Главная | Обратная связь
МегаЛекции

МегаЛекции: Правоотношение

Перелік питань на екзамен з проблем права соціального забезпечення для студентів V курсу денної форми навчання на 2012-2013 н.р. Передумови проведення пенсійної реформи в Україні. Становлення та розвиток пенсійного страхування в Україні. Переваги та недоліки нормативного та функціонального порівняння. Переваги та недоліки демократичного устрою Переваги й недоліки вказаних методів Перебудова органів влади й управління в роки Великої Вітчизняної війни Первую группу образуют существенные условия договора. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Пенсії особам, які виконують обов'язки державної служби Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4 Патентное право. Понятие, объекты и субъекты. Оформление патентных прав. Парламент, президент и правительство ФРГ. - 24 Очная форма обучения Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза Охрана неприкосновенности жилища. Проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан. Охрана наследственных прав и управление ими Охорона навколишнього природного середовища Оформление и использование заключения полиграфолога Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, зроблений судом. Отчет о прохождении преддипломной практики Отчет о проделанной работе Отчет о выполнении программы практики. отпуска в случае, если работнику он предоставляется) Открытое разбирательство дел во всех судах. ОТКРЫТИЕ И ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА. ЗАЩИТА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ Отдельные способы прекращения обязательств Отдельные виды ограниченных вещных прав Ответственность юридических лиц. Ответственность за экологические правонарушения Ответственность за умышленное или неосторожное уничтожение, или повреждение имущества. Условия ответственности за эти преступления. Ответственность за содействие террористической деятельности. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Анализ примечания к данному составу преступления. Ответственность за неоказание помощи больному и оставление в опасности. Ответственность за незаконный оборот и иные деяния, связанные с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. Ответственность за квалифицированные составы убийства: виды и особенности квалификации. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ответственность за доведение до самоубийства. Ответственность за дезертирство и самовольное оставление части или места службы. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за бандитизм. Понятие и основные признаки банды. Ответственность доверительного управляющего Осуджуючи і проклинаючи інших в ім'я Моє, ви відвертаєтеся від Мене Останнє послання до книги «Велике попередження» Особо охраняемые природные территории ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ МЕШКАНЦЯ Особливості укладення та розірвання шлюбів між громадянами різних країн Особливості працевлаштування інвалідів. Організація робочого місця інваліда. Пільги у сфері трудової діяльності. Правове регулювання освіти та професійної підготовки інвалідів. Особливості порядку надання жилих приміщень у будинках, що належать до колективного житлового фонду Особливості пенсійного забезпечення народних депутатів, наукових та науково-педагогічних працівників. Особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного представника. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь в огляді доказів за їх місцезнаходженням, мають право робити свої зауваження щодо протоколу огляду. Особи, винні в порушенні заходів забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом. Особенности статуса публично-правовых образований как участников гражданских правоотношений Особенности правового положения хозяйственных партнерств Особенности отдельных видов хранения. Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации Особенности организации местного самоуправления в городах - субъектах РФ Москве и Санкт-Петербурге, ЗАТО и наукоградах Особенности организации и функционирования законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Особенности науки об управлении Особенности наследования по закону отдельными наследниками Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Особенности государственного строя Японии. -15 Особенности государственного строя ФРГ. -7 Особенности государственного строя Китая. -16 Особенности государственного строя Индии. -14 Особенности государственного строя Великобритании. -8 Особенности государственного строя в США. -5 Особенности государственного строя Белоруссии. -12 Особенности банкротства ликвидируемого должника. Особенности административно-процессуального права Особенная часть уголовного права: понятие, система и значение. Особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, встановленому законом. Особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно. Основы организации государственного управления в различных сферах жизнедеятельности общества. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИИ Основы административно-правового статуса предприятий. Организаций, общ. Объединений Основные этапы развития конституционного законодательства в России. Конституционная реформа в России в кон. 80-х – нач. 90-х годов XX века. Основные экономические, социальные и культурные права человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, особенности. Основные черты и юридические свойства К.. Основные требования к содержанию Основные теории юридического лица. Основные социально-экономические права человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя Основные признаки субьектов корпоративного права. Основные права и обязанности работодателя Основные особенности договора строительного подряда. Основные источники права современных государств: сравнительная характеристика Основные источники права Древнерусского государства: правовой обычай, «Закон Русский», договоры Руси с Византией, княжеские уставы. Основной задачей вневедомственной охраны является Основні функції Конституції Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ Основні принципи підсистеми публічного права Основні законодавчі акти з охорони праці. Основна частина – 70 хв. Основна частина – 70 хв. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ. Основания правомерного ограничения прав и свобод. Основания и порядок приобретения российского гражданства. Гражданство детей. Брак и гражданство Основания и порядок применения на территории РФ зарубежного брачно-семейного законодательства. Основания и порядок его изменения. Основания для применения мед освидетельств на сост. Опьянения Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Установление отцовства (материнства) Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей Основания (способы) приобретения и прекращения права собственности. Основа національної безпеки України Освобождение от наказания. Виды и их классификация. Отличие от освобождения от уголовной ответственности Освітньо - професійна програма Орієнтовні теми доповідей студентів. Орієнтовні теми доповідей студентів Оригінали документів, зазначених у цій статті, або копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до справи. Ордер на жиле приміщення. Правове значення ордера на вселення у квартири в будинках Органы управления акционерным обществом Органы суда по Судебнику 1497г. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации: порядок формирования, структура, компетенция, акты. Органы адвокатского самоуправления. Адвокатская палата субъекта РФ, ее органы. Організація медичного обстеження і оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Організаційно-правові форми підтримки підприємництва в Україні Організаційно-правові методи державного впливу на розвиток господарських відносин та методи їх реалізації Организация производственной практики Организация проведения преддипломной практики Организация преступного сообщества (преступной организации). Организация и проведение Чемпионата Организация и порядок проведения выборов. Организация законодательной власти в субъектах РФ. Регламент законодательного органа, порядок формирования, внутренняя организация деятельности. Аппарат. Организация деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федерации Организационно-функциональные принципы гражданского процесса Органи управління НБУ Определите, что входит в предмет правового регулирования. Определите характеристику консолидации. Определение Верховного Суда РФ от 17 августа 2001 г. N 53-Г01-9 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Операція поділу понять Операція визначення поняття Опека и попечительство: понятие, принципы, задачи. Органы опеки и попечительства. Опека и попечительство над несовершеннолетними, её цели, основания, порядок и правовые последствия её установления и прекращения. Окупаційний режим. Спроби національно державного будівництва. Рух опору Ознаки та сучасні тенденції розвитку правових систем традиційного типу Ознаки НБУ як органу державного управління Ознаки НБУ як банку Одне послання для тих, хто слідує за вченими ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВОВОГО СОСТОЯНИЯ Ограничения и пределы действия прав и свобод. Ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения. Об’єкти та місце проведення торгів Обязательства с несколькими кредиторами или должниками обязательства как бы из деликтов Обязанность продавца по передаче товара надлежащего качества. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Обязанность продавца по передаче товара в обусловленном количестве, ассортименте, комплекте, комплектности. Обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Объекты права общей совместной собственности супругов Объективная сторона административного правонарушения и ее признаки. Объект и субъект административного правонарушения. Правовой статус субъектов административного правонарушения Объединение юридических лиц (ассоциации и союзы). Общие условия уголовной ответственности ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ Общество с ограниченной ответственностью. Понятие общества с ограниченной ответственностью, особенности его правового статуса. Общественный порядок; общественная безопасность; пожарная безопасность; безопасность дорожного движения. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, ответственность, порядок создания, реорганизации и ликвидации. Общественная палата Российской Федерации: порядок формирования и функции Общественная палата РФ: порядок формирования и задачи. Общее собрание участников корпоративной организации. Статус общего собрания. Общее собрание участников (ОСУ) Общая характеристика теорий происхождения права Общая характеристика теорий происхождения государства Общая характеристика преступлений против порядка управления – их виды и система. Общая характеристика основных правовых семей Общая характеристика личных прав и свобод человека и гражданина Общая характеристика Конституции РФ 1993 года Общая характеристика административно-правовых регуляторов всоциально-культурной сфер Общая классификация юридических лиц Обчислення строку відбування виправних робіт Обчислення страхового стажу. Обчислення страхового стажу. Обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання. Обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, що має бути надана банком одержувачу, та мету її використання. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное правонарушение. Возложение обязанности возместить причиненный ущерб. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике. Образование и прекращение юридических лиц Образование и прекращение деятельности исполнительных органов управления Образец экзаменационного задания Обов’язки солдата, командира відділення. Обов’язки командира взводу. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх роботи та місцем проживання ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления Об'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин Об очередности погашения требований (ст.319 ГК). Об отложении рассмотрения административного дела Об исключении из доказательств по делу рапортов (объяснений) сотрудников полиции Об изучении документов, представленных в материалах административного дела Об административном задержании О рассмотрении административного правонарушения по месту жительства О прокуратуре Российской Федерации О Правительстве Российской Федерации (с изменениями на 14 декабря 2015 года) О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице О досмотре транспортного средства о ведении протокола судебного заседания Нужно ли регистрировать договор об установке на общем имуществе рекламной конструкции? Нравственные основы деятельности следователя. Норми банківського права Нормативные акты, принимаемые федеральными органами государственной власти Российской федерации и Президента Российской Федерация. Нормативно-правові акти банківського законодавства Нормативно-правові акти Нормативно-правовая основа административного судопроизводства в России и за рубежом. Нормативно-лравові акти як джерела права соціального забезпечення в Україні Нормативні акти та спеціальна літературна Нормативная база деятельности правоохранительных органов Нормативная база административной ответственности Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) Норма жилої площі, 'її значення Но вот опять затрепетали Неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи. Несистематизованість процедур провадження в справах про адміністративні правопорушення. Неналоговые доходы бюджета Некоммерческой организации

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |

©2015- 2021 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов.