Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Существительные женского рода мягкого типа
К существительным данного типа относятся слова женского рода, оканчивающиеся на -e (-ě): vůle, duše, ulice, práce, večeře, restaurace, chvíle, ministryně, kuchyně. Некоторые бессуфиксальные существитель-ные типа duše в именительном и винительном падежах имеют парал-лельные формы по образцу píseň (см. стр.73), т.е. в именительном па-деже могут быть формы kuchyně/ kuchyň, а в винительном падеже - kuchyni/ kuchyň а также mříže/ mříž, pláně/ plaň, země/ zem, šíře/ šíř, záře/ zář.

N. moderní ložnice přítelkyně Lucie neděle

G. moderní ložnice přitelkyně Lucie neděle

D. modrení ložnici přitelkyni Lucii neděli

A. moderní ložnici přitelkyni Lucii neděli

V. moderni ložnice! přitelkyně! Lucie! neděle!

L. moderní ložnici přitelkyni Lucii neděli

I. moderní ložnicí přitelkyní Lucií nedělí

 

По образцу růže склоняются существительные на -е, -ie: diskuse, praxe, Asie, Indie, historie. Существительные на -ča, -ňa, -ša, -ža,-ca, -ja ( gej-ša, troja, Bystrica, Nataša)склоняются двойным способом: N., A. по типу žena, G., D. - по типу růže: Kambodža, vidím Kambodžu, bez Kam-bodže, dám Kambodže

Cvičení:

1. Раскройте скобки:

 

Dlouho jsem byl bez (práce). Ke (stanice) autobusu jdu pěšky.Dostala jsem zprávu od své (přítelkyně). Ovývací pokoj je vedle (ložnice). Dnes večer jdeme do (restaurace). Řeknu to jen své (sestřenice). Matka šla do (kuchy-ně) pro (lžice). K (večeře) jsme přišli včas. Pojedeme v (neděle) na výlet. Nemám rád (kaše). Večer se často díváme na (televize). Za (chvíle) jsem se vrátil domů. Po (práce) půjdu na koncert. V (restaurace) nejsou volná místa. Noviny budu číst po (večeře). Počkám na tebe na (stanice) autobusu. Chodil jsem po tvé (ulice). Dítě se učí jíst (lžíce). Máme k obědu (slepice) s (rýže). Chodila jsem po obchodech se svou (přítelkyně). Před (štanice) jsem se zeptal průvodčí. Chodili po (silnice). Večer přišli jsme k (vesnice). Chci se setkat s (úřednice). Dám knihu (sestřenice).

 

2. Prochází se po (silnice, vesnice, ulice, ložnice)

Půjdeme do (nemocnice, restaurace, přítelkyně, ministryně, pivnice)

Sedí na (židle, lavice, čepice, ulice)

Přijde po (snídaně, večeře, neděle,

Jsem tady kvůli (sklenice, krabice, učebnice, hospodyně)

 

3. Вставьте нужные окончания:

 

Vezmi si čistou košil_. Trvalo to jenom chvíl_. Mezi olympijské sporty patří i závody v chůz_. Máš rád smaženou cibul_? Tak to stojí v bibl_. Objevily se květy bledul_. Na schůz_ se těšili. Můj malý bratr chodí do

jesl_. Od čeho máš tu boul_? Spal jsem v noční košil_. Je to napsano na tabul_. Přespím pod tou velkou jedl_. Dej knihu na židl_.

 

4. Составьте из данных словосочетаний предложения:

 

velká stará jedle, nová košile, moderní lořnice, čínská restaurace, čistá sklenice, kožená čepice, tichá ulice, široká silnice

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА СОГЛАСНЫЙ (тип píseň и тип kost)

 

Существительные женского рода, оканчивающиеся на соглас-ный, склоняются по образцу píseň или по образцу kost.

По образцу kost склоняются все существительные с основой на

-st: moudrost, radost, bolest, а также на -ť,-ď: oběť, závěť, měď, zeď, и существительные с основой на другие согласные: moc, obuv, ocel, řeč, věc, sůl.

По образцу píseň склоняются:

а) почти все существительные на : daň, bázeň, lázeň, dlaň

б) многие на -ř, -j, -č, -š, -ž: tvář, zveř, tramvaj, žluč, mládež, rozkoš

в) все существительные на -ev: mrkev, krev, větev

г) некоторые существительные на -l,- ť,-ď: postel, labuť, síť, hůl, kaď

д) ряд географических названий типа Litomyšl, Chrudím, Čáslav

е) все на -oc: moc, moc, pomoc, nemoc, velmoc

Склонение многих существительных женского рода на соглас-ный колеблется между типом píseň и типом kost. Отдельные сущест-вительные (pečeť, pouť, trať, loď, mysl, nemoc, věc, sůl...) имеют парал-лельные окончания.

 

N. píseň kost řeč postel tvář krev

G. písně kosti řeči posteli tváře krve

D. písni kosti řeči posteli tváři krvi

A. píseň kost řeč postel tvář krev

V. písni! kosti! řeči! posteli! tváři! krve!

L. písni kosti řeči posteli tváři krvi

I. písní kostí řečí postelí tváří krví

 

Cvičení:

1. Раскройте скобки:

a) Ditě jedlo s (chuť). Manifestanti šli po ulicích s (píseň). V (mládež) vidíme naši (budoucnost). bez jeho (pomoc) nemužeme udělat tuto práci. Po (tšžká nemoc) jedl všecko bez (chuť). V cizině myslel na svou (vlast). Vrátil se do (vlast) za 5 let. Dlouho jsme mluvili o (ta věc). Do polévky je nutné dát hodně (mrkev). Je to vyrobeno z (ocel). Do školy jedu (tramvaj). Poznala jsem ho podle (řeč). Honza rád zpívá tu (česka píseň). Ležel v (postel) a spal. Do (smrt) tam nepůjdu. Zdržel jsem se tam až do (noc). Není to v (paměť) počítače. Pochází ze (sousední obec). Mluvili jsme o jeho (báseň). V (konev) byla voda. Zapletl se do (lež). Po (koupel) se mu udělalo huř. Spadl do (propast). Utrpěl zranění (páteř). Bez (hůl) nemůže chodit.

 

b) V (noc) nespal, a teď se mu nechce z (postel). Z (tvář) mu zmízel usměv. To bylo v první (čast) koncertu. Zůstali tam bez (pomoc). Dej do polévky sůl podle (chuť). Ta údalost mu nejde z (mysl). Na (zeď) visí obraz. Domek stoji u (železniční trať). Na skříni jsou ozdoby z (měď). Pozorovali jsme sloupeček (rtuť). Listina je s velkou (pečeť). Maso smažím na (pánev). Jeho rodiče žijí na (ves). Nutili ho k (lež). Pořezal se do (krev). S (podobná lest) jsme nepočítali. Ze sporu vyšel s (čest). S (velká radost) jsme se setkali. O takové (rychlost) se mu ani nesnilo. O tvé (starost) jsem slyšela.

 

2. Поставьте в дательный и предложный падежи:

 

národní moudrost, žlutá tramvaj, tvá moderní obuv, dnešní mládež, má stará Litomyšl, ta rozumná mysl

 

3. Выберите из нижеуказанных слов существительные женского рода, оканчиваю-щиеся на согласный.

 

lékarnice, o Jaroměři, beze zlosti, o kopretině, v posteli, z Opavy, neposed-nost, o řeči, v poloze, v stepi, o práci, v Chrudimi, s vypočítavosti, manda-rinkou, s hlouposti, o soli, v obci, na dálnici, bez starosti, v láhvi, k půlnoci, do tváře, v nemoci, v síni, za branou

 

 

УРОК 16

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...