Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Ongelmat odotettavissa ja ratkaisut
Ongelmien tyypit Ongelmat Mahdolliset ratkaisut
Kielen ongelmat[§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§] 1) Astevaihtelu verbeissä 2) Pitkien vokaalien ääntäminen Oikeat esimerkit taululla Astevaihtelujen taulukko Ääntämisen harjoitukset Kuvat, tietokortit
Johto ja järjestys luokassa 1) Lisätehtävät niille, jotka ovat tehneet harjoitukset etuajassa 2) Kopioita ei riitä kaikille Lisätehtävät Parityö
Henkilökohtainen opettajan ongelma   Virheen korjaaminen puhuttaessa Huomata vakavat virheet/auttaa opiskelijaa korjaamaan ne itse/kutsua muut opiskelijat korjaamaan, jos he eivät voi, sitten opettaja korjaa itse.

 

Tunnin osa Työskentelytapa Aika Opettaja Taululla Opiskelijat Materiaalit, teot
1) Tervehdykset 2 m. Huomentaa ! Hyvää päivää ! Oletteko valmis alkamaan? Kuka on poissa ? Mikä päivä on tänään ? ... syyskuuta, keskiviikko Huomentaa ! Hyvää päivää ! Kaikki on läsnä. X on poissa.  
2) Kotitehtävän tarkistus 15 m.   Mikä kotitehtävä oli ? Anja, lue mallit taululta ! Onko kysymyksiä ? Masha, aloita ! Vasja, jatka, ole hyvä ! Se riittää, kiitos ! Petja, voitko korjata sitä ? Taivutustyyppien oikeat mallit (kirjoitettu etukäteen) Opiskelijat lukevat mallit taululta ja sitten lauseet kotitehtävän harjoituksesta.   Sen jälkeen jokainen kirjoittaa oman 2–3 verbien käytön esimerkkejä. Harjoituskirja, sivu 8, Harjoitus 10
3) Kuuntelu 10 – 12 m.     Kuunnellaan pientä äänipätkää nyt. Lukekaa tekstiä itseään !   Opiskelijat kuuntelevat ja sitten lukevat samaa tekstiä itseään. Äänipätkä selkouutisista www.yle.fi/selkouutiset)
4) Tekstin lukeminen 15 m. Lukemista ennen opettaja esittää kuvia ja nimittää niitä venäjäksi ja suomeksi. Lukekaa teksti ! Käännetään !     Opiskelijat lukevat ja kääntävät tekstiä suomesta venäjään. Sitten he vastaavat kysymyksiin suullisesti. Elämä maalla, Opetushaallitus 2007–2008, Osa 2 Virastojen (kirkko, kirjasto, baari jne tekstistä) kuvat netistä.
5) Kotitehtävä 2–3 m.   Kirjoittakaa kotitehtävä vihkoon ! Kiitos kaikille! Hyvää jatkaa !       Kotitehtävä Pieni kirjoitus Haluaisin elää maalla, koska.... tai En minä haluaisi elää maalla, koska... Kääntäminen Yle :n selkouutisista.


Приложение 5
Глоссарий наиболее употребительных фраз на уроке иностранного языка

Русский Français English Deutsch Italiano Español Suomi
Здравствуйте, дети! Bonjour, les enfants! Good morning/ afternoon! Guten Tag! Buongiorno! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Hyvää päivää, lapset!
Садитесь, пожалуйста. Asseyez-vous, s’il vous plaît. Sit down, please! Setzt euch ! Sedetevi per favore! Sentáos, por favor. Istukaa, olkaa hyvää!
Как дела? Comment ça va? How are you? Wie geht es? Come va ? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mitä kuuluu?
Какое сегодня число? Quelle date sommes-nous? What’s the date today? Der wievielte ist heute? Quanti ne abbiamo oggi? ¿Qué fecha es hoy? Mikä päivä on tänään?
Какой день недели? Quel jour sommes-nous? What’s the day today? Welcher Wochentag ist heute? Che giorno di settimana è? ¿Qué día de la semana es hoy? Mikä viikonpäivä on tänään?
Какое время года? Quelle saison est-ce? What’s the season? Welche Jahreszeit ist heute? In che stagione siamo? ¿En qué estación del año estamos? Mikä vuodenaika on nyt?
Посмотрите на доску. Regardez le tableau. Look at the board! Seht an die Tafel! Guardate la lavagna! Mirad a la pizarra. Katsokaa nyt taululle!
Слушайте меня внимательно. Ecoutez-moi attentivement. Listen carefully! Hört aufmerksam zu! Ascoltate con attenzione! Escuchadme con atención. Kuunnelkaa ahkerasti!
Напишите число в тетрадях. Ecrivez la date dans vos cahiers. Write down the date in your copybooks! Schreibt das Datum in den Heften! Scrivete la data nei quaderni! Escribid la fecha en vuestros cuadernos. Kirjoittakaa päivämäärä vihkoon!
Начните с новой строки. Allez à la ligne. Start a new paragraph! Macht einen Absatz! Cominciate dalla nuova riga! Empezad el párrafo nuevo. Alkakaa vasta seuraavalta riviltä!
Не пишите на полях! N’écrivez pas dans la marge! Don’t right in the margin! Schreibt am Rand nicht! Non scrivete sui margini! No escribáis en el margen. Älä kirjoita marginaaliin!
Оставьте поля! Laissez une marge! Leave the margin! Zieht einen Rand! Lasciate i margini! ¡Dejad los márgenes! Jättäkää sivulle marginaalit!
Пропустите три строчки (клетки). Sautez trois lignes (carreaux). Leave 3 blank lines (squares)! Lasst drei Zeilen frei! Saltate tre righe (quadretti)! ¡Saltad tres líneas (cuadros)! Jättäkää 3 riviä (ruutua)!
Пишите крупнее! Ecrivez plus gros! Write in bigger letters! Schreibt die Buchstaben größer! Scrivete le lettere più grandi! ¡Escribid con letras más grandes! Kirjoittakaa suuremmilla kirjaimilla!
Миша, напиши число на доске. Michel, écris la date au tableau. Michail, write the date on the board, please Mischa, schreibe das Datum an die Tafel! Scrivi la data sulla lavagna! ¡Escribe la fecha en la pizarra! Misha, kirjoita päivämäärä taululle!
Петя, иди к доске! Pierre, (va) au tableau! Peter, go to the board, please! Peter, geh an die Tafel! Vieni alla lavagna! ¡Ven a la pizarra! Petja, tule taululle!
Иди (садись) на место. Retourne à ta place (va t’asseoir)! Take your seat, please! Setzt dich! Siediti! (Torna al tuo posto!) ¡Toma tu asiento! Istu paikallesi!
Откройте учебники (книги) на стр. … Ouvrez vos manuels (livres) à la page... Open the books at page .. Schlagt die Bücher auf! Seite … Aprite i libri (i manuali) alla pagina... Abrid vuestros manuales (libros) en la página ... Avataan oppikirja sivulla ....
Читайте текст №… Lisez le texte numéro.... Read the text number .. Lest den Text № … Leggete il testo numero... Leed el texto número ... Lukekaa teksti numero ....
Читайте про себя / вслух. Lisez silen- cieusement / à haute voix. Read it silently / out loud. Lies für sich/laut! Leggete tra voi/a voce alta. Leed mentalmente/ en voz alta. Lukekaa itsekseen.  
Следите по вашей книге (слушайте и читайте про себя). Suivez sur votre livre. Listen and read the text silently. Hör zu und lies für sich! Seguite la lettura (ascoltate e leggete tra voi). Escuchad y leed en voz baja. Seuraakaa teksti kirjassasi.
Маша, читай громче (быстрее, медленнее). Marie, lis le texte plus fort (plus vite, plus lentement). Marie, read up / louder (faster, more slowly), please Mascha, lies lauter (schneller, langsamer)! Leggi a voce più alta (più velocemente, più piano). Lee más alto (más rápido, más despacio). Masha, lue nopeammin, hitaammin!
Я вас не слышу! Je ne vous entends pas! I can’t hear you! Ich höre dich (euch) nicht! Non vi (ti) sento! ¡No te (os) oigo! En kuule sinua!
Переведите (переведи) текст (фразу). Traduisez (traduis) le texte (la phrase). Translate the text (the phrase). Übersetzt (übersetze) den Text (den Satz)! Traducete (traduci) il testo/la frase. Traducid (traduce) el texto (la frase). Käännä teksti (lause).
Ответьте на вопросы! Ответь на вопрос! Répondez aux questions! Réponds à la question! Answer the question(s)! Beantwortet die Fragen! Beantworte die Frage! Rispondete(rispondi) alle domande! ¡Contestad/contesta a las preguntas! Vastaa kysymyksiin! Vastaa kysymykseen!
Закройте учебники. Fermez vos manuels. Close the books. Schlagt die Bücher zu! Chiudete i manuali! ¡Cerrad los libros! Sulkekaa oppikirjat!
Не смотрите в текст! Ne regardez pas le livre (le texte)! Don’t look in your books! Seht in den Text nicht! Non guardate il testo! ¡No miréis el texto! Älä katso teksti!
Дайте полный ответ! Faites une phrase complète ! Give me the complete answer! Gebt eine ausführliche Antwort! Date la risposta completa! ¡Dame la respuesta completa! Tee kokonainen lause!
Повторите ещё раз! Répétez (dites) encore une fois! Repeat, please! Wiederholt (wiederhole) noch einmal! Ripetete ancora una volta! Repitidlo (repitelo) una vez más. Sano se vielä kerran!
Повторите все вместе! Répétez tous ensemble! Repeat all together! Wiederholt alle zusammen!Alle im Chor! Ripetete tutti insieme! ¡Repitid todos juntos! Sanokaa se vielä kerran yhdessä!
Спросите у своего соседа (соседки). Demandez à votre voisin (voisine). Ask your partner. Frage deine Nachbarin/ deinen Nachbarn! Domanda al tuo compagno (alla tua compagna). Pregúnta a tu compañero (vecino). Kysy siitä naapurilta!
Спроси у своих товарищей и выслушай их ответы. Demande à tes amis et écoute leurs réponses. Ask your partners and listen to their answers Stelle Fragen an die Klasse (an die Schüler) und die anderen werden sie beantworte! Fa’ le domande ai tuoi compagni e ascolta le loro risposte ! Pregúnta a tus compañeros y escucha sus respuestas. Kysy siitä kavereilta ja kuule vastauksiansa!
Работайте в парах / группах! Travaillez à deux / par groupes! Work in pairs / groups! Arbeitet paarweise / in den Gruppen! Lavorate a coppie! ¡Trabajad en parejas! Tekekää parityö/ryhmäkeskustel!
Задайте дополнительные вопросы! Posez encore des questions! Ask follow-up questions! Stellt noch Fragen! Fate altre domande! ¡Haced preguntas adicionales! Esittäkää vielä kysymyksiä!
Посмотрите на картинку на стр. …! Regardez le dessin à la page...! Look at the picture on page …! Seht euch das Bild auf der Seite… an! Guardate la vignetta alla pagina...! ¡Mirad el dibujo en la página ...! Katsokaa kuvasivulla ...!
Расставьте по порядку слова (фразы, события). Remettez en ordre les mots (les phrases, les épisodes de l’histoire). Put the words (phrases, events) in the right order. Sortiert die Wörter! Ordnet die Wörter! Riordinate le parole (frasi, avveniment). Ordena las palabras (frases). Pane sanat (lauseet, tapahtumat) oikeaan järjestykseen!
Прочитайте внимательно условие задания! Lisez bien la consigne! Read the task carefully! Lest die Aufgabe aufmerksam! Leggete con attenzione il compito! ¡Leed atentamente la tarea! Lue harjoitus huole llisesti!
Поднимите (опустите) руки. Levez (baissez) les mains. Put your hands up (down) Meldet euch, wer es weiß! Alzate (abbassate) le mani! Levantad (bajad) las manos. Nostakaa (laskekaa) kädet!
Будьте внимательны! Soyez attentifs! Faites bien attention! Attention, please! Seid aufmerksa! Attenzione, prego! ¡Atención, por favor! Olkaa varovaisia!
Перестаньте (перестань) подсказывать! Arrêtez (arrête) de souffler! No prompting, please! Sagt (sage) nicht vor! Non suggerite! ¡Deja de soplar! Lopettakaa kuiskaaminen!
Не списывать! Ne copiez pas! No cheating!, Stop cheating! Schreibt nicht ab! Non coppiare! ¡No copiar! Älä kopioi toverilta!
Не разговаривать! Тишина! Taisez-vous! Chut! Silence! Silence, please! Unterhaltet euch nicht! Lärmt nicht! Silenzio, per favore! ¡Silencio, por favor! Hiljaa! Älä puhu!
Хватит! Достаточно! Ça suffit! Assez! Stop, please, thank you! Genug, danke schön! Basta! ¡Bastante! Tarpeeksi!
Фонетическая разминка. La mise en train phonétique. Pronunciation warm up Jetzt kommt die Mundgymnastik! Esercizi di fonetica! Ejercicios fonéticos. Ääntämisen verry ttely
Говорите громче! Parlez plus fort! Speak up, please! Sprecht lauter! Parlate con la voce più alta! ¡Habla más alto! Puhukaa kovalla äänellä!
Придумайте заголовок к рассказу. Donnez (trouvez) un titre au récit. Give a title to the text. Betittelt den Text! Date il titolo al racconto! ¡Dale el título al texto! Keksi tekstin nimi.
Выпишите новые (незнакомые) слова/ выражения. Relevez les mots nouveaux/ les expressions nouvelles. Write down new words / phrases. Schreibt die neuen Wörter in euer Vokabelhef! Scrivete le nuove(sconosciute) parole/espressioni. Apunta las palabras y frases desconocidas. Kirjoittakaa uusia sanoja.
Запишите домашнее задание на …. Notez le devoir pour ... Write down your homework Schreibt die Hausaufgabe für... auf! Scrivete il compito per... Apuntad la tarea de casa. Kirjoittakaa kotitehtävä (maanantaiksi – напонедельник).
чистовик une copie a fair copy das schönschreibheft bella coppia una copia en limpio puhtaaksikirjoitusvihko
черновик un brouillon a draft das schmierbuch brutta coppia un borrador konseptivihko
Соберите (раздайте) работы (тетради). Ramassez (distribuez) les copies (les cahiers). Collect (hand out) the works (copybooks). Sammle die Hefte ein! Teile die Hefte aus! Raccogliete (distribuite) i quaderni. Recojed las copias (cuadernos). Kerääkää (antakaa) kirjoitukset (vihkot).
Время вышло! Le temps est fini! Time is up! Die Zeit ist aus! Il tempo è finito! El tiempo se acabó. Aika on lopussa !
Сдавайте свои работы! Rendez vos copies! Hand your papers in! Gebt eure Hefte ab! Consegnate i vostri compiti! Entregadme vuestros trabajos! Antakaa tehtävät pois!
Будем повторять материал по… On va faire une révision de... Let’s revise the topic of … Zunächst wollen wir den alten Stoff wiederholen! Ripetiamo/ facciamo la rivisione di. Vamos a repasar el tema de ... Kerrotaan aihetta ..... saakka.
Это отлично! Это прекрасно! C’est très bien! C’est parfait! That’s great! Excellent! Ausgezeichnet! Fein, wirklich fein! Molto bene! Perfetto! ¡Excelente! ¡Perfecto! Hyvä! Kiva!
Это хорошо! Неплохо! C’est assez bien! Ce n’est pas mal. Than’t quite good! Gut! Nicht schlecht! Bene! Non c’è di male! Está bién. No está mal. Se on hyvää. Melkein hyvää!
Это скорее удовлетвори- тельно. Это – не блестяще. C’est plutôt moyen. Ce n’est pas brillant. That’s not very good! Das ist leider nur eine Drei! E’ sufficiente! No está bien. Se on tyydyttävä vain. Ei se loistava kuintenkaan.
Вы могли бы сделать лучше. Vous pourriez faire mieux. You could have done it better! Du könntest besser arbeiten! Potreste fare meglio! Podríais hacerlo mejor. Voisit tehdä sen paremmin.
Вам следовало это сделать (с упреком) Vous avez dû le faire! You should have done it! Du solltest die Hausaufgabe machen! Avreste potuto farlo! ¡Debíais hacerlo! Saisit sen tehtäväksi.
Это плохо. (жаль) C’est mal. Dommage! It's a pity! Sehr schlecht! E’ male! Está mal. ¡Que lástima! Se on paha.
Ваша успеваемость снизилась. Vos notes ont baissé. Your academic performance has declined. Ich bin mit den Leistungen der Klasse unzufriede! I vostri risultati si sono abbassati! Vuestros resultados se han empeorado. Menestyksesi opinnoissa laski.
Это ошибка. C’est une faute. It's a mistake. Das ist ein Fehler! E’ uno sbaglio- Es un error. Tämä on virhe.
Сделаем (сделайте) работу над ошибками! Faisons (faîtes) la correction des fautes! Let’s do error correction exercises. Korrigiert die Fehler! Correggiamo gli sbagli! Vamos a hacer ejercicios de corrección. Korjaa virheet!
Как сказать на … Comment dire en français...? How can you say (in English)....? Wie heißt auf Deutsch …? Come si dice in italiano...? ¿Cómo se dice en español...? Miten sanotaan.... suomeksi?
Верны или нет эти утверждения? Dites si c’est vrai ou faux. Are the statements right or wrong? Sind diese Aussagen richtig oder falsch? Sono vere queste affermazioni? ¿Son correctas estas afirmaciones? Onko tämä väine väärä tai oikea?
Тебе помочь? Tu as un problème? Can I help you? Kann ich dir helfen? Ti aiuto? ¿Te ayudo? Voisinko minä auttaa?
Проверьте / сравните ответы в парах Vérifiez / comparez vos réponses par deux. Check/compare your answers in pairs Prüft/vergleicht die Antworten! Correggete (comparate) le risposte a coppia. Comprueba / compara las respuestas (en pareja). Tarkista/vertaa vastaukset (parissa).
Выберите 2 вопроса (чтобы задать соседу). Choisissez 2 questions (pour poser à votre voisin). Choose two questions (to ask your partner). Wähle 2 Fragen und frage deinen Nachbarn! Scegliete due domande (per farle al compagno). Elige dos preguntas para hacerlas a tu vecino. Valitsekaa 2 kysymystä (ja kysykää naapurilta).
Вставьте ... из текста в предложения. Дополните фразы словами из текста. Complétez les phrases par … (les mots) du texte. Complete the sentences with … from the text. Setzt in die Sätze die Wörter aus dem Text ein, die dem Inhalt entspreche! Completate le frasi con le parole dal testo. Completa las frases con ... del texto. Pane.... tekstistä lauseeseen. Täydennä ne virkkeet sanoilla tekstistä.
Заполните пропуски. Complétez les lacunes. Fill in the gaps, please. Füllt die Lücken aus! Completate le frasi! ¡Rellenad los huecos! Täydennä aukot!
Сопоставьте слова с их определениями Reliez les mots et leurs définitions. Match the words with their definitions. Sucht die richtigen Erklärungen. Combinate nome e definizione. Relacionad las palabras co sus definiciones. Yhdistä sanat ja määritelmät.
Перепишите слова / фразы / таблицу в тетради. Copiez les mots/ les phrases dans vos cahiers. Remplissez le tableau. Copy the words /phrases /table into your notebooks. Schreibt die Wörter /die Sätze/ die Tabelle in euer Heft! Coppiate le parole/le frasi nella tabella nei vostri quaderni. Copiad las palabras, frases, cuadro en vuestros cuadernos Kirjoita sanat/virkkeet/taulukko vihkoon.
Исправьте ошибки / неверные предложения. Corrigez les fautes /expliquez où sont lеs fautes. Correct the mistakes / wrong sentences. Korrigiert die Fehler/ die falschen Sätze! Correggete la frsi sbagliate. Corregid faltas / oraciones incorrectas. Korjaa virheet/lauseet.
Вы согласны с …? Etes-vous d’accord avec...? Do you agree with...? Seid ihr (Bist du) mit... einverstanden? Siete d’accordo con...? ¿Estáis de acuerdo con ...? Oletko sinä sama mieltä.... kanssa?
Объясните / аргументируйте, пожалуйста. Expliquez / argumentez, s.v.p. Explain. / Give the reasons, please. Bitte, erklährt …! Spiegate ed argumentate, per favore. Explicad y argumentad, por favor. Selitä/selosta, ole hyvä!
Слушайте кассету, диск. Ecoutez la cassette / le disque. Listen to the tape / CD. Hört zu! Hört den Text ab! Ascoltate la registrazione. Escuchad la grabación. Kuule äänipätkää.
Делайте записи. Prenez les notes. Make notes. Notiert...! Fate gli appunti! ¡Apuntad! Kirjoita!
Не понял(а). Je n’ai pas compris. Sorry? Wie, bitte? Non ho capito, scusa. ¿Perdona? En minä ymmärrä.
Обменяйтесь с соседом работами. Donnez votre copie au voisin et prenez la sienne. Swap your works with your partner. Vergleicht in Partnerschaft das Geschriebene! Cambiatevi i quaderni con il vicino! Cambiad los cuadernos con vuestros vecinos. Vaihda vihkot parissa.
Обсудите с соседом … Discutez cela avec votre voisin. Talk to your partner about … Tauscht eure Meinungen aus! Discutete con il vicino... Discute con tu vecino… Keskustelkaa naapurin kanssa.
Как это (по-английски)? Qu’est-ce que c’est en français? What’s this in English? Wie sagt man auf Deutsch? Come si dice in italiano ¿Cómo se dice en español? Miten sanotaan se suomeksi?
Урок закончен. La leçon est finie. The lesson is over. Die Stunde ist zu Ende! La lezione è finite. La clase está terminada. Tunti on loppu.
До свидания! Au revoir! See you! Auf Wiedersehen! Arrivederci! ¡Hasta la vista! Näkemiin!
Я ставлю тебе пятерку! Je te donne un cinq! You’ve got a five! Ich gebe dir eine Fünf! Ti do un cinque! Te pongo un cinco. Annan sinulle 5.
Молодец! Parfait! C’est très bien! Well done! Good for you! Sehr gut! Bravo! Muy bien. Olet välkky!
Спасибо! Merci! Thank you! Danke schön! Grazie! ¡Gracias! Kiitos!

Приложение 6

Шкала уровней владения иностранным языком –
Европейский языковой портфель
[**********************]

Документ Совета Европы под названием «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» (“Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment”) отражает итог работы экспертов стран Совета Европы, по систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и стандартизации оценок уровней владения языком. Он определяет, чем необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, а также какие знания и умения ему необходимо освоить, чтобы коммуникация была успешной. Участники данного проекта создали стандартную терминологию для описания уровней владения языком, независимо от того, какой язык изучается, в каком образовательном контексте – какой стране, институте, школе, на курсах, или частным образом, и какие методики при этом используются. Она начинается с разделения системы уровней на три крупных уровня – А, В и С: Элементарное, самостоятельное и свободное владение. В таблице представлены описания уровней элементарного и самостоятельного владения, с которыми Вы будете работать в школах. Ориентируйтесь на описание уровней владения языком при составлении упражнений для внеклассного мероприятия.

 

  A1 – Уровень выживания A2 – Предпороговый уровень B1 – Пороговый уровень B2 – Пороговый продвинутый уровень
А у д и р о в а н и е   Понимаю знакомые слова и ходовые выражения, касающиеся меня самого, моей семьи и конкретного непосредственного окружения, если со мной говорят медленно и отчетливо. Понимаю достаточно употребительные слова и выражения, касающиеся меня и окружающего меня мира (например, меня самого, семьи, покупок, близкого окружения, работы). В общих чертах понимаю содержание кратких анонсов и простых сообщений. Понимаю основные мысли, сформулированные ясно и с соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем – работы, школы, досуга и т. д. Понимаю большинство информационных радио- и телепередач, а также про- граммы, связанные с моими личными или профессиональными интересами, если речь достаточно медленная и четкая.   Понимаю достаточно сложные и развернутые доклады и лекции по знакомой мне теме. Понимаю почти все программы новостей и содержание художественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке.


Приложение 7
Психолого-педагогическая характеристика
учащегося

ГБОУ №____________________(полное наименование учреждения)

___________________________район г. Санкт – Петербург 2014 год

 

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.