Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Склонение прилагательных и существительных мужского рода твёрдой разновидности
 

неодушевлённые

N. moje / mé nové byt y, stoly kousky

G. mých nov ých byt ů stolů kousků

D. mým nov ým byt ům stolům kouskům

A. moje /mé byt y stoly kousky

V. moje /mé byt y! stoly! kousky

L. mých nov ých byt ech stolech kouscích

I. mými nov ými byt y stoly kousky

 

 

одушевлённые

N. moji/mi no vi kamarád i pánové občané

G. mých nov ých kamarád ů pánů občanů

D. mým nov ým kamarád ům pánům občanům

A. mé no kamarád y pány občany

V. mé no kamarad i! pánové! občané!

L. mých nov ých kamarád ech pánech občanech

I. mými nov ými kamarád y pány občany

Cvičení:

 

1. Образуйте творительный падеж множественного числа от следующих словосочетаний:

 

O dlouhém dialogu, o některém archeologovi, na kulatém stolečku, v dob-rém hotelu, o hodném chlapečku, o známém kluku.

 

2. Образуйте множественное число:

 

hodný hoch, dospělý syn, malý krtek, velký komár, starý zubr, šedý vlk, slovenský partizán, ruský mužik, pražský rodák, politický pracovník, ně-mecký basník, divoký králík, dobrý autor, vojenský pilot, bystrý pes, ves-nický pracovník, nový soused, chycený pstruh.

 

3. Раскройте скобки, поставьте существительные в нужных падежах множественного числа:

Už jsi mluvil s (bratři)? Byl jsem tam s (kamarádi). Na (stromy) rostou (oře-chy). Půjdeme po (schody). Bydleli jsme ve (stany). Chodili jsme po (obcho-dy). Někdy chodíme na (koncerty). Všechno mám v (kufry). Ze (snímky) ne-můžeme vybrat. Budeme číst několik (članky). Bydleli jsme v (hotely). Jedla to po (kousky). Koupasli se v (rybníky) a (potoky). V (balíky) je sklo. Chodili jsme po (lesy). Musíš chodit po (chodníky). Byli jsme v (kostely), na (hrady) a na (zámky). Co je na (talířky)? Je to v (tvé slovníky).

 

4. Дополните предложения, используя слова из скобок.

 

Vraceli se z (parky, obchody, lesy, podniky).Nechám to (kamarádi, kluci, hosté, soudruzi,). Čekají tu na (bratři, synové, sousedé, studenti). Setkali se s (profesoři, studenti, vojáci, Slováci). Přišli jsme k (rybníky, stromy, do-my, dědečkové, občané, Rusové, kluci).

 

5. Образуйте формы единственного числа.

 

Přečetli si ty dopisy. Těmi způsoby to nejde dělát. O těch klucích jsme ještě neslyšeli. S těmi případy jsme nepočítali. Cukroví připravujeme na pomaště-ných plechách. Mám jíst té dorty po kouscích. V baličcích dostali jsme kni-hy. V těch obchodech nejsou stoly.

 

 

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МЯГКОГО ТИПА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА.

неодушевлённые

N. ty modern í stroje nože koberce konce

G. těch modern ích strojů nožů koberců konců

D. těm modern ím strojům nožům kobercům koncům

A. ty modern í stroje nože koberce konce

V. ty modern í stroje! nože! koberce! konce!

L. o těch modern ích strojích o nožích o kobercích koncích

I. těmi modern ími stroji noži koberci konci

одушевлённые

N. ti inteligentn í muž i otcové učitele Čapkové

G. těch inteligentn ích muž ů otců učitelů Čapků

D. těm inteligentn ím muž ům otcům učitelům Čapkům

A. ty inteligentn í muž e otce učitele Čapkové

V. ti inteligentn í muž i! otcové! učitele! Čapkové!

L. o těch inteligentn ích muž ích o otcích učitelích Čapkách

I. těmi inteligentn ími muž i otci učiteli Čapky

 

Cvičení:

1. Употребите предложения в множественном числе:

 

Můj přítel pojede se mnou. Ředitel školy má velkou odpovědnost. Čapek byl spisovatel. Na koncert přijel i poslanec. Ztratil se mi otvířač konzerv. Opravit to může jenom potápěč. Ten uzenáč mi nechutná. V obchodě se rozbil vypínač. Máme v bytě počítač. Jeho koníček mu zabírá moc času. Uviděla jsem ledoborec. Koupil si plynový zapalovač. Na mezi roste šípko-vý keř. Náš známy vědec už ten film viděl. Spisovatel tam podepisuje no-vou knihu. Mluvil se svým učitelem. Stalo se to na rozkaz velitele. Ve vel-kém pokoji byl moderní nábytek. Chci vás seznámit se svým chlapcem. Host seděl na zeleném gauči. Kluk si hrál na velkém koberci. Dlouho jsme mluvili se známým umělcem. Stál jsem u nového stroje.

 

2. Преобразуйте в единственное число:

 

Pachatele krádeží nikdo nenašel. Po nohách mi lezli mravenci. Na oknech stály květináče. Překlady člámků svěřili Francouzům. Moji učitele mi nic neřekli. S tvými muži se neznám. Díla tohoto soháře jsou v galerii. Kromě mých přátel nebyl tam nikdo. Moji strýcove nejsou doma. S přateli se sej-deme dnes večer. Dobře znám vaše učitele. Kde jsou vaše koše a míče? Známe vaše přátele. Přineste to vašim otcům. Několik českých poslanců přišlo na vystavu. Vaši známí novináři chodí často do těch pokojů.

 

3. Раскройте скобки:

 

Mezi (cestovatele) byli i naši (odvážlivce). Několik (chlapce) se stali (sbě-ratele) poštovních známek. Sousedé se přídali k (vzbouřence). Poláci byli napadeni (Rusové). Vím všechno o tvých (muži).

 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

N. kámeny koně týdny

G. kamenů koní/ konů týdnů

D. kamenům koním/ konům týdnům

A. kameny koně týdny

V. kameny! koně! týdny!

L. kamenech koních týdnech

I. kameny koňmi/ koni týdny

 

Существительные иностранного происхождения на - us, -es, -os,

-ius склоняются по типу pán, но существительные типа génius имеют

отклонения во множественном числе. Личные имена, фамилии и нарицательные существительные с основой на -j, -s, -č, -ř, -x, -š склоняютсяпо мужскому роду мягкой разновидности.

 

N. virusové géniové

G. virusů géniů

D, virusům géniům

A, virusy génie

V. virusové! géniové!

L. virusech géniích

I. virusy génii

 

Dřive mluvili o tom, že Marx a Engels patří k (géniové). Hodně (virusové) v špinavé vodě. Hovořili jsme o (koně). Z mnoha (hymnusové) vybrali jsme jeden. Dva (Felixové) byli na chatě. Během šestí (týdny) budu v Rusku.

Voda teče po (kameny). Na venkově skoro nejsou (koně). Z (kameny) nejvíc mám ráda jantár.

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...