діяльності НБУ, крім віднесених до виключної компетенції Ради НБУ та Правління НБУ відповідно до Закону України «Про Національний банк України»;

8) одноосібно несе відповідальність перед ВРУ та Президентом України за діяльність НБУ.

Голова НБУ має чотирьох заступників (у тому числі одного першого заступника), які ним призначаються та звільняються за погодженням з Радою НБУ.

Голова НБУ звільняється з посади ВРУ за поданням Президента України з підстав, встановлених у ст. 18 Закону «Про Національний банк України».

 

Читайте также:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.