Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Склонение прилагательных и существительных мужского рода твёрдой разновидности
 

неодушевлённые

N. moje/ mé nové byty,stoly kousky

G. mých nových bytů stolů kousků

D. mým novým bytům stolům kouskům

A. moje/mé byty stoly kousky

V. moje/mé byty! stoly! kousky

L. mých novýchbytech stolech kouscích

I. mýminovými byty stoly kousky

 

 

одушевлённые

N. moji/mi novi kamarádi pánové občané

G. mých novýchkamarádů pánů občanů

D. mým novým kamarádům pánům občanům

A. mé nokamarády pány občany

V. mé nokamaradi! pánové! občané!

L. mých nových kamarádech pánech občanech

I. mými novými kamarády pány občany

Cvičení:

 

1. Образуйте творительный падеж множественного числа от следующих словосочетаний :

 

O dlouhém dialogu, o některém archeologovi, na kulatém stolečku, v dob-rém hotelu, o hodném chlapečku, o známém kluku.

 

2. Образуйте множественное число :

 

hodný hoch, dospělý syn, malý krtek, velký komár, starý zubr, šedý vlk, slovenský partizán, ruský mužik, pražský rodák, politický pracovník, ně-mecký basník, divoký králík, dobrý autor, vojenský pilot, bystrý pes, ves-nický pracovník, nový soused, chycený pstruh.

 

3. Раскройте скобки, поставьте существительные в нужных падежах множественного числа :

Už jsi mluvil s (bratři)? Byl jsem tam s (kamarádi). Na (stromy) rostou (oře-chy). Půjdeme po (schody). Bydleli jsme ve (stany). Chodili jsme po (obcho-dy). Někdy chodíme na (koncerty). Všechno mám v (kufry). Ze (snímky) ne-můžeme vybrat. Budeme číst několik (članky). Bydleli jsme v (hotely). Jedla to po (kousky). Koupasli se v (rybníky) a (potoky). V (balíky) je sklo. Chodili jsme po (lesy). Musíš chodit po (chodníky). Byli jsme v (kostely), na (hrady) a na (zámky). Co je na (talířky)? Je to v (tvé slovníky).

 

4. Дополните предложения, используя слова из скобок.

 

Vraceli se z ( parky, obchody, lesy, podniky).Nechám to ( kamarádi, kluci, hosté, soudruzi,). Čekají tu na (bratři, synové, sousedé, studenti). Setkali se s ( profesoři, studenti, vojáci, Slováci). Přišli jsme k ( rybníky, stromy, do-my, dědečkové, občané, Rusové, kluci).

 

5. Образуйте формы единственного числа.

 

Přečetli si ty dopisy. Těmi způsoby to nejde dělát. O těch klucích jsme ještě neslyšeli. S těmi případy jsme nepočítali. Cukroví připravujeme na pomaště-ných plechách. Mám jíst té dorty po kouscích. V baličcích dostali jsme kni-hy. V těch obchodech nejsou stoly.

 

 

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МЯГКОГО ТИПА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА.

неодушевлённые

N.ty moderní stroje nože koberce konce

G. těch moderních strojů nožů koberců konců

D. těmmoderním strojům nožům kobercům koncům

A.ty modernístroje nože koberce konce

V. ty moderní stroje! nože! koberce! konce!

L. o těch moderníchstrojích o nožích o kobercích koncích

I. těmi moderními stroji noži koberci konci

одушевлённые

N. ti inteligentní muži otcové učitele Čapkové

G.těch inteligentních mužů otců učitelů Čapků

D. těm inteligentním mužům otcům učitelům Čapkům

A. ty inteligentnímuže otce učitele Čapkové

V. tiinteligentní muži! otcové! učitele! Čapkové!

L. o těch inteligentníchmužícho otcích učitelích Čapkách

I. těmi inteligentními mužiotci učiteli Čapky

 

Cvičení:

1. Употребите предложения в множественном числе:

 

Můj přítel pojede se mnou. Ředitel školy má velkou odpovědnost. Čapek byl spisovatel. Na koncert přijel i poslanec. Ztratil se mi otvířač konzerv. Opravit to může jenom potápěč. Ten uzenáč mi nechutná. V obchodě se rozbil vypínač. Máme v bytě počítač. Jeho koníček mu zabírá moc času. Uviděla jsem ledoborec. Koupil si plynový zapalovač. Na mezi roste šípko-vý keř. Náš známy vědec už ten film viděl. Spisovatel tam podepisuje no-vou knihu. Mluvil se svým učitelem. Stalo se to na rozkaz velitele. Ve vel-kém pokoji byl moderní nábytek. Chci vás seznámit se svým chlapcem. Host seděl na zeleném gauči. Kluk si hrál na velkém koberci. Dlouho jsme mluvili se známým umělcem. Stál jsem u nového stroje.

 

2. Преобразуйте в единственное число:

 

Pachatele krádeží nikdo nenašel. Po nohách mi lezli mravenci. Na oknech stály květináče. Překlady člámků svěřili Francouzům. Moji učitele mi nic neřekli. S tvými muži se neznám. Díla tohoto soháře jsou v galerii. Kromě mých přátel nebyl tam nikdo. Moji strýcove nejsou doma. S přateli se sej-deme dnes večer. Dobře znám vaše učitele. Kde jsou vaše koše a míče? Známe vaše přátele. Přineste to vašim otcům. Několik českých poslanců přišlo na vystavu. Vaši známí novináři chodí často do těch pokojů.

 

3. Раскройте скобки:

 

Mezi (cestovatele) byli i naši (odvážlivce). Několik (chlapce) se stali (sbě-ratele) poštovních známek. Sousedé se přídali k (vzbouřence). Poláci byli napadeni (Rusové). Vím všechno o tvých (muži).

 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

N. kámeny koně týdny

G. kamenů koní/ konů týdnů

D. kamenům koním/ konům týdnům

A. kameny koně týdny

V. kameny! koně! týdny!

L. kamenech koních týdnech

I. kameny koňmi/ koni týdny

 

Существительные иностранного происхождения на -us, -es, -os,

-ius склоняются по типу pán, но существительные типа génius имеют

отклонения во множественном числе. Личные имена, фамилии и нарицательные существительные с основой на -j, -s, -č, -ř, -x , -šсклоняютсяпо мужскому роду мягкой разновидности.

 

N. virusové géniové

G. virusů géniů

D, virusům géniům

A, virusy génie

V. virusové! géniové!

L. virusech géniích

I. virusy génii

 

Dřive mluvili o tom, že Marx a Engels patří k (géniové). Hodně (virusové) v špinavé vodě. Hovořili jsme o (koně). Z mnoha (hymnusové) vybrali jsme jeden. Dva (Felixové) byli na chatě. Během šestí (týdny) budu v Rusku.

Voda teče po (kameny). Na venkově skoro nejsou (koně). Z (kameny) nejvíc mám ráda jantár.

 

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2022 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.