Главная | Обратная связь
МегаЛекции

МегаЛекции: Правоотношение: 64 Страница

Тема 11. Референдум как форма прямого народовластия Тема 11. Криминалистическая видеофоноскопия Тема 10: «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» Тема 10. Парламент в зарубежных странах Тема 1.5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ Тема 1.2 ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. (2 год) Тема 1. Понятие и общая характеристика налогового контроля. Тема 1. Административное право как отрасль права. Публичное управление. Творець всього сущого Та принципи ведення бою Счета бухгалтерского учета и их строение Схема 77. Производство неотложных следственных действий (ст. 157) Схема 5. Соотношение уголовно-правового и уголовно-процессуального отношения Схема 35. Процесс доказывания (ст. 85) Схема 184. Суды, правомочные решать вопрос о возобновлении (ст. 417) Схема 176. Пределы прав суда надзорной инстанции (ст. 410) Схема 154. Провозглашение вердикта Схема 151. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями Схема 15. Источники уголовно-процессуального права Схема 141. Полномочия мирового судьи по делам частного обвинения (ст. 319) Схема 118. Стадия подготовки к судебному заседанию Схема 105. Прекращение уголовного дела (гл. 29) Суду, що підлягає примусовому виконанню Судопроизводство по делам, возникающим из публично-правовых отношений в общих судах Российской Федерации. Судові документи складаються державною мовою. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень у порядку, встановленому законом. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ Судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань. Суди розглядають справи, визначені у частині першій цієї статті, в порядку позовного, наказного та окремого провадження. Судебный иммунитет государства Судебные расходы. Иск. СУДЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ В АНТИЧНОСТИ. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы организации судов и осуществления правосудия. Судебная система Российской Федерации. Высшие судебные инстанции. Судебная система Великобритании.-28 Судебная система Белоруссии. -26 Судебная власть в системе разделения властей. Конституционные принципы правосудия. Суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні, приєднується до справи і є відкритим для ознайомлення. Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу. Судді не мають права розголошувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті. Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне його виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї статті. Суд, установивши, що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього підстави, стягує із заявника всі судові витрати. Суд розглядає заяву про поворот виконання в судовому засіданні з повідомленням сторін і постановляє ухвалу. Суд не на основании ниспосланного Аллахом Суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки. Суд как самостоятельный орган судебной власти. Символы судебной власти. Суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових доказів у незмінному стані. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку. Суб’єкти солідарної системи (поняття, основні права та обов’язки). Субъекты Российской Федерации: понятие и виды. Субъекты представительства. Субъекты права собственности СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЛИЦ И ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ Субъективные признаки состава преступления Субъективные права и обязанности участников гражданских правоотношений Субъективная сторона преступления Субъект административного правонарушения. Специальный субъект правонарушения. Суб'єкти, які отримують соціальне забезпечення Суб'єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних правовідносин Ступені бойової готовності і їх зміст Структура юридических норм Структура федеральных органов исполнительной власти СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Структура Правительства Республики Беларусь. Структура нормы права: понятие, характеристика и классификация элементов. Структура норм Общей и Особенной части УК. Виды норм Общей части. Виды диспозиций и санкций норм Особенной части. Структура Конституции Российской Федерации. Строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження. Страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням Страхування з тимчасової втрати працездатності Страхові пенсії за законодавством України Страхові допомоги Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Страхові допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Страховий ризик – обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок. Страхове пенсійне забезпечення та його рівні в Україні Стороны в договоре соц найма жилого помещения. Права и обязанности членов семьи нанимателя. Сторонники обратного мнения заявляют, что эти слова шейха аш-Шанкъити являются обобщенными, а слова о замене шариата на каноны конкретными. Сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом. Створення Енциклопедії Статья 97. Публичное акционерное общество Статья 6. Право на юридическую помощь, оказываемую адвокатами Статья 6. Оформление, выдача, замена, сдача и изъятие основных документов Статья 5. Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности Статья 5. Отбор кандидатов на должность судьи Статья 45. Обращение взыскания на имущество супругов Статья 44. Признание брачного договора недействительным Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации Статья 28. Дееспособность малолетних Статья 26. Особенности статуса судей военных судов и Военной коллегии Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Статья 20. Виды социальных услуг Статья 20. А) Виды уголовного преследования Статья 2. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и обязанности владельца основного документа в случае его утраты Статья 11. Имущество унитарного предприятия Статья 10. Обратная сила Дисциплинарного регламента Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона Статус депутата гос. думы и члена СФ. Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу Стаття 96. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ Стаття 55. Перекладач Стаття 52. Особи, які мають право відмовитися від давання показань Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, Стаття 418. Виконання судового доручення іноземного суду про Стаття 417. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів Стаття 416. Зміст і форма судового доручення про надання Стаття 415. Звернення суду України із судовим дорученням про Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ з Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних Стаття 409. Звільнення заявника від судових витрат Стаття 407. Розгляд справи Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками Стаття 387. Судове рішення за скаргою Стаття 385. Строки для звернення із скаргою Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому Стаття 364. Форма і зміст заяви Стаття 3601. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень Стаття 352. Повернення справ Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі Стаття 324. Право касаційного оскарження Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал Стаття 311. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції Стаття 309-1. Підстави для скасування судового наказу Стаття 303-1. Строк розгляду апеляційної скарги Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду Стаття 296. Порядок подання апеляційної скарги Стаття 294. Строки апеляційного оскарження Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність Стаття 284. Зміст і строк подання заяви Стаття 282. Рішення суду Стаття 281. Розгляд справи Стаття 280. Зміст заяви і строк її подання Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви Стаття 272. Розгляд справи Стаття 270. Зміст заяви Стаття 27-1. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи Стаття 268. Права держателя цінного паперу на пред’явника або векселя щодо Стаття 265. Строк пред’явлення позову заявником до держателя Стаття 263. Зміст публікації Стаття 261. Зміст заяви Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді) Стаття 245. Рішення суду Стаття 243. Зміст заяви Стаття 239. Призначення експертизи Стаття 238. Зміст заяви Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками Стаття 236. Підсудність Стаття 23. Заяви про самовідвід та відводи Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи Стаття 198. Журнал судового засідання Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог Стаття 157. Строки розгляду справ Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави Стаття 152. Види забезпечення позову Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза Стаття 148. Комісійна експертиза Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи Стаття 143. Порядок призначення експертизи Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються Стаття 136. Заява про виклик свідка Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів Стаття 133. Забезпечення доказів Стаття 131. Подання доказів Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання Стаття 118. Пред'явлення позову Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства Стаття 11-1. Автоматизована система документообігу суду Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення Стаття 10. Змагальність сторін Стаття 1. Завдання цивільного судочинства СТАТТІ 45 ТА 47 ПРОЦЕДУРИ СУДУ Становлення банківської системи України Стадии совершения умышленного преступления Стадии совершения преступления Ст.ст. 390-423 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 364-389 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 288-363 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 282-287 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 246-261 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 210-245 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 191-209 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 183-190 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 16-43 ГК Республики Беларусь Ст.ст. 154-182 ГК Республики Беларусь. Ст.ст. 128-153 ГК Республики Беларусь. Ст. 930. Страхование имущества Ст. 226 Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств Ст 923. Хранение в камерах хранения транспортных организаций Ст 830. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту Сроки исковой давности, понятие, виды. Порядок исчисления. Перерыв, приостановление и восстановление сроков исковой давности. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. Источники семейного права (общая характеристика). Средства организации по видам и размещению Средства организации общества Сравнительный анализ корпоративных организаций. Развитие элементов организационно-правовой формы в корпоративных организациях различных видов. Сравнение правовых систем Индии и Аргентины Сравнение правовых систем Аргентины и Великобритании Способы разрешения юридических коллизий и споров

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...