Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

 

 

 

 

МЕСТОИМЕНИЯ 3 ЛИЦА on, ona, ono
 

единственное число

N. on ona ono

G. jeho (u něho), ho jí jeho (u něho), ho

D. jemu (k němu), mu jí jemu (k němu), mu

A. jeho (pro něho), ho ji (pro ni) je (pro ně), ho

jej (pro něj)

L. o něm o ní o něm

I. jím (s ním) jí (s ní) jím (s ním)

 

множественное число

N. oni одуш.. ony неодуш. ony ona

G. jich (od nich)

D. jím (k nim)

A. je (pro ně)

L. o nich

I. jimi (s nimi)

 

1.В косвенных падежах после предлогов появляется вместо j - n:

od něho, k němu, za nimi...

 

2. Местоимение мужского рода в винительном падеже единст-венного числа имеет несколько форм: jeho, ho, jej (něj). Форма ho - краткая, безударная: Tam stojí člověk, vidím ho. Форма jej так же, как и форма ho, служит для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Полная форма jeho служит для обозначения только одуше-влённых предметов: Jeho nevidím. Počkám na něho.

 

3. В винительном падеже единственного числа среднего рода под ударением и после предлогов употребляется je (pro ně, na ně). В безударном положении - je и ho: To je okno, otevřu ho.

Cvičení:

 

1. Doplňte osobní zájmena 3. osoby mužského i ženského rodu a množného čísla:

 

Budete s............. ještě mluvit? Půjdu tam bez............. Já jsem o.......... neslyšel. Nevzpomínám si na............... Sejdeme se u............... Včera jsem.............. potkal. Doatal jsem od.......... dopis. Kdy k......... půjdete? Viděl jsem.............. tam. Přišel jsem až po................ Pamatuješ si na..............? Řeknu.............. to. Byl jsem tam s................ Pozdravili jsme............... Znáte se s...............? Koupil jsem to pro................

 

2. Osobní zájmena 3. osoby nahraďte zájmeny 1. nebo 2. osoby téhož čísla:

 

Včera jsme ho viděli. Nic jsem mu neřekl. Vyprávěli jim to? Jemu se nedivím. Proč se jí ptáš? Nepůjdu s nimi. Mluvili jste o nich? Zlobim se na ni. Kdo z nich tam byl? Asi jste je viděli. Poslali ji domů. Jí se nic nestalo. Půjdu tam až po něm. Seděla mezi nimi. Už jsem o nich dlouho neslyšela. To není pro ní. Kdo s nim půjde? Jí nenapsali. Půjdeš s nim? Jim se daři dobře. Byl jste tam bez nich? Jeho se nebojím. Mluvili tam o něm. Přišlo jich hodně? Vyřídím jím to. Ji tam nepotkali.

 

 

3. Osobní zájmena v závorkách dejte do správných pádů:

 

Už jste se s (ona) seznámil? Zeptám se (oni) na to. Počkáte na (já)? Půjdete s (my)? Znám (on) dobře. Půjdeme bez (vy). Byl jsem u (on) nedá-vno. Mluvili jsme o (ona). Sednu si vedle (ty). Kromě (já) tam nebyl nikdo. Přišel před (vy) nebo po (vy)? Tak já (oni) to řeknu. Budeme u (my). Viděl jsem (oni) tam. Ani se na (my) nepodíval. Něco (ty) ukážu. Nic o (on) ne-vím. Kvůli (on) jsem zůstal doma. Včera jsem (ty) viděl. Vítáme (vy). Víš o (on) něco? Dovolili (já) to. Přišel k (my) včera. Půjdu tam místo (ona). Je to pro (ona)? O (já) tam nemluvili? Kde jste se s (on) setkal? Jeli tam s (ty)? Co (ona) řekněte? Nenašli (já) doma. Vrátíš se s (já)? Přišli až po (my). Zapoměli jsme (oni) pozvat. Počkám tu na (ty). Seděli jsme proti (ty). Napíšu (on) zítra. Něco o (ty) říkali. Co (vy) slíbil? Zlobíte na (já)? Jsou s (oni) spokojeni.

 

 

4. Osobní zájmena nahraďte osobními zájmeny zvratnými:

Přečtu mu to. Dívali se na . Odnesu to k němu. Na tebe zapomněl.Odešli od nich. Házeli to po nich. Přinesli to pro . Byli jsme mezi nimi. Něco mi povídal. Viděli ho dobře. Slíbili jim to. Stáli za nimi. Má to u něho. Jemu to nekoupím. Počkali tu na ně. Vzal mu to.

 

 

5. Doplňte osobní zájmena:

 

Dobře se na........... podívejte, jak je špinavá. Slyšel jsem o.........., že jsou dobří šachisté. Když jsem s...... mluvil, nevěděl jsem, že je spisovatel. Mluvil jen o tom, co........... samého zajímalo. Co....... řekněte, až se........ budou ptát? Řekněte........., kdy přijedete, a přijdu......... naproti. Tu knihu mám u............. doma. Blahopřáli jsme.......... k jeho narozeninám. Podívala se na............ do zrcadla, jestli je učesaná. Za hodinu budu doma, zastavte se u............ Pozval jsem............ přátelé na návštěvu. Divili se........, že tam pořád chodíme.

 

 

6. Dejte do jednotného čísla:

 

Máte nám něco vyřídit? Snad vás brzy uvidíme. Cestou se pro ně za-stavíme. Občas jsme je tam viděli. Zůstaneme u nich do zítřka. Přišli jste až po nás. Kam vám to máme poslat? Pro nás to není nic těžkého. Nám to ne-řekněte? Kromě vás tam nebyl nikdo. Půjdeme až po vás. To nás ani nena-padlo. Kdo vás sem poslal? Co vám o nich říkali? Smíme to dát jenom jim. Nechali tu pro vás něco.

 

 

7. Dejte do množného čísla:

 

Nechceš jít se mnou? Zeptám se ho na to. Něco ti povím. Dávno jsem ji neviděl. Je mu dvacet let. Chtěl s tebou mluvit. Nemám o něm žádnou zprávu. Mám tu pro tebe knihu. Bez něho nemohu začít. Co mu mám vyřídit? Nevím, kdy ho uvidím. Dostal jsem od něho dopis. Přečtu ti to. Jde směrem ke mně.

 

 

8. Podtržená zájmena dejte na první místo ve větách:

Neřekl nám nic. Poslal mi dopis. Dali mu pokoj. Uvidím rano. Ne-dám jim ani část. Nechceme vás rušit. Půjdeme naproti. Najdete ho doma. Máme vám něco povědět. Snad ji slyšeli. Znají dobře. Nechali ti zprávu. Taky hledali. Zavolali ho pozdě. Nevěřili mi ani slovo. Odpověděli ti jasně. Zavoláme mu až večer. Poznali taky. Zajímá to? Přečteš mi to hned? Nelíbí se nám tu. Zavoláme mu až večer. Nepotkali jsme je tam. Nikdo se mu nediví. Mělo by jim to stačit. Připravíme mu to potom.

 

 

9. Podtržená zájmena dejte na další místo ve větách:

 

Jeho tady nenajdete. Tebe mám pozdravovat. Vás už známe. Tobě nic nedáme. Jim dali volno. Jemu chci něco poslat. Mne potřebovat nebudete. Vám dáme třetinu. Jeho nechali doma. Tobě mám přinést knihu. Mně bylo dost špatně. Jemu je to jedno. Tobě se špatně chodí? Jeho jsme tam nenašli. Ji můžete poslat za námi. Vám jsem měl něco dát. Vás tam asi nenajdeme.

 

 

10. Podtržené výrazy nahraďte zájmeny:

Petra jsem potkal včera. Máš zatelefonovat sestře. Do večera své ka-marády neuvidím. Není to pro děti. Od svého znamého jsem dopis ještě ne-dostal. Ti lidé se na váš přišli podívat. Přišel jsem před tím člověkem. Je to kniha bratra. Před chvíli jsme o Evě mluvili. Co mám rodičům napsát? S přáteli se sejdu dnes večer. Zítra půjdu k tetě. Synovi koupil míč, a dceři panenku. Pro dívku se to nehodí. Proč to chceš dát zrovna Vaškovi? Kro-mě sestry to nikdo neví. Dědečka trapila starost o vnuka.

 

 

11. Vstavte vhodná osobní zájmena:

 

Pověz........, co mám dělat? Otevřel okno a postavil na.......... vázu.

Našel auto tak, jak........... opustil. Nesl jsem to k........, čekala na to. Požádejte..........., aby přišli zítra. Posílam k.......... svého zástupce můžete se na........... spolehnout. Psal jsem........... před týdnem, zatím........... ne-odpověděla. Nemoc...... zabranila v odjezdu, dostal anginu. Počkám tu na......., ale nebuď tam dlouho. Půjdu tam místo........., požádala......... o to.

 

УРОК 21

 

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ ten, ta, to

 

единственное число множественное число

N. ten ta to ti одуш. ty ta

ty неодуш.

G. toho té toho těch

D. tomu té tomu těm

A. toho одуш. tu to ty ty ta

ten неодуш.

L. o tom o té o tom o těch

I. tím tou tím těmi

 

Так же, как ten, ta, to склоняются местоимения tento, tato, toto, а также местоимения onen, ona, ono.

Сравните :

tenhle, bez tohohle, k tomuhle..........

tamten, bez tamtoho, k tamtomu............

tamhleten, bez tamhletoho, k tamhletomu .........

 

Cvičení:

 

1. Doplňte správné tvary ukazovacího zájmena ”ten”:

 

................... dívku neznám. O................ lidech jsme nemluvili. Máš pro.................. knihy dojít. S................ člověkem jsem se už setkal. V............ slovech je mnoho pravdy. Já do.............. divadla nechodím rád. Na............ lidi se už nepamatuji. Z................ domů se museli vystěhovat. Neřekneš to............. pánovi? Nerozbij............. okno! Co si máme z................. věci vybrat?..................... časopisy ležely jinde. S................. sousedkami se vzdycky zdržuje. Dej to na................ stůl.......... slovům nevěřím. Pojedete........... tramvají?................ okno je moc vysoko. Už jste............... knihy přečetli? O................. dopise skutečně nevím. V.................... učebnicích je to jinak....................... hudba se mi nelíbí. Nemohl jet kvůli................... nachlazení...................... román je moc dlouhý. K.................. schodům se radši nepřibližuj................... kluka jsem už někde viděl..................... lidé mi to slíbili. S.................. vysvědčením není něco v porádku. Do............... třid chodí málo dětí. Mezi........... kluky nebyl......................... židle jsou moc nízké. Bez............... papíru tam nemůžeme jít. Na..................... čísla se nepodíval. Byl jste v................ městě? Od.................... doby se nic ne-změnilo. Na.................... léta se ještě pamatuje.

 

 

2. Dejte do jednotného čísla:

 

Přečtete si ty dopisy. Těmi způsoby to nejde dělat. O těch spisovatelích jsme ještě neslyšeli. Na ta slova se musíme zeptat. Z těch poznámek jsme moc nepochopili. Ty reportáže se nám celkem líbily. S těmi připady jsme nepočitali. Ta města nejsou zajímavá. V těch místnostech už zůstaneme. Těm otázkám se nedivili. S těmi studentkami nebyli spokojemi. Po těch slovech nastalo ticho. Až k těm zahradám jsme nedošli. Od těch pokusů nic nečekáme.

K těm názorům nedošli sami. Z těch míst se nedostali zprávy. Těm klukům nic nedávejte. Ta jsou špatně vybraná. Učili se z těch druhých učebnic. V těch příkladech jsou chyby. Poslali nás pro ty slovníky. Ty lidi jsme už po-tkali. Od těch známých vás máme pozdravovat. Ty židle jsou rozbité. Leži to pod těmi knihami.

 

 

3. Dejte do množného čísla:

 

Na tu věc se musím ještě zeptat. S tou dívkou už mluvil. Ta báseň není do-brá. V té zemi je takový zvyk. Ten chlapec je nějaký divný. Po té cestě cho-dím často. Na výstavě toho malíře jsem byl. Z té přednášky moc nevím. Ten rybník je moc daleko. Na to okno se ani nedívej. S tím úkolem bude ještě hodně práce. O té události promluví sportovní redaktor. To slovo si nemohl zapamatovat. Ta rana ho ještě bolela. V tom lese je moc sucho. Ptál se na toho druhého. To jablko je kyselé. Zeptej se toho pána. Najdeš to za tou skříní.O tom románu jsem už slyšel. Ten pes šel pořád za mnou. přišel jsem si pro ten sešit. O té otázce budu ještě mluvit. V tom městě není žádná velká tovarna. Toho člověka pošli za mnou. S tém pánem bych chtěl mluvit. To vejce jsem rozbil.

 

 

4. Výrazy v závorkách dejte do správných pádů.

 

Slyšel jsem to od (nějací lidé). V (tahleta kniha) to není. Podívej se na (tamten pán). Za (tyto podmínky) nemužu pracovat. Už jsem se radil s (někdo). To se dá řici o (málokdo). Omylem jsem vzal věci z (něčí kufr). Od (tenhleten týden) budu pracovat i ve čtvrtek. S (malokdo) se o tom dá mluvit. Došli jsme k (něco zajímavé). Protestoval proti (cokoli nového).

 

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2023 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...