Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Оцінювання індивідуальних завдань науково-дослідного характеру

У другому семестрі студенти виконують індивідуальне завдання науково-дослідного характеру. Шкала оцінювання ІНДЗ – 60 балів. Кожна з 6 тем індивідуальної роботи оцінюється в 10 балів:

- всебічне системне і глибоке висвітлення матеріалу з обраної теми (максимальна оцінка – 5 балів);

- використання періодичної літератури останніх трьох років, посилання на законодавчі та нормативні акти (максимальна оцінка – 2 бали);

- розкриття та аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми (максимальна оцінка – 1 бал);

- правильне оформлення ІНДЗ у відповідності з вимогами (максимальна оцінка – 2 бали).

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

 


7. список рекомендованої літератури

7.1. Основна література:

1. Генеральна угода про про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2010-2012 роки.

2. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 559 с.

3. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник / Є. П. Качан, О. П. Дяків, В. М. Островерхов та ін.; За ред.. Є. П. Качана. – К.: Знання, 2008. – 407 с.

4. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.

5. Кодекс законів про працю: за станом на 25.03.2006 р. – К.: “Одіссей”: 2006. – 160 с.

6. Конвенції та Рекомендації, ухвалені Міжнародною Організацією Праці, 1919-1956, т. 1. – Женева: Міжнародне Бюро Праці, 1999.

7. Конвенції та Рекомендації, ухвалені Міжнародною Організацією Праці, 1957-1990, т. 2. – Женева: Міжнародне Бюро Праці, 1999.

8. Конституція України. К.: ПП “ІГВІНІ”, 2005. – 56 с.

9. Про оплату праці: Закон України № 108/95-ВР від 24 березня 1995 р. (зі змінами і доповненнями внесеними законом України від 23 січня 1997 р. № 20 / 97-вр // Все про бухоблік. – 2000. - № 51. – с. 3-6).

10. Про відпустки: Закон України № 504/96-ВР. від 15 листопада 1996 р. // Все про бухоблік. – 2004. - № 41-42.11. Про державну службу зайнятості: Закон України № 3723-ХІІ від 16.12.1993, зі змінами і доповненнями.

12. Про зайнятість населення: Закон України № 803-ХІІ від 01.03.1991, з змінами і доповненнями // Баланс. – 1998. - № 7 (184). – с. 5-16.

13. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України № 1045 від 15.09.1999

14. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України № 137 від 14.08.2003

15. Про організації роботодавців: Закон України № 2436 від 24.05.2001 р.

16. Про охорону праці: Закон України № 2694 від 14.10.1992.. // Відомості ВРУ. – 2000. – № 6-71. – с. 41.

17. Про пенсійне забезпечення: Закон України № 1788-ХІІ від 05.11.1991, зі змінами і доповненнями. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 3. – с. 10.

18. Про колективні договори і угоди: Закон України № 3356 – ХІІ від 1 липня 1993 р. // Вісник Податкової служби України. – 1998. – № 15. – с. 20-24.

19. Про розвиток соціального діалогу в Україні: Указ Президента України № 1871/2005 від 29.12.2005 р.

 

7.2. Додаткова література:

1. Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч . – К. : Алерта, 2010 . – 734 с.

2. Армстронг М.: Практика управления человеческими ресурсами.-Питер, 2009.-848 с.

3. Армстронг М., Стивенс Т. Оплата праці: Практичний посібник з побудови оптимальної системи оплати праці та винагороди персоналу / Рос. Мовою /Пер. з англ. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007.-512 с.

4. Бенях, В. В. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] + [Електрон. ресурс] : курс лекцій / В. В. Бенях. – Полтава : РВВ ПУСКУ (Полтавський університет споживчої кооперації), 2008. – 112 с.

5. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. – К: Знання-прес, 2000.- 313 с.

6. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

7. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: учеб. Для вузов / Б. М. Генкин.- 7е изд. Доп. – М.: Норма, 2007. – 448 с.

8. Гриньова В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Гриньова В. М., Шульга Г. Ю. — К., 2010. — 310 с.

9. Дарченко Н. Д., Рижиков В. С., Єськов О. Л., Мікрюков О. М. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 252 с.

10. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004 с.

11. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000 – 200 с.

12. Калина А. В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.

13. Карпіщенко О. I. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / О. I. Карпіщенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 264 с.

14. Ковальов В. М., Рижиков В. С., Єськов О. Л., Черненко І. М., Атаєва О. А. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник / за ред. В. М. Ковальова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 256 с.

15. Махсма М. Б. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 304 с.

16. Махсма, М. Б. Практикум з економіки праці та соціально-трудових відносин : навч. посібник / М. Б. Махсма . – К. : Атіка, 2006 . – 124 с.

17. Мерзляк А .В., Михайлов Є. П., Корецький М. Х., Михайлова Г. О. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посібник / під ред. Проф.. Є. П. Михайлова.. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

18. Остапенко Ю. М. Экономика труда: учеб.пособие. – 2е изд. – М. : Инфра-М, 2007. – 272 с.

19. Пащенко І. Н. Економіка праці та СТВ: Навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2007. - 260с.

20. Прасол В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. - Х.: ХНАМГ, 2007. 264 с.

21. Рощин С. Ю., Разумова Т. О. Экономика труда: экономическая теория труда: учебное пособие. – М: Инфра –М, 2000. – 400 с.

22. Рофе А. И. Экономика труда : учебник / А. И. Рофе. – М.: Кнорус, 2010. – 400 с.

23. Экономика труда: учебник / под ред. Проф. П. Э. Шлендера и проф. Ю. П. Кокина. – М.: Юрист, 2002. – 592 с.

24. Экономика труда: учебник / под ред. Проф. П. Э. Шлендера и проф. Ю. П. Кокина. – М.: Магистр, 2010. – 686 с.

25. Экономика и социология труда: учебник / под ред. Д.э.н., проф. А. Я. Кибанова. – М.: Инфра-М, 2007. – 584 с.

26. Эренберг Р.Д., Смит Р.С. Современная экономика труда. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 800 с.

27. Періодичне видання //Україна: аспекти праці.

28. Періодичне видання // Головбух. Праця і зарплата.

29. Верховна рада України [Ресурс доступу] http://portal.rada.gov.ua.

30. Міністерство соціальної політики [Ресурс доступу] http://www.mlsp.gov.ua.

31. Пенсійний фонд України [Ресурс доступу] http://www.pfu.gov.ua.

32. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [Ресурс доступу] http://www.fse.gov.ua.

33. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві [Ресурс доступу] http://www.social.org.ua/.

34. Фонд соціального захисту інвалідів [Ресурс доступу] http://www.ispf.gov.ua.

35. Державна служба зайнятості (виконавча Дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) [Ресурс доступу] http://www.dcz.gov.ua.

36. Державний комітет статистики [Ресурс доступу] www.ukrstat.gov.ua.

37. Федерація професійних спілок України [Ресурс доступу] http://www.fpsu.org.ua/.

38. Федерація роботодавців України [Ресурс доступу] http://ua.fru.org.ua/

39. Національна тристороння соціально-економічна рада [Ресурс доступу] http://www.ntser.gov.ua.

40. Національна служба посередництва і примирення [Ресурс доступу] http://www.nspp.gov.ua/.


 

 

Навчально-методичний посібник

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2019 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.