Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

 

 

 

 

Нетипичные случаи склонения существительных
 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

 

Большое количество существительных, не имеющих форм един-ственного числа, склоняется по образцу различных типов существи-тельных:

 

1. По образцу неодушевлённых существительных мужского рода твёрдой разновидности (тип hrad): kalhoty (брюки), šachy (шахматы) и пр.

2. По образцу существительных женского рода твёрдой разновид-ности (тип žena): dějiny (история), hodiny (часы), narozeniny (день рождения), nůž-ky (ножницы), vahy (весы) и пр.

3. По образцу существительных женского рода мягкой разновид-ности (тип růže): dveře (дверь), housle (скрипка), jesle (ясли), kleště (клещи), vidle (вилы), sáně (сани) и пр.

4. По образцу существительных среднего рода твёрдой разновид-ности (тип město): ňadra (грудь), vrata (ворота), nosítka (носилки), játra (печень), kamna (печь) и пр.

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

 

1. Такие существительные, как Meziříčí, Láhoří склоняются обычно по образцу существительных среднего рода на -í (тип stavení).

2. Названия стран, земель, городов и гор типа Uhry, Čechy, Athény, Benátky, Tatry, Dražďany, Bavory склоняются как существительные женского рода множественного числа твёрдой разновидности: Benátky, Benátek, Benátkám, v Benátkách, Benátkami.

3. Географические названия типа Hradčany, Vinohrady, Karpaty, Rokycany склоняются по образцу неодушевлённых существительных множественного числа твёрдой разновидности мужского рода, но форма родительного падежа у них не имеет окончания: Hradčan.

4. Географические названия на -ce (-ice): Lidice, Košice, Budějovice склоняются как существительные женского рода множ.числа мягкой разновидности. В родительном падеже также нет окончания (Budějo-vic, Lidic), а в дательном падеже у них нередко бывает окончание -ům: Teplicům, Budějovicům / Budějovicím.

 

ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА

 

1. По образцу одушевлённых существительных мужского рода мя-кой разновидности склоняются слова на š, ž, č, ř, x, j а также s: Alexej - Alexeje, komisař - komisaře, Engels -Engelse, но у некоторых су-ществительных наблюдается колебание в склонении: Kraus - Krause / Krausa

 

По образцу существительных мужского рода твёрдой разновиднос-ти склоняются:

1. Одушевлённые и неодушевлённые с основой на твёрдый соглас-ный: Byron - Byrona, Flaubert - Flauberta, Peking - Pekihgu

2. Одушевлённые имена собственные на -o и -e: Hugo - Huga, Dan-te - Danta, Goethe - Goetha. У греческих имён на наблюдается нара-щение основы согласным на -n: Nero - Nerona, Cicero - Cicerona.

3. Существительные на - ea (idea, Korea) склоняются так:

 

единственное число множественное число

N. ideaidey /ideje

G. idey / ideje idejí

D. ideji ideám / idejím

A. ideu idey /ideje

V. ideo! idey / ideje

L. ideji ideách /ideích

I. ideou / ideji ideami / idejemi

 

4. Некоторые имена существительные вообще не склоняются, если по окончаниям не подходят ни к одному чешскому склонению:

rézumé, turné, Baku, Soči, tabu, Tbilisi.

 

Cvičení:

 

1. Vyrazy v závorkách dejte do správných pádů:

 

Doba os (vánoce) do (velikonoce) uplynula rychle. Do (prázdniny) je ještě daleko. Zůstal stát za (dveře). Jak se dostanu z (Dejvice) do (Rokycany)? Převlekl se do (plavky). Pes seděl u (vrata). Co jsi dostal k (narozeniny)? Stál a (housle) v (ruce). Máme jet do (Beskydy). Bydli na okraji (Vinohra-dy). Stalo se to před (vánoce). V (noviny) byla zpráva z (České Budějovi-ce). Jdeme k (Hradčany). Budu dělat zkoušku z (dejiny). Poslal nám poz-drav z (Tatry). O(prazdniny) pojedeme do (lázně). Bydli v (Dějvice). O (vánoce) byl doma. Chodil jsem v (tepláky). Mám koupit tři deka (kvasnice). Seno nabral (vidle). Napsal knihu o (dějiny kina).

 

2. Místní jména doplňujte do vět: ”Narodil se v....”, “Je z..... “

(Vodňany - Narodil se v Vodňanech, je z Vodňan)

Louny, Klatovy, Ústí, Poděbrady, Králíky, Bechyně, Humpolec, Semily,

Velké Losiny, Velké Pavlovice, Dolní Kralovice, Vysoké Mýto, Strakonice, Domažlice, Lednice, Rokytnice, Lomnice, Luhačovice, Košice, Dražďany, Atény, Postupim, Míšeň, Stolbcy, Baranoviči, Grenoble, Ankara, Bologna, Cambridge, Bochum, San Francisko, Sydney, Smoleviči, Kolodišči, Zaslavl

 

3. V yhledejte pomnožná podstatná jména:

 

otec, prázdniny, ptáček, Hradčany, oléce, okna, dveře, pomeranče, listí, brýle, lidstvo, narozeniny, větve, medvědice, Medvedice (u Brna)

 

4. Vlastní jména dejte do Genitivu:

román - Jakub Kolas = román Jakuba Kolase

 

balet - Maurice Ravel, román - Victor Hugo, obráz - Paul Sézanne, epos - Šota Rustaveli, román - Jules Verne, novela - Giovanni Boccacio, román - Alexandre Dumas, báseň - Sándor Petöfi, opera - Giuzeppe Verdi, opera - Wolfgandg Amadeus Mozart, román - Romain Rolland, obraz - Hieronimus Bosch, drama - Federico Garsía Lorka, kresba - Henri Matisse, oratorium - George Friedrich Händel, povídka - Ernest Hamingway, portret - Jan van Eyck, obraz - Eugéne Delacroix, novela - Hermann Hesse

 

5. Slova v závorkách dejte do správných pádů:

 

K (tato idea) měl nedůvěru. Večer bude věnovan tvorbě (Émile Zola). Na stěně máme reprodukce obrazů (Leonadro da Vinci). Při čtení jsme došli k (Wolfram von Eschenbach). Má několik básni od (Michail Eminescu).

Porovnejte: Сравните:

 

Vendi tam nebyl. Bylo mi lito Vendiho. Ten policista s Vendim už odjel.

Kde je princ Bruno? Chování prince Bruna jí překvapilo.

To byl pan Volf Rodani? Podvedla jsem Rodaniho!Co pověděla matka o Heinrichovi Rodanim? Ne, pane Rodani, nejsme sourozenci.

Hrabě Bordogni to ví. Jste dcera hraběte Bordoniho? Jeho jednání s hrabětem Bordognim se podařilo.

Budete dlouho hrát na Romea a Julii? Hostinska je dcera pana Schäufeleho. Pan Schäufele je tady.

Jdem se přiznala ke své lásce k Axelovi von Roskowi. Víte, pane von Roskowe, viděl jsem vás. S Alexandrem von Roskowem jsem chodil po louce.

 

 

ФОРМЫ ДВОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА

 

Существительные oko, ucho (как названия органов и частей те-ла), rameno, koleno, prsa, ruka, noha сохранили формы двойственного числа во множественном числе: na kolenou, na prsou, na ramenou.

 

N. ruce ramena oči uši

G. rukou ramenou/ramen očí uší

D. rukam ramenům očím ušim

A. ruce ramena oči uši

V. ruce! ramena! oči! uši!

L. rukou /rukách ramenou /-ech oších uších

I. rukama rameny očima ušima

 

но если значение меняется (oko - петля, ucho - ручка сумки, чашки), в кос-венных падежах возникают изменения: (N pl..- oka, uchy, G. - ok, noh, D. - okům, noham, A. - oka, nohy, V.- oka! nohy! L. - okách, nohách, I. - oky, nohy) = hrnec s uchy, stůl bez noh.

 

Сравните:

 

Stolek s křivý mi nohami - Dívka s křivý ma nohama. Hodinky s dlouhy mi rušička mi - Holčička se špinavý ma ručička ma. Taška s velký mi uch y - Kluk s velký ma uši ma. Pletení s velký mi ok y - Ditě s velký ma očima.

 

 

Cvičení:

 

1. Slova v závorkách dejte do správných pádů v množném čísle:

Zvoní mi v (ucho). Vezmi to do (ruka). Dítě lezlo po (koleno). Umí chodit po (ruka). Seděl se (zavřené oko). Stál s (ruka) v (kapsa). Pes chodí po (zadní noha). V (oko) mu stály slzy. Syna nesl na (rameno). Na (noha) měl dřeváky. Bil se do (prsa). Objevila se tvář s (živé očko). Mám hrnek s (velké ucho). Koupil jsem stůl s (pěkná noha). Máš hodinky se (zlatá ručička)? Chytil rybu do sítě s (velké oko). Mám tašku s (kožené ucho). Vlasy mu padají do (oko). Na (ruka) měl rukavice. Je to dívka s (dlouhá noha). Králiky chytal do (oko). Dnes už mám v (noha) třicet kilometrů. Je to dívka s (modré oko). Dítě mavalo (ručička). Máme stůl s (rozvrzaná noha). Koupil jsem si hodinky s (digitální ručička). Na punčoše mi zase ujela dvě (oko). Renata prolézala mezi (noha) stolu. Už zase jíš (špinavá ruka)! Vezmi si tašku s (dlouhé ucho). Pstruha jsem chytl (vlastní ruka).

 

 

2. Napište podstatná jména (dívka, stůl, hodinky, pes, děvčátko, dítě)

........................... s dlouhýma nohama,............................ s kovovými noha-mi,..................... s odřenýma ručičkama,............................ s tenkými ru-čičkami,......................... s utrženými uchy,...................... s velkýma ušima,........................ s velkýma očima,......................... s velkými oky

 

УРОК 20

 

МЕСТОИМЕНИЯ ZÁJMENA

 

В чешском языке по значению различаются следующие группы местоимений:

Личные: já, ty, my, vy, on, ona, ono, oni (ony, ona)

Возвратное местоимение se

Указательные: ten, ta, to, tento, tato, toto, onen

Притяжательные: můj, má(moje), mé (moje), tvůj, tvá (tvoje),

svůj, svá (svoje), své (svoje), náš, naše, naše, váš, vaše, vaše, jeho, jeji, jejich

Вопросительные: kdo, co, který, která, které, jaký, jaká, jaké,

čí

Относительные: kdo, co, který, která, které, jaký, jaká, jaké,

čí, jenž, jež,

Неопределённые: někdo, něco, některý, některá, některé, nějaký, nějaká, nějaké, kdosi, cosi, jakýsi, jakási, jakési, kdokoli(v), cokoli(v), jaký- koli(v), jakákoli(v), jakékoli(v), kterýko- li(v), kterákoli(v), kterékoli(v), leckdo(s), lecco(s), kdekdo...

Отрицательные: nikdo, nic, žádný, žádná, žádné

Определительные: všechen, všechna, všechno, všecek, všecka, všecko, veškerý, veškerá, veškeré, každý, každá, každé

 

По своим функциям и грамматическим формам личные местои-мения já, ty, on (ona, ono), вопросительные и относительные kdo, co, а также отрицательные nikdo, nic являются местоимениями-существи-тельными и имеют особые типы склонений.

Местоимения притяжательные, указательные, вопросительные и определительные являются местоимениями-прилагательными и скло-няются по типу соответствующих прилагательных.

 

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2023 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...