Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Существительные мягкой разновидности
тип stavení

 

N. stavení umění nádraží rozhodnutí

G. stavení umění nádraží rozhodnutí

D. stavení umění nádraží rozhodnutí

A. stavení umění nádraží rozhodnutí

V. stavení! umění nádraží rozhodnutí

L. stavení umění nádraží rozhodnutí

I. stavením uměním nádražím rozhodnutím

 

По типу stavení склоняются все существительные среднего ро-да, оканчивающиеся на -í. Сюда относятся все группы слов, образо-ванных суффиксами, которые соответствуют русским -ье, -ие, -ние.

 

К этому типу относятся:

а) существительные с конкретным предметным значением:

nábřeží, nádraž,

б) существительные с абстрактным значением: umění, hodpodářství,

в) существительные со значением собирательности: listí, uhlí

г) все отглагольные существительные: plnění, čtení, uznání, rozhodnutí

 

 

Cvičení:

 

1. Slova v závorkách dejte do správných pádů:

 

V Brně se stalo velké (neštěstí). V (domácí cvičení) měl jen jednu chybu.

Vypravěli o (poslední představení). Vedle tohoto (kuláté náměstí) bydli můj bratr. Vrátíme se k (naše cvičení). Zlobí se kvůli (tvé rozhodnutí). Před

(stavení) bylo auto. Stojíme na (krásné nábřeží) naproti (Centralní nádraží).

Mluvili jsme o (špatné počasí). Obchod je za (náměstí). V (pondělí) poje-deme domů. Přes (naše varování) tu smlouvu přijal. Pro (leknutí) ho rozbo-lela hlava. Pracoval až do (plné vyčerpání). Rozhodl to udělat po (dlouhé uvařování). Přišel do divadla před (třetí dějství). Po (druhé jednání) odešel.

Diváci s (napětí) očekávali začátek (představení).

 

2. Utvořte podstatná jména typu “stavení” od slov:

 

plavat, poděkovat, spát, litovat, čekat, povídat, cvičit, mluvit, žehlit

 

3. Napište podle přehledu vzoru:

 

jeviště (L), hřiště (I), schodiště (A), velitelství (I), párátko (D), strniště (L).

4. Který vzor?

 

prádlo, výročí, ohniště, právo,bojiště, lože, vítězství, železo, cvičiště, vejce, kakao, srdce, pondělí

 

5. Slova v závorkách dejte do dprávných pádů:

 

Před (rozhodnutí) dlouho mlčel. Auto je hned za (to nakladatelství). Proti (nespravedlivé obvínění) napsal stížnost. Na (slavnostní zahájení) byl přítomen ministr. Kvůli (prosté podezření) tam nepřišel. Před (čtení) vypil trochu vody.

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НЕРАВНОСЛОЖНОЙ ОСНОВОЙ тип kuře

N. kuře dítě děvče kotě

G. kuřete dítěte devčete kotěte

D. kuřeti dítěti děvčeti kotěti

A. kuře dítě děvče kotě

V. kuře! dítě! děvče! kotě!

L. kuřeti dítěti děvčeti koteti

I. kuřetem dítětem děvčetem kotětem

По образцу kuře склоняются существительные на -e или

(в большинстве это существительные, обозначающие детёнышей):

house(гусёнок), ptáče (птенец), vnouče (внучек), jehně (ягнёнок), štěně (щенок), hříbě (жерёбёнок), tele (телёнок) и некоторые неодушевлённые существительные среднего рода: poupě(бутон), doupě (дупло), koště (метла).

По этому же типу склоняются существительные мужского рода, обозначающие титулы: kníže(князь), hrabě (граф), markhrabě (маркграф).

Тип склонения определяется по образцу pole с наращением к основе

в косвенных падежах суффикса -et.

 

 

Cvičení:

 

1. Doplňte do daných vět vhodné některé z těchto slov:

kuře, rajče, dítě, zvíře, mládě, štěně, kotě, koště

 

Pohostili nás nadívaným......................... kamarádka musela zůstat doma s nemocným.......................... Biftek byl obložený okurkou a....................

Bojím se setkání s takovým nebezpečným............................ Je velmi hodný, neublíží ani........................... Ta Čapkova knížka se jmenuje Dá-šenka cilí život............................. V naší škole se snažíme rozvíjet talent každého......................... Dětí májí rády své................... Na travě sedělo

...................... divokého........................ Mám rozbitý lux, proto zametu podlahu......................... Můj syn nechce žádnou hračku, touží jen po.........................

 

2. Výrazy v závorkách dejte do správných pádů:

 

Kotě si hrálo se (štěně). V ZOO mají (lvíče). Zvíře vylezlo z (doupě). Vodu musím vymest (koště). K (to zvíře) nechoď blízko. Kočka přinesla (kotě) v hubě. Poslové přinesli zprávu od (kníže). Mluvil s (nějaké dítě). K (pečené kuře) se jedí brambory. Vyber si jedno (kotě). Kdo půjde se (štěně) na pro-cházku? Přemysl se stal (český kníže). Zapoměli dát (práse) žrát. Bylo tam hezké (děvče). Navrch položila půlku (rajče). Růže má ještě jedno (poupě). Čarodějnice letí na (koště). Potkali jsme dědečka s (vnouče). Osobně jsem znál (hrabě Tolstý). Má dcera často si hráje s (kotě a štěně). Babička odešla s (vnouče). Kachna plavala s (kachně) po vodě. Husa s (house) šla k souse-dovi. Z (to malé štěně) vyroste velký pes. V hnízdě sedělo (ptáče). V (dou-pě) bylo (malé medvidě). Co jste poradil (naše děvče)? dej tu hráčku (dítě). Lída hrála úlohu lehkomyslného (děvče). Má sestra k nám přijde se svým (dítě). Počkejte na chvíli na (dítě). Jak zacházíte s (to dítě)? Viděli jsme ho s (nějaké neznámé děvče). Zdaleka bylo vidět zámek (kníže Boholubský).

3. Dejte správnou koncovku Genitivu a použijte slova ve větách.

štěně, schodiště, koště, doupě, pracoviště, zvíře, morče, moře, kuře

 

4. Mezi podstatnými jmény středního rodu vyhledejte a žlutou pastelkou zakroužkujte ta, která se skloňují podle vzoru “město”, červenou slova náležející ke vzoru “moře”, modrou označte vše podle vzoru “kuře” a zelenou - podle vzoru “stavení”.

 

tele, hřiště, pole, zelí, mýdlo, lepení, děcko, těsto, zábradlí, dřevo, zdráví, podnebí, svědomí, kolo, rajče, lýtko, ohniště, jádro, vejce, lože, poupě

 

bez srdce, s víkem, pro úhlí, se světlem, na pivo, na vědomí, v topení, k houseti, se vzrušením, do nebe, pro prasátko, do rána, za svítaní, bez kotěte

 

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА -ma тип drama

 

Существительные на -ma (klima, aróma, dogma, téma, drama, axi-oma) склоняются как существительные типа město, за исключением формы родительного падежа. Косвенные падежи приобретают суф-фикс -at: drama - dramatu. Существительное reuma не склоняется.

N. drama klima prizma

G. dramatu klimatu prizmatu

D. dramatu klimatu prizmatu

A. drama klima prizma

V. drama klima prizma

L. dramatu klimatu prizmatu

I. dramatem klimatem prizmatem

Cvičení:

1. Slova v závorkách dejte do správných pádů:

 

Co řikáš tomu (drama)? O čem se vypravuje v (to drama)? Napište článek na (téma) Mládež a současnost. Bydlel léta v (teplé klima). Do (své schéma) si zakreslete i tuto čáru. Přijímač sestavil podle (přiložené shcéma). Je to hlavní postava (to drama). Videl jsem svět jako v (prizma). To byla květina s (mocné aróma). Pacient se probral s (těžké trauma).

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2023 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...